Answered by: BibleAsk Malayalam

Date:

ആദാമിന്റെയും ഹവ്വായുടെയും ആദ്യ മക്കളാണോ കയീനും ഹാബെലും?

കയീനും ആബേലും

ഉല്പത്തിയിലെ വിവരണം അനുസരിച്ച്, കയീനും ഹാബെലും ആദാമിന്റെയും ഹവ്വായുടെയും മക്കളായിരുന്നു. കയീൻ ആദ്യത്തെ കുട്ടിയായിരുന്നു, തുടർന്ന് ഹാബെൽ പിന്തുടർന്നു:

“അനന്തരം മനുഷ്യൻ തന്റെ ഭാര്യയായ ഹവ്വയെ പരിഗ്രഹിച്ചു; അവൾ ഗർഭം ധരിച്ചു കയീനെ പ്രസവിച്ചു: യഹോവയാൽ എനിക്കു ഒരു പുരുഷപ്രജ ലഭിച്ചു എന്നു പറഞ്ഞു. 2പിന്നെ അവൾ അവന്റെ അനുജനായ ഹാബെലിനെ പ്രസവിച്ചു. ഹാബെൽ ആട്ടിടയനും കയീൻ കൃഷിക്കാരനും ആയിത്തീർന്നു” (ഉല്പത്തി 4:1-2).

കയീൻ തന്റെ സഹോദരനായ ഹാബെലിനെ കൊന്നതിനുശേഷം അവർക്ക് മൂന്നാമത്തെ കുട്ടി സേത്ത് ജനിച്ചു. “ആദാം തന്റെ ഭാര്യയെ വീണ്ടും അറിഞ്ഞു; അവൾ ഒരു മകനെ പ്രസവിച്ചു, അവനു സേത്ത് എന്നു പേരിട്ടു: കയീൻ കൊന്ന ഹാബെലിനു പകരം മറ്റൊരു സന്തതിയെ ദൈവം എനിക്കു തന്നു എന്നു പറഞ്ഞു” (ഉൽപത്തി 4:25).

കുറുകിയ ഒരു ജീവിതം ശാശ്വത സാക്ഷ്യമായിരുന്ന ഹാബെലിനെപ്പോലെ നമുക്കും ആയിരിക്കാം. “വിശ്വാസത്താൽ ഹാബെൽ ദൈവത്തിന് കയീനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ യാഗം അർപ്പിച്ചു, അതിലൂടെ അവൻ നീതിമാനാണെന്ന് സാക്ഷ്യം നേടി, ദൈവം അവന്റെ ദാനങ്ങളെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി, മരിച്ചിട്ടും അവൻ സംസാരിക്കുന്നു” (എബ്രായർ 11:4).

ആദാമിന് ധാരാളം കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു

ആദാമിനും ഹവ്വായ്ക്കും മേൽപ്പറഞ്ഞ മൂന്നുപേർക്ക് ശേഷം കയീനും ഹാബെലും ഒഴികെ മറ്റ് കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. “സേത്തിനെ ജനിപ്പിച്ചശേഷം ആദാമിന്റെ കാലം എണ്ണൂറ് വർഷമായിരുന്നു; അവൻ പുത്രന്മാരെയും പുത്രിമാരെയും ജനിപ്പിച്ചു:” (ഉല്പത്തി 5:4).

ബൈബിളിലെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് മുമ്പുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ പെട്ട. വംശത്തിന്റെ അതിശയകരമായ ദീർഘായുസ്സ് വളരെയധികം വിമർശനങ്ങൾക്ക് കാരണമായിട്ടുണ്ട്. കണക്കുകൾ ഒരു പുരാണ യുഗത്തിന്റെ ഫലമാണ് അല്ലെങ്കിൽ തിരുവെഴുത്തുകളുടെ തെറ്റായ കൈമാറ്റത്തിന്റെ ഫലമാണെന്ന് ചിലർ പറഞ്ഞു. മറ്റുചിലർ പറഞ്ഞു, തങ്ങൾ വ്യക്തികളെയല്ല, രാജവംശങ്ങളെയാണ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അവ വർഷങ്ങളല്ല, മറിച്ച് ഹ്രസ്വകാലങ്ങൾ, ഒരുപക്ഷേ മാസങ്ങൾ ആയിരിക്കാം. രേഖയുടെ അക്ഷരീയ വ്യാഖ്യാനത്തിനും അതിന്റെ പ്രചോദിത ഉത്ഭവത്തിനും അസത്യമായതിനാൽ അത്തരം കണക്കുകൂട്ടലുകളെല്ലാം നിഷേധിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്.

ഈ സംഖ്യകൾ ചരിത്രപരവും ശരിയുമാണെന്ന് നാം അംഗീകരിക്കണം. ബൈബിളിലെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് മുമ്പുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ പെട്ട വംശത്തിന്റെ ദീർഘായുസ്സ് ഇനിപ്പറയുന്ന കാരണങ്ങളാൽ ആരോപിക്കപ്പെടാം: (1) സൃഷ്ടിയിൽ മനുഷ്യവർഗത്തിന് നൽകിയ യഥാർത്ഥ ശക്തി, (2) ശ്രേഷ്ഠമായ വിശുദ്ധിയും ബുദ്ധിയും, (3) ജീവവൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലത്തിന്റെ ശാശ്വതമായ ഫലം , (4) ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഉയർന്ന ഗുണനിലവാരം, (5) പാപത്തിന്റെ ശിക്ഷാവിധി വൈകിപ്പിക്കുന്നതിലെ ദൈവിക കൃപ.

തുടർച്ചയായി എട്ട് തലമുറകളെ കാണാൻ ആദം ജീവിച്ചു. വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന്റെ പകുതിയിലധികം സമയവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം നീണ്ടുനിന്നതിനാൽ, പലർക്കും സൃഷ്ടിയുടെയും ഏദന്റെയും വീഴ്ചയുടെയും വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ പദ്ധതിയുടെയും കഥ കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നുവെന്നു വ്യക്തമാണ്.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

This post is also available in: English (ഇംഗ്ലീഷ്) हिन्दी (ഹിന്ദി)

More Answers: