“ആകർഷണ നിയമം” പരിശീലിക്കുന്നത് തെറ്റാണോ?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


രഹസ്യം (ആകർഷണ നിയമം) എന്ന പുസ്‌തകത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ച ചില തത്ത്വങ്ങൾ അവയിൽ തന്നെ “തെറ്റായ”തല്ല. ആകർഷണ നിയമത്തിന്റെ ചില വശങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന ബൈബിൾ വാക്യങ്ങൾ പോലും ഉണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്, ബൈബിൾ പറയുന്നു: “ഒരു മനുഷ്യൻ തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെയാണ് അവൻ” (സദൃശവാക്യങ്ങൾ 23:7).

ആകർഷണ നിയമം – രഹസ്യം

എന്നാൽ ഗൗരവമായി പരിഗണിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. “രഹസ്യ”ത്തിനു പിന്നിലെ തുടങ്ങിവെയ്ക്കുന്നവർ സാങ്കേതികമായി ദൈവത്തിന്റെ അനുയായികളല്ല. അവർ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആചാരങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യൻ സ്വന്തം ജീവിതത്തിന്റെ “ദൈവമായി” മാറുന്ന “മാനുഷിക” വിശ്വാസങ്ങളുമായി വളരെയധികം ബന്ധമുണ്ട്. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, “രഹസ്യം” നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ശക്തിയിലൂടെ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്തും നേടാനുള്ള വഴി കാണിക്കുമെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നു. ദൈവത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നില്ല. പല തത്ത്വങ്ങളിലും ആത്മനിയന്ത്രണം, കഠിനാധ്വാനം, പ്രചോദനം എന്നിവ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് പലർക്കും അവർ അതിൽ വിജയിക്കുന്നത്. അതിനാൽ, അവരുടെ അനുയായികൾ പലപ്പോഴും വിജയം അനുഭവിക്കും, എന്നാൽ കാലക്രമേണ ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തെ ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന ആശയം കുറയുന്നു.

ദൈവം നല്ലവനാണ്

ദൈവം നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ അനുവദിച്ചു തരുന്നു, എന്നാൽ നമ്മുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയല്ലാത്തത് അവൻ നമ്മിൽ നിന്ന് അകറ്റി നിർത്തുന്നു. “രഹസ്യം” എന്നതിൽ, തങ്ങൾക്ക് നല്ലതാണോ എന്നത് പരിഗണിക്കാതെ തന്നെ തങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്തും ലഭിക്കുമെന്ന് പലരും വിശ്വസിക്കുന്നു. മറ്റുള്ളവർക്ക് അനുഗ്രഹമായി മാറുന്നതിന് പകരം സ്വാർത്ഥമായ ആനന്ദത്തിനും ഭൗതിക സമ്പത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു യാത്രയായിട്ടാണ് ജീവിതം കാണുന്നത്. ഇത് വളരെ അപകടകരമായ ഒരു ആശയമാണ്, മാത്രമല്ല പലരെയും ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റുകയും ചെയ്തു.

ഖേദകരമെന്നു പറയട്ടെ, ഈ ആളുകൾ അവരുടെ “മനസ്സിനു” ആവശ്യമുള്ളത് “ആകർഷിക്കാൻ” കഴിയും എന്ന ആശയത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നു, അത് അവരിൽ തന്നെ വലിയ അഹംഭാവം സ്ഥാപിക്കുന്നു. “ദൈവത്തിന്” പകരം “എനിക്ക്” എല്ലാം ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നിലൂടെ എല്ലാം ചെയ്യാൻ കഴിയും.

വഞ്ചന

സാത്താൻ പലപ്പോഴും 90% സത്യവും 10% വിഷവും കലർത്തുന്നു. പക്ഷേ ആ 10% വിഷം മതി കൊല്ലാൻ. അവർ വളരെയധികം കൊതിക്കുന്ന ലോകത്തിന്റെ ദാനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ വിജയിക്കാൻ സാത്താൻ അവരെ അനുവദിക്കും, പക്ഷേ അവർ വശീകരിക്കപ്പെടുകയും കർത്താവിനെ ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് വരെ മാത്രം. ഇത് ഒരു വഞ്ചനാപരമായ പദ്ധതിയാണ്, ആളുകൾക്ക് അവർക്കാവശ്യമുള്ളത് നൽകി അവരെ നേടുക, എന്നാൽ ശാശ്വതമായി അവരെ സഹായിക്കാൻ കഴിയാത്തത്. അവർ ലോകം മുഴുവൻ നേടിയേക്കാം, പക്ഷേ അവസാനം അവരുടെ ആത്മാവ് നഷ്ടപ്പെടും.
ആളുകൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് നൽകുന്നത് ഒരു വഞ്ചനാപരമായ പദ്ധതിയാണ്,
എന്നാൽ ശാശ്വതമായി അവരെ സഹായിക്കാൻ കഴിയാത്തതാണ് സത്യം. അവർ ലോകം മുഴുവൻ നേടിയേക്കാം, പക്ഷേ അവസാനം അവരുടെ ആത്മാവ് നഷ്ടപ്പെടും.

ക്രിസ്ത്യാനികൾ രക്ഷയ്ക്കായി ദൈവത്തിലേക്ക് നോക്കേണ്ടതുണ്ട്, കാരണം അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല, അവർക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആവശ്യമുള്ളത് നൽകാനുള്ള അവിശ്വസനീയമായ വാഗ്ദാനങ്ങൾ അവനുണ്ട്: “അവൻ നിന്റെ അകൃത്യം ഒക്കെയും മോചിക്കുന്നു;
നിന്റെ സകലരോഗങ്ങളെയും സൗഖ്യമാക്കുന്നു;
അവൻ നിന്റെ ജീവനെ നാശത്തിൽനിന്നു വീണ്ടെടുക്കുന്നു; അവൻ ദയയുംകരുണയും നിന്നെ അണിയിക്കുന്നു.നിന്റെ യൗവനം കഴുകനെപ്പോലെ പുതുകിവരത്തക്കവണ്ണം അവൻ നിന്റെ വായ്ക്കു നന്മകൊണ്ടു തൃപ്തിവരുത്തുന്നു.” (സങ്കീർത്തനം 103:3-5).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.