ആത്മാവിൽ ദരിദ്രരായവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ എന്ന തന്റെ വാക്യം കൊണ്ട് യേശു എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്?

BibleAsk Malayalam

Available in:

ഗിരിപ്രഭാഷണത്തിൽ യേശു പറഞ്ഞു, “ആത്മാവിൽ ദരിദ്രരായവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ; സ്വർഗ്ഗരാജ്യം അവർക്കുള്ളതു” (മത്തായി 5:3). കർത്താവുമായുള്ള വിശ്വാസിയുടെ ബന്ധത്തിന് പലപ്പോഴും തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുകയും ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ആത്മാവിനെ വശീകരിക്കുകയും ഭൗതിക സമ്പത്തിൽ ദരിദ്രനാകുന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് യേശു ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് ചിലർ അനുമാനിക്കുന്നു. പണത്തിന് ഒരു വിഗ്രഹമായി മാറാൻ കഴിയുമെന്നും “രണ്ട് യജമാനന്മാരെ സേവിക്കാൻ ആർക്കും കഴിയില്ലെന്നും യേശു മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയത് സത്യമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അവൻ ഒരുവനെ മുറുകെ പിടിക്കുകയും മറ്റേവനെ നിന്ദിക്കുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തെയും മാമോനെയും സേവിക്കാനാവില്ല” (മത്തായി 6:24). എന്നാൽ യേശു ഇവിടെ പറയുന്നത് സമ്പത്തിലുള്ള ദരിദ്രരെക്കുറിച്ചല്ല.

ആഴമായ ആത്മീയ ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിക്കുകയും സ്വർഗ്ഗരാജ്യം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ തങ്ങളുടെ ആഗ്രഹവും ആവശ്യവും അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ സന്തുഷ്ടരാണെന്ന് യേശു പറയുന്നു (പ്രവൃത്തികൾ 3:6; യെശയ്യാവ് 55:1). എന്തെന്നാൽ, തങ്ങളുടെ ആത്മീയ ആവശ്യം തിരിച്ചറിയാത്തവർ, “ഞാൻ ധനവാൻ; സമ്പന്നനായിരിക്കുന്നു; എനിക്കു ഒന്നിനും മുട്ടില്ല എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടു നീ നിർഭാഗ്യനും അരിഷ്ടനും ദരിദ്രനും കുരുടനും നഗ്നനും എന്നു അറിയാതിരിക്കയാൽ” (വെളിപാട് 3 :17). “ആത്മാവിൽ ദരിദ്രർ” അല്ലാതെ മറ്റാരും ദൈവകൃപയാൽ സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയില്ല.

ദൈവകൃപയുടെ രാജ്യത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിന്റെ ആദ്യ വ്യവസ്ഥയാണ് ഒരാളുടെ ആവശ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധം. യേശു ചുങ്കക്കാരന്റെ ഉപമ പറഞ്ഞു, അവൻ തന്റെ ആത്മീയ ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിക്കുകയും അനുതപിക്കുകയും ചെയ്തതിനാൽ അവൻ “നീതീകരിക്കപ്പെട്ടവനായി തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയതായി ചിത്രീകരിച്ചു ” (ലൂക്കാ 18: 9-14). മറുവശത്ത്, അഹങ്കാരിയായ പരീശന് സ്വർഗ്ഗരാജ്യം സ്വീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.

പാപികൾക്ക് പ്രതീക്ഷയുണ്ട് എന്നതാണ് നല്ല വാർത്ത. തന്റെ കൃപയുടെ ഐശ്വര്യത്തിനായി അവരുടെ ദാരിദ്ര്യം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ ക്രിസ്തു ആത്മാവിലുള്ള ദരിദ്രരെ ക്ഷണിക്കുന്നു. “നീ സമ്പന്നൻ ആകേണ്ടതിന്നു തീയിൽ ഊതിക്കഴിച്ച പൊന്നും നിന്റെ നഗ്നതയുടെ ലജ്ജ വെളിവാകാതവണ്ണം ധരിക്കേണ്ടതിന്നു വെള്ളയുടുപ്പും നിനക്കു കാഴ്ച ലഭിക്കേണ്ടതിന്നു കണ്ണിൽ എഴുതുവാൻ ലേപവും എന്നോടു വിലെക്കുവാങ്ങുവാൻ ഞാൻ നിന്നോടു ബുദ്ധിപറയുന്നു” (വെളിപാട് 3:18). അനുതപിക്കുന്ന വിശ്വാസികൾക്ക് യേശു തന്റെ നീതി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു, തുടർന്ന് അവർ തന്റെ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് രൂപാന്തരപ്പെടുന്നതിന് സ്നേഹത്താൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിശ്വാസത്തിലേക്ക് അവരെ ക്ഷണിക്കുന്നു (ഗലാത്യർ 5:6; യാക്കോബ് 2:5).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

More Answers:

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x