അർമ്മഗെദ്ദോൻ സീയോനുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏത് വിധത്തിലാണ്?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


സാത്താൻ പറഞ്ഞു, “ഞാനും സഭയുടെ പർവതത്തിൽ, വടക്ക് വശങ്ങളിൽ ഇരിക്കും” (യെശയ്യാവ് 14:13). “സഭയുടെ പർവ്വതം” എന്ന പ്രയോഗം ദൈവത്തിന്റെ വാസസ്ഥലമായ വിശുദ്ധ പർവതത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. സങ്കീർത്തനക്കാരൻ ദൈവത്തിന്റെ വാസസ്ഥലത്തെ സീയോനുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു, “സീയോനിൽ വസിക്കുന്ന കർത്താവിന് സ്തുതി പാടുവിൻ!” (സങ്കീർത്തനം 9:11). അവൻ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു, “മഹാരാജാവിന്റെ നഗരമായി ഉത്തരഗിരിയായ സീയോൻപർവ്വതം ഉയരംകൊണ്ടു മനോഹരവും സർവ്വഭൂമിയുടെയും ആനന്ദവുമാകുന്നു” (സങ്കീർത്തനം 48:2).

യഥാർത്ഥത്തിൽ, യെരൂശലേമിന്റെ വടക്കുഭാഗത്തുള്ള ആലയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമായിരുന്നു സീയോൻ. പിന്നീട്, അത് ജറുസലേം നഗരത്തിന്റെ അടയാളമായി അറിയപ്പെട്ടു. ദൈവം തന്റെ ജനത്തെ സീയോനിലേക്ക് ആകർഷിക്കുകയോ കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതായി വിവരിക്കപ്പെടുന്നു, അവിടെ അവർക്ക് അവനോടൊപ്പം സുരക്ഷിതരായിരിക്കാൻ കഴിയും. “സീയോനിൽ കാഹളം ഊതുക, … ഒരു ഗംഭീരമായ സമ്മേളനം വിളിക്കുക: ആളുകളെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുക, സഭയെ വിശുദ്ധീകരിക്കുക” (യോവേൽ 2:15, 16). “സീയോൻ പർവതത്തിൽ … മോചനം ഉണ്ടാകും” (യോവേൽ 2:32).

അക്ഷരാർത്ഥത്തിലുള്ള ഇസ്രായേൽ രാഷ്ട്രം യേശുവിനെ നിരസിക്കുകയും അവനെ ക്രൂശിക്കുകയും ചെയ്തതിനുശേഷം, സീയോൻ എന്ന പദം സഭയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയ ഇസ്രായേലിന്റെ പദവിയായി മാറി. അതിനാൽ, പുതിയ നിയമത്തിൽ, അത് ഇനി ഒരു ഭൗമിക സ്ഥാനമല്ല, മറിച്ച് ദൈവം വസിക്കുന്ന സഭയെ തിരിച്ചറിയുന്നു. വെളിപാട് 14: 1 ൽ, വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവർ മൃഗശക്തിയിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കപ്പെട്ടവരായി ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു (വെളിപാട് 13-ൽ) സീയോൻ പർവ്വതത്തിൽ സുരക്ഷിതരാണ് : “ഞാൻ നോക്കി, ഇതാ, ഒരു കുഞ്ഞാട് സീയോൻ പർവതത്തിൽ നിൽക്കുന്നു, അവനോടുകൂടെ ഒരു ലക്ഷത്തി നാല്പത്തിനാലായിരം പേർ അവന്റെ നെറ്റിയിൽ അവന്റെ പിതാവിന്റെ നാമം എഴുതിയിരിക്കുന്നു.”

എന്നാൽ ദൈവം തന്റെ ജനത്തെ സീയോനിൽ തന്നിലേക്ക് ഒരുമിച്ചുകൂട്ടുന്ന പരിപാടി നടത്തുമ്പോൾ, സാത്താനും ഒരു ഒത്തുചേരൽ പദ്ധതിയുണ്ട്. അർമ്മഗെദ്ദോനുള്ള അവന്റെ സൈന്യങ്ങളുടെ ഒരു സമ്മേളനമാണിത്. “അവർ പിശാചുക്കളുടെ ആത്മാക്കളാണ് … സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന്റെ ആ മഹത്തായ ദിവസത്തിലെ യുദ്ധത്തിലേക്ക് അവരെ കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ … അവൻ അവരെ എബ്രായ ഭാഷയിൽ അർമ്മഗെദ്ദോൻ എന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്തു കൂട്ടിവരുത്തി” (വെളിപാട് 16:14, 16).

ദൈവം തന്റെ വിശുദ്ധന്മാരെ സീയോൻ പർവതത്തിലേക്ക് കൂട്ടിവരുത്തുന്നതിനെ ചെറുക്കാനാണ് സാത്താന്റെ ഒത്തുചേരൽ. അർമ്മഗെദ്ദോണിലെ സാത്താന്റെ കൂടിച്ചേരലിനെക്കുറിച്ച് യോവേൽ പറയുന്നു: “എല്ലാ ജാതികളുമായുള്ളോരേ, വന്നുകൂടുവിൻ, ചുറ്റും ഒന്നിച്ചുകൂടുവിൻ … വിജാതീയർ … യെഹോശാഫാത്തിന്റെ താഴ്‌വരയിലേക്ക് വരട്ടെ … കർത്താവും സീയോനിൽനിന്നു ഗർജ്ജിക്കും … എന്നാൽ യഹോവ അവന്റെ ജനത്തിന്റെ പ്രത്യാശയായിരിക്കും” (യോവേൽ 3:11, 12, 16).

അർമ്മഗെദ്ദോൻ എന്ന വാക്ക് എബ്രായ പദമായ “ഹാർ മോഡ്” എന്ന വാക്കിൽ വേരൂന്നിയതാണ്, അതിനർത്ഥം “സഭയുടെ പർവ്വതം” എന്നാണ്, സാത്താൻ പറഞ്ഞ അതേ പദം (har moed) ആണ്, “ഞാനും സഭയുടെ പർവ്വതത്തിൽ ഇരിക്കും.” സീയോൻ പർവതത്തിലുള്ള ദൈവത്തിന്റെ സഭയെ പിടികൂടി നശിപ്പിക്കാനുള്ള സാത്താന്റെ യഥാർത്ഥ ഭീഷണിയുമായി ഇത് അർമ്മഗെദ്ദോനെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ സാത്താനെതിരായ അവസാനത്തെ അർമ്മഗെദ്ദോൻ യുദ്ധത്തിൽ ദൈവം ജയിക്കുകയും തന്റെ വിശുദ്ധന്മാരെ സമാധാനത്തോടെ എന്നേക്കും ജീവിക്കാൻ വിടുവിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നതാണ് നല്ല വാർത്ത (1 കൊരിന്ത്യർ 15:57).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.