ആത്മാവിന്റെ ദാനങ്ങളും ഫലങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്?

Author: BibleAsk Malayalam


ആത്മാവിന്റെ ദാനങ്ങൾ

റോമർ 12:6-8, 1 കൊരിന്ത്യർ 12:4-11, 1 പത്രോസ് 4:10-11 എന്നിവയിലെ തിരുവെഴുത്തുകൾ ആത്മാവിന്റെ ദാനങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു. പ്രവചനം, ജ്ഞാനം, അറിവ്, വിശ്വാസം, രോഗശാന്തി, കൃപ, അത്ഭുത ശക്തികൾ, ആത്മാക്കളെ വേർതിരിച്ചറിയൽ, അന്യഭാഷ സംസാരിക്കൽ, ഭാഷാ വ്യാഖ്യാനം എന്നിവയുടെ വരദാനങ്ങളാണിവ.

ഈ ദാനങ്ങൾ നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് “ശരീരത്തിൽ ഭിന്നിപ്പുണ്ടാകാതിരിക്കാനും അതിന്റെ അവയവങ്ങൾ പരസ്പരം തുല്യ പരിഗണനയുള്ളവരായിരിക്കാനും വേണ്ടിയാണ്” (1 കൊരിന്ത്യർ 12:25) “ദൈവം എല്ലാറ്റിലും യേശുക്രിസ്തു മുഖാന്തരം മഹത്വപ്പെടേണ്ടതിന്” (1 പത്രോസ് 4:11)

ആത്മാവിന്റെ ദാനങ്ങൾ ആത്മാവിന്റെ അത്ഭുതകരമായ ദാനങ്ങളായിരിക്കണമെന്നില്ല എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ബൈബിളിലുടനീളം, ദൈവം തന്റെ ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അത്ഭുതകരമായ ശക്തികൾ ഉപയോഗിച്ചു. 1 കൊരിന്ത്യർ 12-14 അധ്യായങ്ങളിൽ, ദൈവഹിതത്തിനും അവന്റെ പദ്ധതികൾക്കും അനുസൃതമായി പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അത്ഭുതകരമായ ശക്തികൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ക്രിസ്ത്യാനികളെ സഹായിക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ പൗലോസ് നൽകി.

എന്നാൽ ഈ അത്ഭുത ശക്തികൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ശാക്തീകരിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയുടെ ആത്മീയ നിലവാരത്തിന്റെ സൂചനയായിരുന്നില്ല. വാസ്തവത്തിൽ, ദുഷ്ടന്മാരിൽ ചിലർ ശൗൽ രാജാവിന്റെയും അവന്റെ നായകന്മാരുടെയും (1 സാമുവൽ 19:20-24), കയ്യഫാസിന്റെയും (യോഹന്നാൻ 11:46-57) അത്തരം കഴിവുകളാൽ ശാക്തീകരിക്കപ്പെട്ടു.

ആത്മാവിന്റെ ഫലങ്ങൾ

ആത്മാവിന്റെ ഫലങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവയാണ്: “സ്നേഹം, സന്തോഷം, സമാധാനം, ദീർഘക്ഷമ, ദയ, നന്മ, വിശ്വസ്തത, സൗമ്യത, ആത്മനിയന്ത്രണം” (ഗലാത്യർ 5:22). ഈ വാക്യത്തിൽ നിന്ന്, ആത്മാവിന്റെ യഥാർത്ഥ ഫലങ്ങൾ, പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു വ്യക്തിയിൽ വസിക്കുന്നുവെന്നും അത് ആ വ്യക്തി രക്ഷിക്കപ്പെട്ടുവെന്നും സ്നേഹത്തിൽ നടക്കുന്നുവെന്നും കാണിക്കുന്നു.

വീണ്ടും, 1 കൊരിന്ത്യർ 13-ൽ പൗലോസ് കാണിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നൽകുന്ന അത്ഭുതശക്തികളും അതിന്റെ ഫലങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യക്തമായ വ്യത്യാസത്തെയാണ്. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നൽകുന്ന അത്ഭുതശക്തികൾ ആരുടെയും രക്ഷയെ തെളിയിക്കുന്നില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ, ആ ശക്തികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹൃദയത്തിൽ സ്നേഹമില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ, ആ വ്യക്തി നഷ്ടപ്പെട്ടു.

പൗലോസ് എഴുതി: “ഞാൻ മനുഷ്യരുടെയും ദൂതന്മാരുടെയും ഭാഷകളിൽ സംസാരിച്ചാലും എനിക്കു സ്നേഹം ഇല്ല എങ്കിൽ ഞാൻ മുഴങ്ങുന്ന ചെമ്പോ ചിലമ്പുന്ന കൈത്താളമോ അത്രേ. എനിക്കു പ്രവചനവരം ഉണ്ടായിട്ടു സകല മർമ്മങ്ങളും സകല ജ്ഞാനവും ഗ്രഹിച്ചാലും മലകളെ നീക്കുവാൻതക്ക വിശ്വാസം ഉണ്ടായാലും സ്നേഹമില്ല എങ്കിൽ ഞാൻ ഏതുമില്ല.” (1 കൊരിന്ത്യർ 13: 1-2). അങ്ങനെ, ഒരു വ്യക്തിക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അത്ഭുതകരമായ ശക്തി ഉണ്ടായിരിക്കാനും അവന്റെ ഉള്ളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വസിക്കാതിരിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്.

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment