അർമ്മഗെദ്ദോൻ യുദ്ധത്തിൽ വിശുദ്ധന്മാർ എങ്ങനെ വിജയിക്കും?

Author: BibleAsk Malayalam


അർമ്മഗെദ്ദോൻ യുദ്ധത്തിൽ വിശുദ്ധന്മാർ എങ്ങനെ വിജയിക്കും എന്നതിനുള്ള ഉത്തരം വെളിപ്പാട് 16:12-16-ലും പ്രത്യേകിച്ച് 15-ാം വാക്യത്തിലും, “ഞാൻ കള്ളനെപ്പോലെ വരും; തന്റെ ലജ്ജകാണുമാറു നഗ്നനായി നടക്കാതിരിപ്പാൻ തന്റെ ഉടുപ്പു സൂക്ഷിച്ചും ജാഗരിച്ചും കൊള്ളുന്നവൻ ഭാഗ്യവാൻ” തുടർന്ന് “അവൻ അവരെ എബ്രായഭാഷയിൽ ഹർമ്മഗെദ്ദോൻ എന്നു പേരുള്ള സ്ഥലത്തിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു” എന്ന വാക്കുകൾ നാം വായിക്കുന്നു. ഈ അവസാന യുദ്ധത്തിൽ, വിശുദ്ധന്മാർ പ്രത്യേക വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുമെന്ന് തിരുവെഴുത്തുകൾ നമ്മോട് പറയുന്നു.

വെളിപാട് 19:7, 8 ഈ വസ്ത്രങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വെളിച്ചം വീശുന്നു: “നാം സന്തോഷിച്ചു ഉല്ലസിച്ചു അവന്നു മഹത്വം കൊടുക്കുക, എന്തെന്നാൽ, കുഞ്ഞാടിന്റെ കല്യാണം വന്നുവല്ലോ; അവന്റെ കാന്തയും തന്നെത്താൻ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു. അവൾക്കു ശുദ്ധവും ശുഭ്രവുമായ വിശേഷവസ്ത്രം ധരിപ്പാൻ കൃപ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു; ആ വിശേഷവസ്ത്രം വിശുദ്ധന്മാരുടെ നീതിപ്രവൃത്തികൾ തന്നേ..

ഈ വസ്ത്രങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ നീതിയെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു, കർത്താവിനെ എതിരേല്പാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഓരോ ആത്മാവും വസ്ത്രം ധരിക്കണം. ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്തിന്റെ ഗുണങ്ങളിലും അവന്റെ പാപപരിഹാര മരണത്തിലും പൂർണമായി വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ സാത്താന്റെ മേൽ വിജയം കൈവരിക്കാൻ കഴിയൂ. “കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തത്താലും തങ്ങളുടെ സാക്ഷ്യത്തിന്റെ വചനത്താലും അവർ അവനെ ജയിച്ചു; അവർ തങ്ങളുടെ ജീവനെ മരണത്തോളം സ്നേഹിച്ചതുമില്ല.” (വെളിപാട് 12:11).

ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ വിശുദ്ധന്മാർ വിജയം നേടും. അതിനാൽ, ഈ സംയോജനം മൂന്നിരട്ടിയാണ്: 1) യേശുവിന്റെ നീതിയിലുള്ള വിശ്വാസം (വെളി. 14:12), 2) “അവരുടെ സാക്ഷ്യത്തിന്റെ വചനം”, 3) “അവർ തങ്ങളുടെ ജീവനെ മരണത്തോളം സ്നേഹിച്ചില്ല.” മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, അവർ പാപത്തേക്കാൾ മരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

ഒരു വ്യക്തി ക്രിസ്തുവിനാൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടാൽ, അർമ്മഗെദ്ദോന്റെ എല്ലാ ആക്രമണങ്ങളെയും നേരിടാൻ അവന് കഴിയും. യഥാർത്ഥ വിശ്വാസം ദൈവത്തിന്റെ നിയമത്തോടുള്ള അനുസരണം ഉളവാക്കുന്നു (യോഹന്നാൻ 14:15). ദൈവത്തിന്റെ നിയമത്തിനെതിരെ പാപം ചെയ്യുന്നതിനു പകരം മരിക്കാൻ തയ്യാറുള്ളവർ മാത്രമേ മൃഗത്തിന്റെ അടയാളം തള്ളിക്കളയുകയുള്ളൂ (വെളി. 13:16).

എല്ലാ കൽപ്പനകളും അനുസരിക്കുന്നതിന് മരിക്കുന്നത് മൂല്യവത്താണെന്ന് പലർക്കും തോന്നില്ല (മത്തായി 7:13,14). ക്രിസ്‌തുവിന്റെ അനുസരണം തങ്ങൾക്ക് അംഗീകാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അതിനാൽ നിയമം പാലിക്കുന്നതിൽ തങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ടതില്ലെന്നും പലരും ന്യായവാദം ചെയ്യും. എന്നാൽ ദൈവകൃപ പാപമോചനം മാത്രമല്ല, പാപത്തിൻമേലുള്ള വിജയവും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു എന്ന് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു (1 യോഹന്നാൻ 1:9). പാപത്തിന്റെ കുറ്റബോധത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല, ജീവിതത്തിലെ പാപത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നിന്നാണ് നാം രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് (മത്തായി 5:48).

അതിനാൽ, അർമ്മഗെദ്ദോനും ക്രിസ്തുവിനെ എതിരേൽപ്പാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലും ക്രിസ്തുവുമായുള്ള വ്യക്തിപരമായ ദൈനംദിന ബന്ധത്തിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. അവന്റെ നീതിയാൽ മൂടപ്പെട്ട വിശുദ്ധന്മാർ മരണ വിധിയെ അഭിമുഖീകരിക്കുമ്പോഴും വിജയിക്കും.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment