അർമീനിയനിസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്? കാൽവിനിസം എന്താണ്? ബൈബിളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് ഏതാണ് ?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


അർമീനിയനിസവും കാൽവിനിസവും ദൈവത്തിന്റെ പരമാധികാരവും രക്ഷയെ സംബന്ധിച്ച മനുഷ്യന്റെ ഉത്തരവാദിത്തവും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന രണ്ട് വിരുദ്ധ വീക്ഷണങ്ങളാണ്. കാൽവിനിസം ജോൺ കാൽവിൻ (1509-1564) സ്ഥാപിച്ചപ്പോൾ അർമീനിയനിസം സ്ഥാപിച്ചത് ജേക്കബ്സ് അർമിനിയസ് (1560-1609) ആണ്.

അർമീനിയനിസം ബൈബിൾ സംബന്ധിയായതാണ്‌, കാരണം അതിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വം മുൻവിധി നിരസിക്കുകയും സ്വതന്ത്ര ഇച്ഛാശക്തി സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അർമീനിയനിസവും കാൽവിനിസവും അഞ്ച് ആശയങ്ങളിലൂടെ സംഗ്രഹിക്കാം. ദൈവവചനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ട് സംവിധാനങ്ങളിലുമുള്ള ഒരു ചുരുങ്ങിയ പരിശോധനയാണ് ഇനിപ്പറയുന്നത്:

1-തകർച്ച

കാൽവിനിസം: ദൈവകൃപയില്ലാതെ രക്ഷിക്കപ്പെടാൻ കഴിയാത്തവിധം ആളുകൾ അധഃപതിച്ചിരിക്കുന്നു.

അർമീനിയനിസം: ആളുകൾ അധഃപതിച്ചവരാണ്, പക്ഷേ അവർക്ക് ദൈവത്തിൻറെ കൃപയിൽ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയും.

അർമീനിയനിസത്തിനായുള്ള ബൈബിൾ പിന്തുണ: കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതിലൂടെ എല്ലാ വിശ്വാസികളും രക്ഷിക്കപ്പെടും (യോഹന്നാൻ 1:12; യോഹന്നാൻ 3:15-18, 36).

2-തെരഞ്ഞെടുപ്പ്

കാൽവിനിസം: താൻ ആരെ രക്ഷിക്കണമെന്ന് ദൈവം നിരുപാധികം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു.

അർമീനിയനിസം: ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കും എന്ന് താൻ മുൻകൂട്ടി കണ്ടിരുന്ന ആളുകളെ രക്ഷയ്ക്കായി ദൈവം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു.

അർമീനിയനിസത്തിനായുള്ള ബൈബിൾ പിന്തുണ: ദൈവത്തിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അവന്റെ മുന്നറിവുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് (1 പത്രോസ് 1:2; റോമർ 8:29). ദൈവം സർവജ്ഞൻ ആയതിനാൽ മുൻകൂട്ടി എല്ലാം അറിയുന്നു, . ഭൂതവും വർത്തമാനവും ഭാവിയും എല്ലാം അവനു തുല്യമായി അറിയാം. ആരാണ് തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതെന്നും ആരെല്ലാം തന്നെ തിരസ്കരിക്കുമെന്നും അവനറിയാം. മനുഷ്യൻ എന്ത് തിരഞ്ഞെടുക്കുമെന്ന് ദൈവം കാണുന്നുണ്ട്, എന്നാൽ അവനവൻറെ വിധി തീരുമാനിക്കേണ്ടത് മനുഷ്യനാണ്. ദൈവത്തിന്റെ മുന്നറിവ് മനുഷ്യന്റെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ ഇടപെടുന്നില്ല. “ഇച്ഛിക്കുന്നവർ” ആരായാലും ക്രിസ്തുവിലേക്ക് വരാമെന്ന് തിരുവെഴുത്തുകൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു (യോഹന്നാൻ 3:15,16; 4:14; 12:46; പ്രവൃത്തികൾ 2:21, 10:43; റോമർ 10:13; വെളിപ്പാട് 22:17). “എല്ലാം, ഏതെങ്കിലും, എല്ലാ, മുഴുവനും” എന്നർത്ഥമുള്ള പദം.

3-പ്രായശ്ചിത്തം

കാൽവിനിസം: ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണം എല്ലാവർക്കും മതിയായ പ്രായശ്ചിത്തമാണ്, എന്നാൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർക്ക് മാത്രമെ അത് ഫലപ്രദമാകാൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്.

അർമിനിയനിസം: ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണം എല്ലാവർക്കും മതിയായ പ്രായശ്ചിത്തമാണ്, ക്രിസ്തുവല്ല, വിശ്വാസികൾ തീരുമാനമെടുക്കുമ്പോൾ മാത്രം അത് വിശ്വാസത്താൽ ഫലപ്രദമാകും.

