അർമ്മഗെദ്ദോൻ യുദ്ധം ഇസ്രായേൽ ദേശത്ത് നടക്കുമോ?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


അർമ്മഗെദ്ദോൻ  എന്ന പരാമർശം  ബൈബിളിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രമേ പരാമർശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ. താഴെപ്പറയുന്ന ഖണ്ഡിക നോക്കുക:

“ആറാമത്തെ ദൂതൻ തന്റെ കലശം  യൂഫ്രട്ടീസ് മഹാനദിയിൽ ഒഴിച്ചു; കിഴക്കുദേശത്തെ രാജാക്കന്മാരുടെ വഴി ഒരുക്കേണ്ടതിന്നു അതിലെ വെള്ളം വറ്റിപ്പോയി. അപ്പോൾ മഹാസർപ്പത്തിന്റെ വായിൽ നിന്നും മൃഗത്തിന്റെ വായിൽ നിന്നും കള്ളപ്രവാചകന്റെ വായിൽനിന്നും തവളകളെപ്പോലെ മൂന്ന് അശുദ്ധാത്മാക്കൾ വരുന്നതു ഞാൻ കണ്ടു. എന്തെന്നാൽ, അവർ പിശാചുക്കളുടെ ആത്മാക്കളാണ്, അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, അവർ സർവ്വശക്തനായ ദൈവത്തിന്റെ ആ മഹത്തായ ദിവസത്തിലെ യുദ്ധത്തിലേക്ക് അവരെ കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ ഭൂമിയിലെയും മുഴുവൻ ലോകത്തിന്റെയും രാജാക്കന്മാരുടെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നു. ആറാമത്തവൻ തന്റെ കലശം യൂഫ്രാത്തേസ് എന്ന മഹാനദിയിൽ ഒഴിച്ചു; കിഴക്കു നിന്നു വരുന്ന രാജാക്കന്മാർക്കു വഴി ഒരുങ്ങേണ്ടതിന്നു അതിലെ വെള്ളം വറ്റിപ്പോയി.മഹാസർപ്പത്തിന്റെ വായിൽ നിന്നും മൃഗത്തിന്റെ വായിൽ നിന്നും കള്ളപ്രവാചകന്റെ വായിൽനിന്നും തവളയെപ്പോലെ മൂന്നു അശുദ്ധാത്മാക്കൾ പുറപ്പെടുന്നതു ഞാൻ കണ്ടു. ഇവ സർവ്വഭൂതത്തിലും ഉള്ള രാജാക്കന്മാരെ സർവ്വശക്തനായ ദൈവത്തിന്റെ മഹാദിവസത്തിലെ യുദ്ധത്തിന്നു കൂട്ടിച്ചേർപ്പാൻ അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടു അവരുടെ അടുക്കലേക്കു പറുപ്പെടുന്ന ഭൂതാത്മാക്കൾ തന്നേ. —ഞാൻ കള്ളനെപ്പോലെ വരും; തന്റെ ലജ്ജകാണുമാറു നഗ്നനായി നടക്കാതിരിപ്പാൻ തന്റെ ഉടുപ്പു സൂക്ഷിച്ചും ജാഗരിച്ചും കൊള്ളുന്നവൻ ഭാഗ്യവാൻ. — അവ അവരെ എബ്രായഭാഷയിൽ ഹർമ്മഗെദ്ദോൻ എന്നു പേരുള്ള സ്ഥലത്തിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഏഴാമത്തവൻ തന്റെ കലശം ആകശത്തിൽ ഒഴിച്ചു; അപ്പോൾ സംഭവിച്ചുതീർന്നു എന്നു ഒരു മഹാശബ്ദം ദൈവലായത്തിലെ സിംഹാസനത്തിൽ നിന്നു വന്നു. മിന്നലും നാദവും ഇടിമുഴക്കവും വലിയ ഭൂകമ്പവും ഉണ്ടായി; ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യർ ഉണ്ടായതുമുതൽ അതുപോലെ അത്ര വലുതായോരു ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. മഹാനഗരം മൂന്നംശമായി പിരിഞ്ഞു; ജാതികളുടെ പട്ടണങ്ങളും വീണു പോയി; ദൈവകോപത്തിന്റെ ക്രോധമദ്യമുള്ള പാത്രം മഹാബാബിലോന്നു കൊടുക്കേണ്ടതിന്നു അവളെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഓർത്തു. സകലദ്വീപും ഓടിപ്പോയി; മലകൾ കാണ്മാനില്ലാതെയായി.(വെളിപാട് 16:12-20).

ദൈവവും ലൂസിഫറും തമ്മിൽ  ആറാമത്തെയും ഏഴാമത്തെയും ബാധകൾക്കിടയിൽ നടക്കുന്ന അവസാന യുദ്ധമാണ് അർമ്മഗെദ്ദോൻ യുദ്ധം. ആയതിനാൽ  അർമ്മഗെദ്ദോൻ യഹൂദർക്കെതിരായ ഒരു മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് പോരാട്ടമല്ലെന്ന് വ്യക്തമാണ്.

ആത്യന്തികമായി, ലൂസിഫറിന്റെ മുഴുവൻ ബാബിലോണിയൻ സംവിധാനവും (എല്ലാ വ്യാജമതങ്ങളെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു) ലോകത്തെ ഭരിക്കാനും സത്യത്തെ മറികടക്കാനും ഒരു സാർവത്രിക മത-രാഷ്ട്രീയ ഐക്യത്തിൽ  ദൈവമക്കളെ നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കും.(വെളിപാട് 17:3) ലോകത്തെ വഞ്ചിക്കാൻ പിശാച് ശക്തമായ അത്ഭുതങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കും. ഈ അത്ഭുതങ്ങൾ വെളിപാട് 13:13, 14; 19:20.-ലും പരാമർശിക്കപ്പെടുന്നു;  മനുഷ്യരാശിയെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള തന്റെ ഉദ്ദേശ്യത്തിന് പിന്നിൽ സാത്താൻ വിവിധ മനുഷ്യ ഏജൻസികളെ ഒന്നിപ്പിക്കുന്ന രീതിയാണ് വിവിധ തരത്തിലുള്ള അമാനുഷിക പ്രകടനങ്ങൾ.

അങ്ങനെ, വെളിപാട് 16-ന്റെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് സ്വർഗ്ഗീയ ആലയത്തിലേക്കാണു , അവിടെ യേശുക്രിസ്തു ഇപ്പോൾ വിശ്വാസികൾക്കുവേണ്ടി ശുശ്രൂഷിക്കുന്നു (എബ്രായർ 8:1, 2), അല്ലാതെ യെരൂശലേമിലെ പുനർനിർമിച്ച ദൈവാലയത്തിലല്ല . അർമ്മഗെദ്ദോൻ യുദ്ധത്തെ യോഹന്നാൻ വെളിപ്പാടുകാരൻ വിവരിക്കുന്നു: “കുതിരപ്പുറത്തിരിക്കുന്നവനോടും അവന്റെ സൈന്യത്തോടും യുദ്ധം ചെയ്യാൻ മൃഗവും ഭൂമിയിലെ രാജാക്കന്മാരും അവരുടെ സൈന്യങ്ങളും ഒരുമിച്ചുകൂടി” (വെളിപാട് 19:19). എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം “സ്വർഗ്ഗത്തിലെ  ആലയത്തിൽ നിന്ന്, സിംഹാസനത്തിൽ നിന്ന്, ‘അതു സംഭവിച്ചുതീർന്നു!”. (വാക്യം 17) പ്രഖ്യാപിക്കും. പിശാചിന്റെ തന്ത്രങ്ങൾ കർത്താവിനാൽ പൂർണ്ണമായും നശിപ്പിക്കപ്പെടും (വെളിപാട് 19:11-16).

വലിയ ചോദ്യം  ഇതാണ്: ക്രിസ്തുവിന്റെ വരവിനായി നാം എങ്ങനെ തയ്യാറാകും? ഉത്തരം ഇതാണ്: എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും അനുതപിക്കുകയും അവനിൽ വിശ്വസിക്കുകയും അവന്റെ കൃപയിലൂടെ സത്യം അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുക. “  ഞാൻ കള്ളനെപ്പോലെ വരും; തന്റെ ലജ്ജകാണുമാറു നഗ്നനായി നടക്കാതിരിപ്പാൻ തന്റെ ഉടുപ്പു സൂക്ഷിച്ചും ജാഗരിച്ചും കൊള്ളുന്നവൻ ഭാഗ്യവാൻ. —

അവ അവരെ എബ്രായഭാഷയിൽ ഹർമ്മഗെദ്ദോൻ എന്നു പേരുള്ള സ്ഥലത്തിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.  (വെളിപാട് 16:15, 16).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,

BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.