അർമ്മഗെദ്ദോൻ യുദ്ധത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ്?

Author: BibleAsk Malayalam


അർമ്മഗെദ്ദോൻ യുദ്ധത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കാൻ, പാപം ഉത്ഭവിച്ചതും ദൈവവും സാത്താനും തമ്മിലുള്ള വലിയ തർക്കത്തിന് കാരണമായതും എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നാം തിരിഞ്ഞുനോക്കേണ്ടതുണ്ട്. തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ ദൈവം ദൂതന്മാരെയും മനുഷ്യരെയും സൃഷ്ടിച്ചു. അതിനർത്ഥം അവർക്ക് അവനെ സ്നേഹിക്കാനോ നിരസിക്കാനോ തിരഞ്ഞെടുക്കാം എന്നാണ്. സങ്കടകരമെന്നു പറയട്ടെ, സാത്താൻ ദൈവത്തിനെതിരെ മത്സരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു, അവൻ ദൈവത്തോട് അന്യായമാണെന്ന് ആരോപിച്ചു. മൂന്നിലൊന്ന് അവനോട് മത്സരത്തിൽ ചേർന്നു (വെളിപാട് 12:3, 4).

ദൈവം ലൂസിഫറിനെ ഉടനടി നശിപ്പിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ, ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവം പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കാത്ത ചില മാലാഖമാർ ഭയന്ന് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കാം. എന്നാൽ കർത്താവിന് സ്വീകാര്യമായ ഒരേയൊരു ബന്ധം സ്നേഹത്താലും വിശ്വാസത്താലും പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന സന്തോഷവും സ്വമേധയാ ഉള്ളതുമായ ഒരു ബന്ധമാണ് കർത്താവ് ആഗ്രഹിച്ചത്. (വെളിപാട് 3:20).

മനുഷ്യരെ സൃഷ്ടിച്ചതിനുശേഷം, സാത്താൻ തന്റെ നുണകളാൽ അവരെ വശീകരിക്കുകയും അവർ വീഴുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ദൈവം, അനന്തമായ അനുകമ്പയോടെ, അവരെ വീണ്ടെടുക്കാൻ തന്റെ പുത്രന്റെ ത്യാഗത്തിലൂടെ ഒരു വീണ്ടെടുപ്പിനുള്ള മാർഗം ആസൂത്രണം ചെയ്തു, കാരണം സ്വതന്ത്രമായി സ്വയം മത്സരിച്ച സാത്താനെപ്പോലെയല്ല, അവർ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടതു കൊണ്ടാണ് (യോഹന്നാൻ 3:16).

അതിനാൽ, പ്രപഞ്ചത്തിനുമുമ്പിൽ തന്റെ പദ്ധതികൾ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ദൈവം സാത്താനെ അനുവദിക്കുന്നു. പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഓരോ ദേഹിയും പാപത്തിന്റെ ഫലം പൂർണ്ണമായി കാണുകയും സാത്താന്റെ ഭരണകൂടം ദ്രോഹകരവും ക്രൂരവും മാരകവുമാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തതിനുശേഷം മാത്രമേ കർത്താവ് പാപത്തെ ഇല്ലാതാക്കുകയുള്ളൂ (വെളിപാട് 4:11).

അർമ്മഗെദ്ദോൻ യുദ്ധം ദൈവവും ലൂസിഫറും തമ്മിലുള്ള അവസാന യുദ്ധമായിരിക്കും (രണ്ടാം വരവിന് മുമ്പ്) അത് ആറാമത്തെയും ഏഴാമത്തെയും ബാധകൾക്കിടയിൽ നടക്കും. ബൈബിൾ പറയുന്നു, “നാം ലോകത്തിനും ദൂതന്മാർക്കും മനുഷ്യർക്കും ഒരു അത്ഭൂതദൃശ്യമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു” (1 കൊരിന്ത്യർ 4:9).

ക്രിസ്തുവും സാത്താനും തമ്മിലുള്ള തർക്കത്തിൽ നാം ഒരു പങ്കുവഹിക്കുന്നത് പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ വീക്ഷിക്കുന്നു. വിവാദം അവസാനിക്കുമ്പോൾ, പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഓരോ ദേഹിയും ഫലം കണ്ടതിനുശേഷം നന്മതിന്മകളുടെ തത്വങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും മനസ്സിലാക്കും (മത്തായി 7:15-20).

ആ ഘട്ടത്തിൽ, സ്നേഹവാനായ ദൈവത്തിന്റെയും വിദ്വേഷിയായ സാത്താന്റെയും സ്വഭാവം എല്ലാവർക്കും പൂർണ്ണമായി തുറന്നുകാട്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ മാത്രമേ ദൈവം ദുഷ്ടന്മാരെ നശിപ്പിക്കുകയുള്ളൂ. പാപം ഇനി ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകില്ല. ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ പൂർണ്ണമായ സമാധാനത്തിലും സ്നേഹത്തിലും സന്തോഷത്തിലും എന്നേക്കും ജീവിക്കും (യെശയ്യാവ് 51:11).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment