ആത്മാവിന്റെ വരങ്ങൾ രക്ഷയുടെ തെളിവാണോ?

Author: BibleAsk Malayalam


ആത്മാവിന്റെ ദാനങ്ങൾ രക്ഷയുടെ തെളിവാണോ?
ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ആത്മാവിന്റെ ദാനങ്ങളുടെ പ്രകടനങ്ങൾ അവന്റെ രക്ഷയുടെ തെളിവല്ല. അതിന് ചില ബൈബിൾ ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇതാ:

പഴയനിയമത്തിൽ, 1 സാമുവേലിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ, ശൗൽ രാജാവിനെക്കുറിച്ച് നാം വായിക്കുന്നു. അവൻ ആദ്യമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ, ഇസ്രായേലിനെ നയിക്കാൻ ശൗൽ ഒരു നല്ല സ്ഥാനാർത്ഥിയായിരുന്നു. എന്നാൽ പിന്നീട് അഹങ്കാരവും ദൈവകൽപ്പനകളോടുള്ള അനുസരണക്കേടും നിമിത്തം ദൈവം അവനെ നിരസിച്ചു. 1 ശമുവേൽ 16:14-ൽ, “കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് ശൗലിനെ വിട്ടുപോയി” എന്ന് പറയുന്നു.

ശൗലിന്റെ ദുഷ്ടഹൃദയം നിമിത്തം അവൻ ദാവീദിനെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചു. ഒരിക്കൽ, അവൻ ദാവീദിനെ പിന്തുടരുമ്പോൾ, ദാവീദ് സാമുവലിനൊപ്പം രാമാ നഗരത്തിൽ ഉണ്ടെന്ന് അവൻ കേട്ടു. ദാവീദിനെ പിടിക്കാൻ ശൗൽ ദൂതന്മാരെ അയച്ചു, എന്നാൽ അവർ എത്തിയപ്പോൾ, “ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ശൗലിന്റെ ദൂതന്മാരുടെമേൽ വന്നു, അവർ പ്രവചിച്ചു. ശൌലിന് വിവരം ലഭിച്ചപ്പോൾ അവൻ വേറെ ദൂതന്മാരെ അയച്ചു; അവരും അങ്ങനെതന്നെ പ്രവചിച്ചു. ശൗൽ മൂന്നാമതും ദൂതന്മാരെ അയച്ചു, അവരും പ്രവചിച്ചു” (1 സാമുവൽ 19:20-21).

സന്ദേശവാഹകരുടെ മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നത് അവർ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതിന്റെ സൂചനയായിരുന്നില്ല, പകരം ദാവീദിനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ദൈവത്തിന്റെ അത്ഭുതകരമായ ഇടപെടലായിരുന്നു എന്ന വസ്തുത ശ്രദ്ധിക്കുക. ഒടുവിൽ, ദാവീദിനെ കൊല്ലാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ ശൗൽ സ്വയം രാമയിലേക്കു പോയി. അവൻ അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ, “ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് അവനിലും ഉണ്ടായിരുന്നു, അവൻ രാമയിലെ നയ്യോത്തിൽ എത്തുന്നതുവരെ പ്രവചിച്ചു” (1 സാമുവൽ 19:22-24). അതിനാൽ, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അത്ഭുതകരമായ ദാനങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള അടയാളങ്ങളാണെന്നും എന്നാൽ അത് ശൗലിന്റെ രക്ഷയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ലെന്നും നാം കാണുന്നു.

പുതിയ നിയമത്തിൽ, യോഹന്നാൻ 11:46-57-ൽ, യേശുവിന്റെ ശുശ്രൂഷ നിർത്താൻ പദ്ധതിയിട്ടിരുന്ന പരീശന്മാരെയും മുഖ്യപുരോഹിതന്മാരെയും കുറിച്ച് നാം വായിക്കുന്നു. പലരും യേശുവിനെ അനുഗമിച്ചതിനാൽ അവരിൽ ചിലർ കോപിച്ചു. അതിനാൽ, അവർ പറഞ്ഞു: “നാം അവനെ ഇതുപോലെ വെറുതെ വിട്ടാൽ, എല്ലാവരും അവനിൽ വിശ്വസിക്കും, റോമാക്കാർ വന്ന് നമ്മുടെ സ്ഥലവും രാജ്യവും അപഹരിക്കും.” എന്ന് ആ വർഷത്തെ മഹാപുരോഹിതനായിരുന്ന കയ്യഫാസ് പറഞ്ഞു: “നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല, ഒരു മനുഷ്യൻ ജനങ്ങൾക്കുവേണ്ടി മരിക്കുന്നതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നില്ല, അല്ലാതെ മുഴുവൻ ദേശവും നശിക്കണമെന്നല്ല” (യോഹന്നാൻ 11: 50).

ആരാണ് കയ്യഫാവിന് ഈ വിവരം നൽകിയത്? ബൈബിൾ വിശദീകരിക്കുന്നു: “ഇത് അവൻ സ്വന്തം അധികാരത്തിൽ പറഞ്ഞതല്ല; എന്നാൽ ആ വർഷത്തെ മഹാപുരോഹിതനായിരുന്ന അദ്ദേഹം യേശു ജനത്തിനു വേണ്ടി മരിക്കുമെന്ന് പ്രവചിച്ചു. പരിശുദ്ധാത്മാവിന് മാത്രമേ കയ്യഫാവിലൂടെ ഇത് കൃത്യമായി പ്രവചിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നുള്ളൂ, പക്ഷേ അത് കൈഫാസ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്നതിന്റെ തെളിവായിരുന്നില്ല.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment