ആത്മഹത്യ ചെയ്താൽ ഞാൻ നരകത്തിൽ പോകുമോ?

Author: BibleAsk Malayalam


ആത്മഹത്യ

യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിലെ മരണത്തിന്റെ പത്താമത്തെ പ്രധാന കാരണമാണ് ആത്മഹത്യ, മൊത്തം മരണങ്ങളിൽ 1% ത്തിലധികം വരും. 15-24 വയസ് പ്രായമുള്ള യുവാക്കൾക്കിടയിലെ മരണത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പ്രധാന കാരണമാണിത്. 45 നും 64 നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവരിലാണ് ആത്മഹത്യാനിരക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത്. ആത്മഹത്യാ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകളിൽ, ആത്മഹത്യ പൂർത്തിയാക്കുന്നവരിൽ 40% പേരും മുമ്പ് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. യുണൈറ്റഡ് സ്‌റ്റേറ്റ്‌സിൽ, 2022 ജൂലൈ 16 മുതൽ നാഷണൽ സൂയിസൈഡ് പ്രിവൻഷൻ ലൈഫ്‌ലൈനിലേക്ക് വിളിക്കുന്നവരെ റൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിനായി പുതിയ മൂന്നക്ക ഡയലിംഗ് കോഡ് 988 നിയുക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു.

ആത്മഹത്യാ ചിന്തകൾ ഉള്ളവർ, സാമൂഹികമായ ഒറ്റപ്പെടൽ ശീലിക്കുന്നവർ, ആത്മഹത്യയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നവർ, ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിക്കുന്നവർ, അല്ലെങ്കിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്‌തവർ എന്നിവർ മാനസിക രോഗത്തിന്റെയോ വൈകാരിക അസ്വസ്ഥതയുടെയോ മുന്നറിയിപ്പ് ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു. അതിനാൽ, ആത്മഹത്യ തടയുന്നതിനും, ഒരു ജീവൻ രക്ഷിക്കുന്നതിനും, ദീർഘകാല പ്രതിരോധ ഫലങ്ങൾ നേടുന്നതിനുമുള്ള അനിവാര്യമായ ചുവടുവെപ്പാണ് ആത്മഹത്യയ്ക്കുള്ള അപകട ഘടകങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിക്ക് ഗുരുതരമായ മാനസിക അസ്വസ്ഥതകളോ, വേദനയോ, കഷ്ടപ്പാടുകളോ, പീഡനങ്ങളോ, വേദനയോ ഉള്ള ഗുരുതരമായ ഭയമോ ഉള്ള ഒരു കുടുംബാംഗമുണ്ടെങ്കിൽ, തന്റെ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ആ വ്യക്തി ആത്മീയതയിലേക്ക് എത്താൻ വിഷമിക്കുന്നുണ്ടെകിൽ ആ വ്യക്തിയെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ കുടുംബാംഗങ്ങൾ മാനസികമൊ ആത്മീകമൊആയ സഹായവും അതിലേക്കായി കഠിനമായ പരിശ്രമം നടത്തട്ടെ.

ആത്മഹത്യ പാപമാണോ?

ജീവിതം ദൈവത്തിന്റെ അമൂല്യമായ സമ്മാനമാണ്, അത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് പാപമാണ്. യേശു മനുഷ്യരെ മരണത്തോളം സ്നേഹിച്ചു (യോഹന്നാൻ 3:16). അതിലും വലിയ സ്നേഹമില്ല (യോഹന്നാൻ 15:13). ഒരു വ്യക്തി തന്റെ ജീവിതം ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ, അവൻ ദൈവസ്നേഹം നിരസിക്കുകയും അവന്റെ ആത്മഹത്യ തനിക്കുതന്നെ ഒരു ഫലവും നൽകാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവനുവേണ്ടി ദൈവത്തിന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല.

ഒരാളുടെ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് “കൊല ചെയ്യരുത്” (പുറപ്പാട് 20:13) എന്ന ദൈവത്തിന്റെ വ്യക്തമായ കൽപ്പനയുടെ ലംഘനമാണ്. അത് മാരകമായ പാപമാണ്, അത് നിത്യമരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു (റോമർ 6:23). ജീവിതം ഉപേക്ഷിക്കുക എന്നതിനർത്ഥം എല്ലാ വിശ്വാസവും പ്രതീക്ഷയും ഉപേക്ഷിക്കുക എന്നാണ്. ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു, “വിശ്വാസം കൂടാതെ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുക അസാധ്യമാണ്” (എബ്രായർ 11:6). ഈ പ്രവൃത്തി ഒരാളുടെ നരകത്തിലേക്കുള്ള വിധി മുദ്രകുത്തുന്നു, കാരണം മരണശേഷം പശ്ചാത്തപിക്കാൻ ഇനി അവസരമില്ല.

ദൈവത്തിന് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം മാറ്റാൻ കഴിയും

ആത്മഹത്യ ഒരിക്കലും പരിഹാരമല്ല. നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷ നഷ്ടപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ്, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ നിങ്ങൾ കർത്താവിന് അവസരം നൽകണം. കർത്താവ് അപേക്ഷിക്കുന്നു, “എന്നെ വിളിക്കൂ, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകും, നിങ്ങൾ അറിയാത്ത മഹത്തായതും ശക്തവുമായ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയും” (ജെറമിയ 33:3). നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്കായി ദൈവത്തിന്റെ നല്ല പദ്ധതികൾ നിങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. എന്തെന്നാൽ, അവൻ വാഗ്ദത്തം ചെയ്യുന്നു, “നിങ്ങൾ പ്രത്യാശിക്കുന്ന ശുഭഭാവി വരുവാൻ തക്കവണ്ണം ഞാൻ നിങ്ങളെക്കുറിച്ചു നിരൂപിക്കുന്ന നിരൂപണങ്ങൾ ഇന്നവ എന്നു ഞാൻ അറിയുന്നു” (യിരെമ്യാവ് 29:11).

“അദ്ധ്വാനിക്കുന്നവരും ഭാരം ചുമക്കുന്നവരും ആയുള്ളോരേ, എല്ലാവരും എന്റെ അടുക്കൽ വരുവിൻ; ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കും” (മത്തായി 11:28) എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് യേശു നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നു. “മരണത്തിന്നോ ജീവന്നോ ദൂതന്മാർക്കോ വാഴ്ചകൾക്കോ അധികാരങ്ങൾക്കോ ഇപ്പോഴുള്ളതിന്നോ വരുവാനുള്ളതിന്നോ ഉയരത്തിന്നോ ആഴത്തിന്നോ മറ്റു യാതൊരു സൃഷ്ടിക്കോ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിലുള്ള ദൈവസ്നേഹത്തിൽ നിന്നു നമ്മെ വേറുപിരിപ്പാൻ കഴികയില്ല എന്നു ഞാൻ ഉറെച്ചിരിക്കുന്നു. ” (റോമർ 8:38-39).

അതിനാൽ, നിരാശയ്‌ക്ക് പകരം, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിക്കാനും നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും സങ്കൽപ്പിക്കാത്ത അനുഭവങ്ങൾ നൽകാനും കർത്താവിൽ ആശ്രയിക്കുക. അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു, “എന്നാൽ നാം ചോദിക്കുന്നതിലും നിനെക്കുന്നതിലും അത്യന്തം പരമായി ചെയ്‌വാൻ നമ്മിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ശക്തിയാൽ കഴിയുന്നവന്നു ആമേൻ ” (എഫേസ്യർ 3:20).

ഒരു പ്രാർത്ഥന

ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഈ പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിക്കുക: “എന്റെ സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ പിതാവേ, എന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വരൂ, എന്റെ കർത്താവായിരിക്കേണമേ. ഞാൻ നിന്നിൽ വിശ്വാസമർപ്പിക്കുന്നു. എന്റെ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കാനും, എന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കാനും, നിന്നിലുള്ള എന്റെ വിശ്വാസവും സന്തോഷവും പുനഃസ്ഥാപിക്കാനും ആഗ്രഹിച്ചതിന് എന്നോട് ക്ഷമിക്കൂ. എന്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിന് നന്ദി. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. ആമേൻ.”

ഈ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ശേഷം, എന്തെങ്കിലും മാറ്റം കാണുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരം നൽകിയതിന് കർത്താവിന് നന്ദി പറയുക. തുടർന്ന്, നിങ്ങളുടെ മനസ്സും ആത്മാവും മാറ്റാൻ അവനു അവസരം നൽകുക. ഇത് സാധ്യമാക്കുന്നതിന്, അവന്റെ വചനത്തിന്റെ പഠനത്തിലൂടെയും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിനായുള്ള അവന്റെ പദ്ധതി കണ്ടെത്താനുള്ള പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയും അവനുമായി ദിവസവും നിങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുക. യേശു പറഞ്ഞു, “എന്നിലും ഞാൻ നിങ്ങളിലും വസിപ്പിൻ. കൊമ്പിന് മുന്തിരിവള്ളിയിൽ വസിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ തനിയെ ഫലം കായ്ക്കാൻ കഴിയാത്തതുപോലെ, എന്നിൽ വസിച്ചാലല്ലാതെ നിങ്ങൾക്കും കഴിയില്ല. ഞാൻ മുന്തിരിവള്ളിയാണ്, നിങ്ങൾ ശാഖകളാണ്. എന്നിലും ഞാൻ അവനിലും വസിക്കുന്നവൻ വളരെ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു; എന്നെ കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല” (യോഹന്നാൻ 15:4,5).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment