“ആത്മാവിന്റെ ദൃഢത ” എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്?

Author: BibleAsk Malayalam


ആത്മാവിന്റെ ദൃഢത.

കൊരിന്ത്യൻ സഭയ്ക്കുള്ള തന്റെ രണ്ടാമത്തെ ലേഖനത്തിൽ പൗലോസ് എഴുതി, ” അവൻ നമ്മെ മുദ്രയിട്ടും ആത്മാവു എന്ന ആദിഫലം  നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ തന്നുമിരിക്കുന്നു” (2 കൊരിന്ത്യർ 1:22, KJV). ആത്മാർത്ഥമായ (Gr. Arrabōn അല്ലെങ്കിൽ Heb. ‘erabon) എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം “ഡൗൺ പേയ്മെന്റ്” അഥവാ (തുടക്കത്തിൽ അടക്കുന്ന പണം) അല്ലെങ്കിൽ “പണയം” എന്നാണ് (ഉല്പത്തി 38:17-20). “അറാബോൺ” എന്ന വാക്ക് പുരാതന രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ പാപ്പൈറികളിൽ (ഒരു ജലസസ്യത്തിന്റെ തണ്ടിൽ   ) പലപ്പോഴും കാണപ്പെടുന്നത് പശുവിനോ ഭൂമിക്കോ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾക്കോ വേണ്ടിയുള്ള ഡൗൺ പേയ്മെന്റ് പണം(തുടക്കത്തിൽ പണം  അടക്കുന്നതിനെയാണ് ). അഥവാ  ഇത് ഒരു കരാർ സ്ഥിരീകരിച്ചു എന്നാണു.

2 കൊരിന്ത്യർ 1:22-ൽ പൗലോസ് “ആദായകരമായ” പണത്തിന്റെ കണക്ക് ഉപയോഗിച്ച് വിശ്വാസികൾക്കുള്ള പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ദാനത്തെ വിവരിക്കുന്നു, ഒരു ആദ്യ ഗഡുവായി, ദൈവത്തിന്റെ പുതിയ രാജ്യത്തിലെ അവരുടെ പൂർണ്ണമായ അവകാശത്തിന്റെ ഉറപ്പ് (എഫെസ്യർ 1:13, 14; റോമർ 8:16). പുതിയ ജനനത്തിൽ ദൈവത്തിൻറെ  ശിശുവായി അംഗീകരിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ  ഉറപ്പ് ലഭിക്കുന്നതും തന്റെ ജീവിതത്തിലുടനീളം ഈ ഉറപ്പ് നിലനിർത്തുന്നതും (1 യോഹന്നാൻ 3:1), നിത്യജീവൻ എന്ന ധാനം  സ്വീകരിക്കുന്നതും വിശ്വാസിയുടെ പദവിയാണ് (യോഹന്നാൻ 3:16), പരിശുദ്ധാത്മാവ്  ഉള്ളിൽ വസിക്കുബോൾ  സ്വഭാവത്തിന്റെ മാറ്റം അനുഭവിക്കാനും ഇടയാക്കുന്നു. (റോമർ 8:1-4; 12:2; യോഹന്നാൻ 16:7-11).

ഒരു “ആത്മാർത്ഥത” ഒരു പ്രതിജ്ഞയേക്കാൾ വളരെ അധികമായതാണു.ആത്മാവിന്റെ തീക്ഷ്ണതയെ ആത്മാവിന്റെ ആദ്യഫലങ്ങളായി കണക്കാക്കുന്നു ലോകാവസാനത്തിലെ വിളവെടുപ്പ് എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്നതിന്റെ ഒരു മാതൃകയാണു “ആത്മാവിന്റെ ഈ ആദ്യഫലങ്ങൾ” (റോമർ 8:23)ഈ “ആത്മാവിന്റെ ആദ്യഫലങ്ങളുള്ള ” യഥാർത്ഥ ദൈവമക്കളെ , ദൈവം അവരെ ക്രിസ്തുവിൽ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അവർക്ക് നിത്യജീവൻ നൽകുമെന്നും ഉറപ്പുണ്ട്. (യോഹന്നാൻ 3:16; 1 യോഹന്നാൻ 3:2; 5:11).

നിത്യജീവന്റെ ഉറപ്പ്.

വിശ്വാസിയുടെ ഇഷ്ടം ദൈവഹിതത്തിന് ചേർച്ചയിലായിരിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ആനന്ദം (സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 40:8), അവൻ ക്രിസ്തുവിനെപ്പോലെ പൂർണനാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ (മത്തായി 5:48; എഫെസ്യർ 4:13, 15; 2 പത്രോസ് 3:18), കൂടാതെ രക്ഷകനുമായി ദൈനംദിന ബന്ധം ഉണ്ടായിരിക്കുമ്പോൾ – ഈ സന്തോഷം ദൈവത്തിന്റെ നിത്യരാജ്യത്തിലെ മഹത്തായതും ശാശ്വതവുമായ സന്തോഷത്തിന്റെ “ആത്മാർത്ഥത” ആണ്. പൗലോസിനും കൊരിന്ത്യർക്കും അത്തരമൊരു പൂർണ്ണമായ അനുഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു (2 കൊരിന്ത്യർ 1:21).

ഉടമ്പടി പാലിക്കുന്നതിൽ കുറച്ച് കാലതാമസമുണ്ടാകുമ്പോൾ നിശ്ചിതമായ  പണം നൽകുന്നു. ദൈവമക്കൾ കർത്താവിനെ  രക്ഷിതാവായി  സ്വീകരിക്കുന്നതോടെ സ്വർഗ്ഗത്തിലെ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കും അവകാശികളാക്കപ്പെടുന്നു. (റോമർ 8:17; എഫെസ്യർ 1:3-12; 1 യോഹന്നാൻ 3:1, 2); ആ പദവിയുടെ അടയാളമായി അവർക്ക് “ആത്മാവിന്റെ തീക്ഷ്ണത” നൽകപ്പെടുന്നു. ഒരർത്ഥത്തിൽ, അവർ ഇതിനകം സ്വർഗത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു എന്നാണ് .(എഫേസ്യർ 2:5, 6; ഫിലിപ്പിയർ 3:20).

ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ സ്വർഗ്ഗത്തിനായി പൂർണ്ണമായി ഒരുങ്ങുന്നതുവരെ, സ്വഭാവത്തിന്റെ വികാസം സംഭവിക്കുന്നതിനായി പൂർണ്ണവും മുഴുവനുമായ പണം കൊടുക്കൽ മാറ്റിവയ്ക്കുന്നു. വിശ്വാസത്താൽ നീതീകരിക്കപ്പെടുന്ന നിമിഷം തന്നെ ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള അവകാശം യാന്ത്രികമായി ലഭിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഈ ജീവിതത്തിൽ പാപത്തിന്മേൽ ജയം നേടാനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ അവകാശപ്പെടാൻ  ജീവിതകാലം മുഴുവൻ വിശുദ്ധീകരണം നേടണം . പരിശുദ്ധാത്മാവ് പാപത്തെ ജയിക്കുന്നതിനുള്ള കൃപയും ശക്തിയും നൽകുമ്പോൾ, ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് പൂർണ്ണ മഹത്വത്തിന്റെ “ദൃഢത ” അനുഭവപ്പെടുന്നു, അത്  മഹത്വത്തിന്റെ നിത്യരാജ്യത്തിലേക്കുള്ള അവന്റെ പ്രവേശനം ആയിരിക്കും.

 

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,

BibleAsk Team

 

 

 

Leave a Comment