ആദമിന് മുമ്പുള്ള ഒരു വംശം ഉണ്ടായിരുന്നോ?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


ആദമിന് മുമ്പുള്ള ഒരു വംശം

ആദാമിന് മുമ്പുള്ള ഒരു വംശം ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്നതായി ചിലർ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ വക്താക്കളിൽ ഒരാളാണ് ലാ പെയറെ. മറ്റുള്ളവരാൽ കൊല്ലപ്പെടുമെന്ന കായീന്റെ ഭയം, ഒരു അജ്ഞാത സ്ത്രീയുമായുള്ള അവന്റെ വിവാഹം, അവൻ ഒരു നഗരം സ്ഥാപിച്ചത് (ഉല്പത്തി 4:14-17) എന്നിവയെല്ലാം ആദാമിനൊപ്പം മറ്റൊരു മനുഷ്യവർഗ്ഗം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതിന്റെ തെളിവുകളാണെന്ന് അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു.

ബൈബിൾ

ബൈബിളനുസരിച്ച്, ലാ പെരിറെർ സിദ്ധാന്തം അല്ലെങ്കിൽ ആദമിന് മുമ്പുള്ള വംശം ഇനിപ്പറയുന്ന കാരണങ്ങളാൽ സാധുതയുള്ളതല്ല:

  1. ആദാം “ആദ്യ മനുഷ്യനും” ഒന്നാം വംശത്തിന്റെ പിതാവും ആണെന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നു (1 കൊരിന്ത്യർ 15:45). ആദം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് വന്നു: “കയിനാൻ എനോശിന്റെ മകൻ, എനോശ് ശേത്തിന്റെ മകൻ, ശേത്ത് ആദാമിന്റെ മകൻ, ആദാം ദൈവത്തിന്റെ മകൻ” (ലൂക്കാ 3:38).
  2. ആദാമിന് വേണ്ടി ദൈവം ഹവ്വയെ സൃഷ്ടിച്ചത് അവൻ തനിച്ചായതുകൊണ്ടാണ്, അവനെപ്പോലെ മറ്റാരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, കർത്താവ് പറഞ്ഞു, “മനുഷ്യൻ തനിച്ചായിരിക്കുന്നത് നല്ലതല്ല … എന്നാൽ ആദാമിന് അനുയോജ്യമായ ഒരു സഹായിയെ കണ്ടെത്തിയില്ല” (ഉല്പത്തി 2). :18, 20).
  3. ആദം തന്റെ ഭാര്യക്ക് “ഹവ്വ” എന്ന് പേരിട്ടു, “ജീവനുള്ള എല്ലാവരുടെയും അമ്മയായതിനാൽ അവൾ” ഒന്നാം വംശത്തിന്റെ അമ്മ (ഉല്പത്തി 3:20).
  4. ഭൂമിയിൽ കൃഷിചെയ്യാൻ മനുഷ്യർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന് ബൈബിൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു (ഉല്പത്തി 2:5-8).
  5. ഹാബെലിന്റെ മരണശേഷം ആദാമിന് സേത്ത് ജനിച്ചു (ഉല്പത്തി 4:25; 5:3). ആദാമിന് വേറെയും പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും ബൈബിൾ പറയുന്നു (ഉല്പത്തി 5:3). അതിനാൽ, ആദാമിന് ധാരാളം കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകാമായിരുന്നു, അത് കയീനെ തന്റെ സുരക്ഷിതത്വത്തെക്കുറിച്ച് ആകുലപ്പെടാൻ ഇടയാക്കി.
  6. കയീൻ ഒരു കുടുംബാംഗത്തെ വിവാഹം കഴിച്ചു (ഉൽപത്തി 4:17). ജനിതക ശേഖരം ശുദ്ധമായതിനാൽ അന്ന് ഇത് അനുവദിച്ചു.
  7. കയീൻ ഒരു നഗരം സ്ഥാപിച്ചതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, അന്നത്തെ ശരാശരി പ്രായം ഏകദേശം 900 വർഷമായിരുന്നു. കയീൻ മരിക്കുമ്പോഴേക്കും 30 തലമുറകളെ ഉത്പാദിപ്പിക്കാമായിരുന്നു. അവന്റെ സന്തതി പെരുകി. അതിനാൽ, ഒരു നഗരം കൈവശപ്പെടുത്താൻ മതിയായ ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.