ആത്മാവിൽ ദരിദ്രർ എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥമെന്താണ്?

Author: BibleAsk Malayalam


യേശു പറഞ്ഞു, “ആത്മാവിൽ ദരിദ്രർ ഭാഗ്യവാന്മാർ, എന്തെന്നാൽ സ്വർഗ്ഗരാജ്യം അവരുടേതാണ്” (മത്തായി 5:3). ഈ വാക്യത്തിൽ, ആത്മാവിൽ ദരിദ്രൻ എന്ന പദം കർത്താവ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതിൻറെ വലിയ ആവശ്യം അറിയുന്നവരെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു (പ്രവൃത്തികൾ 3:6; യെശ. 55:1). തങ്ങളുടെ ആത്മീയ ആവശ്യം അറിയാതെ, തങ്ങൾ “നിർഭാഗ്യനും അരിഷ്ടനും ദരിദ്രനും കുരുടനും നഗ്നനുമാണ്” (വെളി. 3:17). ). “ആത്മാവിൽ ദരിദ്രർ” മാത്രമേ കൃപയുടെ രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയുള്ളൂ; സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ സമ്പത്തിനെ ആവശ്യമില്ലെന്ന് തോന്നുന്ന മറ്റുള്ളവർക്ക് അതിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ലഭിക്കില്ല.

യേശുവിന്റെ ഉപമയിലെ ചുങ്കക്കാരൻ തന്റെ ആത്മീയ ദാരിദ്ര്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞു, അവൻ സ്വയം നീതിമാനായ പരീശനെക്കാൾ “നീതിയുള്ളവനായി തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി” (ലൂക്കാ 18:9-14). അഹങ്കാരികൾക്കും ആത്മസംതൃപ്തിയുള്ളവർക്കും ആത്മാഭിമാനമുള്ളവർക്കും സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിൽ ഇടമില്ല. തന്റെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്ന കൃപയുടെ ഐശ്വര്യത്തിനായി അവരുടെ ദാരിദ്ര്യം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ ഹൃദയമുള്ള ദരിദ്രരെ ക്രിസ്തു വിളിക്കുന്നു.

കളകൾ, കടുകുമണി, പുളിമാവ്, വല (മത്താ. 13:24, 31, 33, 47) തുടങ്ങിയ ഉപമകളിൽ ക്രിസ്തു പലപ്പോഴും തന്റെ കൃപയുടെ രാജ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ സത്യം പഠിപ്പിച്ചു. ദൈവം പരിപൂർണ്ണനാണ്, പൂർണ്ണഹൃദയത്തോടെ തന്നെ അന്വേഷിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അവന്റെ സ്വഭാവം നൽകാൻ അവൻ ഉത്സുകനാണ്. “ഇതാ, ഞാൻ വാതിൽക്കൽ നിന്നു മുട്ടുന്നു: ആരെങ്കിലും എന്റെ ശബ്ദം കേട്ട് വാതിൽ തുറന്നാൽ, ഞാൻ അവന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് അവനോടുകൂടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കും, അവൻ എന്നോടൊപ്പം” (വെളി. 3:20).

ഭൂമിയിലെ ജനതകളെ തങ്ങൾക്ക് കീഴ്‌പ്പെടുത്തുന്ന ശക്തിയിൽ അധിഷ്‌ഠിതമായ ഒരു രാജ്യമായാണ് യഹൂദർ സ്വർഗരാജ്യത്തെ കണ്ടത്. എന്നാൽ ക്രിസ്തു സ്ഥാപിക്കാൻ വന്ന രാജ്യം മനുഷ്യരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ആരംഭിച്ച്, അവരുടെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിക്കുകയും, സ്നേഹത്തെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്താനുള്ള ശക്തമായ ശക്തിയോടെ മറ്റുള്ളവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്കും ജീവിതങ്ങളിലേക്കും ഓടിപ്പോകുന്ന ഒന്നായിരുന്നു. “നിങ്ങൾ ലോകമെമ്പാടും പോയി എല്ലാ സൃഷ്ടികളോടും സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുക” (മർക്കോസ് 16:15)

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment