ആത്മീയ ശക്തികേന്ദ്രങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


ശക്തികേന്ദ്രങ്ങൾ

ആത്മീയ ശക്തികേന്ദ്രങ്ങളെക്കുറിച്ച്, അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് കൊരിന്ത്യൻ സഭയ്‌ക്കുള്ള തന്റെ രണ്ടാമത്തെ ലേഖനത്തിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി: “ ഞങ്ങൾ ജഡത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവർ എങ്കിലും ജഡപ്രകാരം പോരാടുന്നില്ല.ഞങ്ങളുടെ പോരിന്റെ ആയുധങ്ങളോ ജഡികങ്ങൾ അല്ല, കോട്ടകളെ ഇടിപ്പാൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ ശക്തിയുള്ളവ തന്നേ” (2 കൊരിന്ത്യർ 10:3-4). “ശക്തികേന്ദ്രം ” എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം “കോട്ടകൾ” അല്ലെങ്കിൽ “കൊത്തളം ” എന്നാണ്. ഈ ഖണ്ഡികയിൽ, പൗലോസ് സാത്താന്റെ രാജ്യം അനേകം കോട്ടകളാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതായി കാണപ്പെട്ടു. ശത്രുവിനെ ഉപരോധിക്കുകയും അവന്റെ കോട്ട നശിപ്പിക്കുകയും അവനെ തുരത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടത് വിശ്വാസിയുടെയും ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരത്തിന്റെയും കടമയാണെന്ന് അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.

ആത്മീയ കോട്ടകൾ.

മനുഷ്യരുടെ മനസ്സിന്റെ ആത്മീയ കോട്ടകളെയും അവരുടെ മനസ്സിന്റെ ദുഷ്ടമായ ശക്തികേന്ദ്രങ്ങളെയും പാപത്തിന്റെ സ്ഥാപിത ശീലങ്ങളെയും കുറിച്ച് പൗലോസ് ഒരു സംശയവുമില്ലാതെ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു. യുദ്ധം അസത്യത്തിനെതിരായ സത്യവും പാപത്തിന്റെ ഭോഷത്വത്തിനെതിരെ ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവും എല്ലാ വിഗ്രഹാരാധനയ്‌ക്കെതിരായ സത്യാരാധനയും തിന്മയ്‌ക്കെതിരായ ദൈവഭക്തിയും ആകുന്നു. പൗലോസ് മാനുഷിക സിദ്ധാന്തങ്ങളെ ദൈവത്തിന്റെ സത്യവുമായി താരതമ്യം ചെയ്തു.

 

അഹങ്കാരം –  അത്യന്തം തടസ്സം.

ഉയർന്ന കുന്നുകളിലെ കോട്ടയായി മനുഷ്യരുടെ ഡംബുള്ള  ചിന്തയെ  അപ്പോസ്തലൻ സാമ്യമുള്ളതാക്കി. സ്വർഗ്ഗത്തിലെ ദൈവത്തോടുള്ള മത്സരമാണ് പിശാചിന്റെ അടയാളമുദ്ര. (യെശയ്യാവ് 14:13-15; ദാനിയേൽ 7:25; 8:11; 11:36; 2 തെസ്സലൊനീക്യർ 2:4; വെളിപ്പാട് 13:5-8). ദൈവത്തെ ചെറുക്കാൻ മനുഷ്യർ  തങ്ങളുടെ പ്രത്യേക കോട്ട സ്ഥാപിക്കുന്നു. ക്രിസ്ത്യാനിയാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുമ്പോൾ തന്നെ , യഥാർത്ഥത്തിൽ ക്രിസ്ത്യൻ തത്ത്വങ്ങളെ എതിർക്കുന്ന ജീവിതരീതിയാണ് തിന്മയുടെ ഏറ്റവും ശക്തമായ കോട്ടയായി  വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്.

മാനുഷിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഔന്നത്യം കർത്താവിനെക്കുറിച്ചുള്ള ശ്രേഷ്ഠവും ആത്മീയവുമായ അറിവിനെ വേണ്ടെന്നു വക്കുന്നു (യോഹന്നാൻ 17:8; പ്രവൃത്തികൾ 17:23; 1 കൊരിന്ത്യർ 1:24; 2:10; കൊലൊസ്സ്യർ 1:9). സ്വന്തം ജ്ഞാനത്തിൽ വലിയ വിശ്വാസവും ദൈവവചനത്തിൽ അവിശ്വാസവുമുള്ള അന്ധരായ വ്യക്തികളുടെ ഊഹക്കച്ചവടത്താൽ സ്വയം വഞ്ചിതരാകുന്നതിനേക്കാൾ  മറ്റൊന്നുമില്ല.

അനുസരണം  ഒരു നിർണ്ണായക പരിശോധനയിലൂടെ

സ്നേഹത്താൽ പ്രചോദിതമായ അനുസരണമില്ലാതെ യഥാർത്ഥ ക്രിസ്തീയ അനുഭവം അസാധ്യമാണ്. (മത്തായി 7:21-27). യഥാർത്ഥ എളിയ അനുസരണത്തിന്റെ സ്വഭാവം ക്രിസ്തു വിശദീകരിച്ചു. (യോഹന്നാൻ 14:15, 21, 23, 24; 15:10; 17:6, 17). എല്ലാ സത്യക്രിസ്ത്യാനികളും സ്‌നേഹപൂർവകമായ കീഴടങ്ങലിൽ സന്തോഷത്തോടെ തങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം ദൈവത്തിനു സമർപ്പിക്കും. ലോകത്തിലും മനുഷ്യരുടെ  ജീവിതത്തിലും സത്യം കൂടുതൽ  മുന്നേറ്റം കൈവരിക്കാത്തതിന്റെ പ്രധാന കാരണം, ക്രിസ്തുവിനെ യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിന്റെ അധിപനാക്കാനും  അവന്റെ വചനത്തിന്റെ അധികാരം സ്വീകരിക്കാനുള്ള മനസ്സില്ലായ്മയുമാണ്.

ദൈവത്തിന്റെ പടച്ചട്ട

ദൈവം നൽകുന്ന ആത്മീയ ആയുധങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഉപയോഗിക്കണം. പൗലോസ് എഴുതി, “നിങ്ങളുടെ അരെക്കു സത്യം കെട്ടിയും നീതി എന്ന കവചം ധരിച്ചും സമാധാനസുവിശേഷത്തിന്നായുള്ള ഒരുക്കം കാലിന്നു ചെരിപ്പാക്കിയും എല്ലാറ്റിന്നും മീതെ ദുഷ്ടന്റെ തീയമ്പുകളെ ഒക്കെയും കെടുക്കുവാന്തക്കതായ വിശ്വാസം എന്ന പരിച എടുത്തുകൊണ്ടും നില്പിൻ.
രക്ഷ എന്ന ശിരസ്ത്രവും ദൈവവചനം എന്ന ആത്മാവിന്റെ വാളും കൈക്കൊൾവിൻ” (എഫെസ്യർ 6:14-17). ദൈവവചനത്തിലെ സത്യം വ്യക്തിപരമായ സത്യസന്ധതയെക്കാൾ കൂടുതലാണ്; അത് ഹൃദയത്തിൽ സ്വീകരിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവത്തിന്റെ സത്യമാണ്.

പൗലോസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു, ” അവയാൽ ഞങ്ങൾ സങ്കല്പങ്ങളും ദൈവത്തിന്റെ പരിജ്ഞാനത്തിന്നു വിരോധമായി പൊങ്ങുന്ന എല്ലാ എതിർപ്പും  ഇടിച്ചുകളഞ്ഞു, ഏതു വിചാരത്തെയും ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള അനുസരണത്തിന്നായിട്ടു പിടിച്ചടക്കി ” (2 കൊരിന്ത്യർ 10:5). ഈ “വാദങ്ങൾ” ലോകത്തിന്റെ തത്ത്വചിന്തകളും ന്യായവാദങ്ങളും പദ്ധതികളുമാണ്.

ക്രിസ്തു സാത്താന്റെ കോട്ടകളെ കീഴടക്കി.

പാപത്തിന്മേലുള്ള ക്രിസ്തുവിന്റെ വിജയമാണ് ക്രിസ്തുമതത്തിന്റെ പ്രധാന വിഷയം. ക്രിസ്തു മരണത്തെയും സാത്താനെയും പരാജയപ്പെടുത്തി (പ്രവൃത്തികൾ 2:24), അവന്റെ അനുയായികൾക്കും വിശ്വാസത്താൽ അത് ചെയ്യാൻ കഴിയും (യോഹന്നാൻ 3:16; റോമർ 6:23). പ്രതീകാത്മകമായി, സാത്താൻ “നരകത്തിന്റെ കവാടങ്ങൾ” കൈവശം വെയ്ക്കുന്നു , എന്നാൽ ക്രിസ്തു, അവന്റെ മരണത്താൽ സാത്താന്റെ ആത്മീയ ശക്തികേന്ദ്രത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് അവന്റെ മേൽ വൻ വിജയം കൈവരിച്ചു. (മത്തായി 12:29). “നശിക്കപ്പെടേണ്ട അവസാന ശത്രു മരണമാണ്” (1 കൊരിന്ത്യർ 15:26). മരണവും ശവക്കുഴിയും ആത്യന്തികമായി “തീപ്പൊയ്കയിലേക്ക് എറിയപ്പെടും” (വെളിപാട് 20:14).

 

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,

BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.