അർമീനിയനിസത്തിനായുള്ള ബൈബിൾ പിന്തുണ: ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണം ഓരോ മനുഷ്യനും വേണ്ടി അർപ്പിക്കപ്പെട്ടു, 1 യോഹന്നാൻ 2:2 നമ്മോട് പറയുന്നത് യേശുവിന്റെ മരണം നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല, “മുഴുലോകത്തിന്റെയും” പാപങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു പ്രായശ്ചിത്തം (പരിഹാരം ) ആണെന്നാണ്. എബ്രായർ 2:9-ൽ, ക്രിസ്തു “എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും” വേണ്ടി മരണം രുചിച്ചു എന്ന് പറയുന്നു. 1 തിമൊഥെയൊസ് 2:6 പറയുന്നു, അവൻ എല്ലാവർക്കുമായി ഒരു മറുവിലയായി തന്നെത്തന്നെ നൽകി. ലോകത്തിന്റെ പാപം നീക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാടാണ് യേശുവെന്ന് യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ യോഹന്നാൻ 1:29 ൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഏശയ്യാ 53:6-ൽ, എല്ലാവരും വഴിതെറ്റിപ്പോയെന്നും നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും അകൃത്യം കർത്താവ് യേശുവിന്റെ മേൽ ചുമത്തിയെന്നും ദൈവവചനം പറയുന്നു. സുവിശേഷം “ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക്” വേണ്ടിയുള്ളതും എല്ലാ പാപികൾക്കും വേണ്ടി ക്രിസ്തു മരിച്ചു എന്ന സുവാർത്ത ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും ആയതിനാൽ, ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രായശ്ചിത്തം പരിമിതമല്ലെന്ന് നമ്മൾ നിഗമനം ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ, ലോകത്തെ (എല്ലാ മനുഷ്യരിലും ) പാപത്തെക്കുറിച്ച് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ദൈവം “ആരും നശിച്ചുപോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല” (2 പത്രോസ് 3:9) എന്നാൽ “എല്ലാ മനുഷ്യരും രക്ഷിക്കപ്പെടണം” (1 തിമോത്തി 2:4).

4-കൃപ

കാൽവിനിസ്റ്റുകൾ: വീണ്ടും ജനനം എന്നത് വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ടുവരുന്ന ഹൃദയ നവീകരണമാണ് അത് ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയാണ്.

അർമീനിയനിസം: വീണ്ടും ജനനം ദൈവം ഹൃദയത്തെ നവീകരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ്, എന്നാൽ അത് വിശ്വാസിയുടെ വിശ്വാസപ്രവൃത്തിയോടുള്ള പ്രതികരണം മാത്രമാണ്.

അർമീനിയനിസത്തിനുള്ള ബൈബിൾ പിന്തുണ: ബൈബിൾ പറയുന്നു, “സകലമനുഷ്യർക്കും രക്ഷാകരമായ ദൈവകൃപ ഉദിച്ചുവല്ലോ” (തീത്തോസ് 2:11). ദൈവം എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും രക്ഷ നൽകിയിട്ടും എല്ലാവരും വരുന്നില്ല എന്നതിനാൽ, മനുഷ്യർക്ക് ദൈവകൃപയെ ചെറുക്കാൻ കഴിയുമെന്നതിന് മതിയായ തെളിവാണിത്. ദൈവകൃപയെ എതിർക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ വ്യക്തമായ ഉദാഹരണങ്ങൾ ബൈബിൾ നൽകുന്നു. യേശു യെരൂശലേമിന് മുകളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, അവരെ തന്നിലേക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, എന്നാൽ അവർ “ചെയ്യുന്നില്ല” (മത്തായി 23:37). സ്റ്റീഫൻ യഹൂദന്മാരോട് പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ, ദൈവവചനത്തോടുള്ള അവരുടെ മനോഭാവത്തെക്കുറിച്ച്, അവർ കഠിനമായ കഴുത്തുള്ളവരാണെന്നും അവരെ വിളിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് അവർ എതിർത്തുനിൽക്കുകയാണെന്നും പറഞ്ഞു (പ്രവൃത്തികൾ 7:51). എബ്രായർ 10:39, “നാശത്തിലേക്ക് മടങ്ങുന്നവരെ” (എബ്രായർ 10:39) വിവരിക്കുമ്പോൾ, അവർ ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്താൽ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടെങ്കിലും കൃപയുടെ ആത്മാവിനെ നിന്ദിക്കയും ചെയ്തവൻ എത്ര കഠിനമേറിയ ശിക്ഷെക്കു പാത്രമാകും എന്നു വിചാരിപ്പിൻ. (എബ്രായർ 10: 29).

5-സ്ഥിരത

കാൽവിനിസ്റ്റുകൾ: ആരും ഒരിക്കലും നഷ്‌ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ വിശുദ്ധരെ വിശ്വാസത്തിൽ കാത്തുസൂക്ഷിക്കാൻ ദൈവം കൃത്യമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

അർമിനിയനിസം: ദൈവം തന്റെ ജനത്തെ വിശ്വാസത്തിൽ സംരക്ഷിക്കാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, എന്നാൽ ആളുകൾക്ക് ദൈവത്തെ നിരസിക്കാനും വീഴാനും തിരഞ്ഞെടുക്കാനാകും.

അർമീനിയനിസത്തിനായുള്ള ബൈബിൾ പിന്തുണ: വിശ്വാസിയുടെ ശാശ്വത സുരക്ഷിതത്വം അവൻ ക്രിസ്തുവിൽ വസിക്കുന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു (യോഹന്നാൻ 15:1-6; മത്തായി 24:13; 1 കൊരിന്ത്യർ 9:27). ഒരു വ്യക്തി ക്രിസ്തുവിനോട് ബന്ധം വേർപെടുത്താൻ തീരുമാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അവൻ മരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ശാഖ പോലെ ഛേദിക്കപ്പെടും (2 പത്രോസ് 2:20, 21; 1 തിമോത്തി 4:1; വെളിപ്പാട് 2:4, 5).

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.