ആത്മാവിനനുസരിച്ച് നടക്കുക എന്നതിന്റെ അർത്ഥമെന്താണ്?

Total
0
Shares

This post is also available in: English (ഇംഗ്ലീഷ്) हिन्दी (ഹിന്ദി) Español (സ്പാനിഷ്)

ആത്മാവിനനുസരിച്ച് നടക്കുക.

അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് റോമിലെ സഭയ്ക്ക് എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി:  “ജഡത്തെയല്ല ആത്മാവിനെ അത്രേ അനുസരിച്ചു നടക്കുന്ന നമ്മിൽ ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ നീതി നിവൃത്തിയാകേണ്ടതിന്നു തന്നേ” (റോമർ 8:4). അതിനാൽ, ആത്മാവിനനുസരിച്ച് നടക്കുക എന്നതിന്റെ അർത്ഥം ആത്മാവിനനുസരിച്ച് “ജീവിക്കുക” എന്നാണ്.”   അങ്ങനെ നാം അവന്റെ മരണത്തിൽ പങ്കാളികളായിത്തീർന്ന സ്നാനത്താൽ അവനോടുകൂടെ കുഴിച്ചിടപ്പെട്ടു; ക്രിസ്തു മരിച്ചിട്ടു പിതാവിന്റെ മഹിമയാൽ ജീവിച്ചെഴുന്നേറ്റതുപോലെ നാമും ജീവന്റെ പുതുക്കത്തിൽ നടക്കേണ്ടതിന്നു തന്നേ” (റോമർ 6:4;

കാഴ്ചയാൽ അല്ല വിശ്വാസത്താലത്രേ ഞങ്ങൾ നടക്കുന്നതു ” 2 കൊരിന്ത്യർ 5:7;    ഞങ്ങൾ ജഡത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവർ എങ്കിലും ജഡപ്രകാരം പോരാടുന്നില്ല  2 കൊരിന്ത്യർ 10:3;   നാം അവന്റെ കൈപ്പണിയായി സൽപ്രവർത്തികൾക്കായിട്ടു ക്രിസ്തുയേശുവിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവരാകുന്നു; നാം ചെയ്തുപോരേണ്ടതിന്നു ദൈവം അവ മുന്നൊരുക്കിയിരിക്കുന്നു”  എഫെസ്യർ 2:10;      ർത്തൃസേവനിമിത്തം ബദ്ധനായിരിക്കുന്ന ഞാൻ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നതു: നിങ്ങളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന വിളിക്കു യോഗ്യമാംവണ്ണം

പൂർണ്ണവിനയത്തോടും സൌമ്യതയോടും ദീർഘക്ഷമയോടുംകൂടെ നടക്കയും സ്നേഹത്തിൽ അന്യോന്യം പൊറുക്കയും “എഫെസ്യർ 4:1). ഈ അനുഭവം മുങ്ങിസ്നാന  ചടങ്ങ് ചിത്രീകരിക്കുന്നു. പുതിയ വിശ്വാസിയെ സ്നാനജലത്തിൽ കുഴിച്ചിടുകയും അതിൽ നിന്ന് അവൻ പുറത്തുവരുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, പാപത്തിലേക്കുള്ള മരണത്തിൽ നിന്നു  ക്രിസ്തുവിൽ ഒരു പുതിയ ജീവിതരീതി പിന്തുടരേണ്ടതുണ്ട്.

അതിനാൽ, നിയമത്തിന്റെ നീതിനിഷ്‌ഠമായ ആവശ്യം നിറവേറ്റപ്പെടുന്ന വിശ്വാസി, ജഡത്തിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കനുസൃതമായി ജീവിക്കുന്നില്ല. ലൗകിക അഭിലാഷങ്ങളുടെ സംതൃപ്തി അവന്റെ ജീവിതത്തിലെ പ്രധാന നിയമമല്ല. പകരം, ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ മാർഗനിർദേശപ്രകാരം അവൻ തന്റെ ജീവിതം ക്രമീകരിക്കുന്നു (റോമർ 8:9). അങ്ങനെ, നിയമത്തിന്റെ ആവശ്യകത അവനിൽ നിറവേറുന്നു.

ആത്മാവിൽ നടക്കുന്നതിന് വിപരീതമായത് ജഡത്തിൽ നടക്കുന്നതാണ്, അതായത് ജഡത്തെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭരണ തത്വമായി ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നാണ്. “ജഡത്തിനു ശേഷം” ഒരു വ്യക്തിയുടെ മാനസികവും ധാർമ്മികവുമായ മുഴുവൻ പ്രവർത്തനവും അവിശുദ്ധമായ ആഗ്രഹങ്ങളുടെ സ്വാർത്ഥ സംതൃപ്തിയിലാണ്. എന്നാൽ ജഡമോഹങ്ങളുടെ തൃപ്തി മരണമാണെന്ന് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു. അതിനാൽ, ഈ സ്വാർത്ഥ ലക്ഷ്യത്തിനായി ജീവിക്കുന്നവൻ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മരിച്ചിരിക്കുന്നു. “കാമുകിയായവളോ ജീവിച്ചിരിക്കയിൽ തന്നേ ചത്തവൾ”.(1 തിമോത്തി 5:6;  അതിക്രമങ്ങളാലും പാപങ്ങളാലും മരിച്ചവരായിരുന്ന നിങ്ങളെയും അവൻ ഉയിർപ്പിച്ചു.” 5 അതിക്രമങ്ങളാൽ മരിച്ചവരായിരുന്ന നമ്മെ ക്രിസ്തുവിനോടു കൂടെ ജീവിപ്പിക്കയും — കൃപയാലത്രേ നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു —        എഫെസ്യർ 2:1, 5). ആത്മീയ മരണത്തിന്റെ ഈ അവസ്ഥ നിത്യ മരണത്തിലേക്ക് മാത്രമേ നയിക്കൂ (റോമർ 6:23).

സ്നേഹത്തോടെ നടക്കുക.

നിയമം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ക്രിസ്തീയ സ്നേഹത്തിൽ സംഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു, കാരണം “സ്നേഹം നിയമത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണമാണ്” (റോമർ 13:10). ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനഫലം സ്നേഹമാണ്. എന്തെന്നാൽ, “ആത്മാവിന്റെ ഫലം സ്നേഹമാണ്” (ഗലാത്യർ 5:22). അങ്ങനെ, ആത്മാവിനനുസരിച്ചുള്ള ജീവിതം അർത്ഥമാക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ധാർമ്മിക നിയമത്തിന്റെ (പത്ത് കൽപ്പനകൾ) വിശുദ്ധമായ ആവശ്യങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതമാണ്.  ”      “(പുറപ്പാട് 20:3-17). ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹം ആദ്യത്തെ നാല് കൽപ്പനകൾ (ദൈവത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ളവ) പാലിക്കുന്നത് സന്തോഷകരമാക്കുന്നു, കൂടാതെ നമ്മുടെ അയൽക്കാരനോടുള്ള സ്നേഹം അവസാന ആറ് കൽപനകൾ (നമ്മുടെ അയൽക്കാരനെ സംബന്ധിച്ചുള്ളവ) പാലിക്കുന്നത് സന്തോഷകരമാക്കുന്നു. വെറും അനുസരണത്തിന്റെ ഔപചാരികത എടുത്തുകളഞ്ഞും അനുസരണത്തെ ആനന്ദമാക്കിക്കൊണ്ടും സ്നേഹം നിയമം നിറവേറ്റുന്നു (സങ്കീർത്തനം 40:8). ദൈവം തന്റെ പുത്രനെ ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ചതിന്റെ മഹത്തായ ലക്ഷ്യം, വിശ്വാസികൾക്ക് അവരുടെ സ്രഷ്ടാവിനോടും മനുഷ്യനോടും ഉള്ള സ്നേഹത്താൽ ചിത്രീകരിക്കപ്പെടുന്ന വിശുദ്ധ ജീവിതം സാധ്യമാക്കുക എന്നതായിരുന്നു.

നമുക്ക് എങ്ങനെ ആത്മാവിൽ നടക്കാൻ കഴിയും?

അപ്പോസ്തലനായ യോഹന്നാൻ എഴുതി, “ദൈവത്തിൽനിന്നു ജനിച്ചതെല്ലാം ലോകത്തെ ജയിക്കുന്നു. ഇതാണ് ലോകത്തെ തരണം ചെയ്‌ത  വിജയം-നമ്മുടെ വിശ്വാസം” (1 യോഹന്നാൻ 5:4). എന്നാൽ ലോകത്തെ ജയിക്കാൻ “നമ്മുടെ വിശ്വാസം” നമ്മെ എങ്ങനെ പ്രാപ്തരാക്കും?  ” എന്നാൽ മുപ്പത്തെട്ടു ആണ്ടു രോഗം പിടിച്ചു കിടന്നോരു മനുഷ്യൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു” യോഹന്നാൻ 5:5 ഉത്തരം നൽകുന്നു, “യേശു ദൈവപുത്രനാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവനല്ലാതെ ലോകത്തെ ജയിക്കുന്നവൻ ആരുണ്ട്?” അതുകൊണ്ട്, പാപത്തിൽ നിന്നുള്ള വ്യക്തിപരമായ രക്ഷകനെന്ന നിലയിൽ ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസമാണ് ആത്മാവിൽ നടക്കാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നത്.

അത്തരമൊരു വിശ്വാസം പാപത്തിന്റെ മേലുള്ള രക്ഷകന്റെ വിജയത്തെ ഉചിതമാക്കുകയും അത് ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ വിശ്വാസം ആത്മീയ സത്യങ്ങളോടുള്ള മാനസിക യോജിപ്പിൽ അവസാനിക്കുന്നില്ല, മറിച്ച് യഥാർത്ഥ ക്രിസ്തീയ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. ക്രിസ്തു     ഏഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ കൽപിച്ച തളർവാതരോഗിയെപ്പോലെ, ക്രിസ്ത്യാനി തനിക്ക് സാധ്യമല്ലാത്തത് ശ്രമിക്കുന്നു (യോഹന്നാൻ 5:5-9). പാപത്തിന്റെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കാൻ അവൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ, ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി അവന്റെ മേൽ വരുകയും വിശ്വാസത്താൽ അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ചെയ്യാൻ അവനെ പ്രാപ്തനാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ക്രിസ്ത്യാനി അവനെ പാപത്തിൽ നിന്ന് ഉയർത്തുന്നതിനായി കർത്താവിനെ  കാത്തിരുന്നാൽ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല. ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ വിശ്വാസം ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദാനങ്ങളെ മുറുകെ പിടിക്കുകയും ആ ശക്തി യഥാർത്ഥത്തിൽ അവനുള്ളതായിരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ദൈവവചനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും വേണം. ഇങ്ങനെയാണ് ക്രിസ്ത്യാനി ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയിൽ പ്രലോഭനത്തെ ചെറുക്കാൻ കഴിയുന്നത്. പിശാച് തീർച്ചയായും പരാജയപ്പെടും (യാക്കോബ് 4:7)

 

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,

BibleAsk Team

 

This post is also available in: English (ഇംഗ്ലീഷ്) हिन्दी (ഹിന്ദി) Español (സ്പാനിഷ്)

Subscribe to our Weekly Updates:

Get our latest answers straight to your inbox when you subscribe here.

You May Also Like

പള്ളിയിലെ ആരാധന വേളയിൽ സംഗീതോപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബൈബിൾ വിലക്കുന്നുണ്ടോ?

This post is also available in: English (ഇംഗ്ലീഷ്) हिन्दी (ഹിന്ദി) Español (സ്പാനിഷ്)സംഗീതം സൃഷ്ടിക്കാനും ആസ്വദിക്കാനുമുള്ള കഴിവ് ദൈവം മനുഷ്യവർഗത്തിന് നൽകി. ആരാധനയുടെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗമാണ് സ്തുതി, ബൈബിളിൽ ആരാധനയ്ക്കായി സംഗീതോപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് (1 ദിനവൃത്താന്തം 15:16;…

മരുഭൂമിയിൽ ദൈവം തന്റെ മക്കൾക്ക് നൽകിയ നിയമങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു?

This post is also available in: English (ഇംഗ്ലീഷ്) हिन्दी (ഹിന്ദി) Español (സ്പാനിഷ്)ഒന്ന്: ദൈവത്തിന്റെ ധാർമ്മിക നിയമം അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് കൽപ്പനകൾ. ദൈവം മോശെക്ക് സാക്ഷ്യത്തിന്റെ രണ്ട് ഫലകങ്ങൾ നൽകി, ദൈവത്തിന്റെ വിരൽ കൊണ്ട് എഴുതിയ കൽപ്പലകകൾ…” (പുറപ്പാട്…