അഹരോന്റെ സർപ്പത്തിന് എങ്ങനെയാണ് മാന്ത്രികരുടെ വടികളിലെ സർപ്പങ്ങളെയെല്ലാം വിഴുങ്ങാൻ കഴിയുക?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


പുറപ്പാടിന്റെ തുടക്കത്തിൽ മോശെ ഒരു അത്ഭുതം പ്രവർത്തിച്ച് അഹരോന്റെ വടി സർപ്പമാക്കി മാറ്റിയ ഒരു സംഭവമുണ്ട്. പുറപ്പാട് 7:15-18 അത് അനുസരിച്ച്, ഈജിപ്ത് വിട്ടുപോകാൻ ഇസ്രായേലിനെ അനുവദിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കാൻ ഫറവോന്റെ മുമ്പാകെ പോകാൻ മോശയ്ക്ക് നിർദ്ദേശം ലഭിച്ചു. ദൈവദൂതന്മാരാണെന്ന അവകാശവാദം സ്ഥിരീകരിക്കാൻ ദൈവദാസന്മാരോട് തങ്ങളുടെ ശക്തി കാണിക്കണമെന്ന് ഫറവോൻ ആവശ്യപ്പെടുമെന്ന് വ്യക്തമായിരുന്നു.

ദൈവം മോശയോട് അരുളിച്ചെയ്തു: “നിങ്ങൾക്കായി ഒരു അത്ഭുതം കാണിക്കുക’ എന്ന് ഫറവോൻ നിങ്ങളോട് പറയുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ അഹരോനോട്, ‘നിന്റെ വടി എടുത്ത് ഫറവോന്റെ മുമ്പിൽ ഇടുക, അത് ഒരു സർപ്പമായിരിക്കട്ടെ’ എന്ന് പറയണം” (പുറപ്പാട് 7. :9). എന്നാൽ ഫറവോൻ വിദ്വാന്മാരെയും മന്ത്രവാദികളെയും വിളിച്ചു; മിസ്രയീമിലെ മന്ത്രവാദികളും തങ്ങളുടെ മന്ത്രവാദത്താൽ അങ്ങനെ തന്നേ ചെയ്തു. ഓരോ മനുഷ്യനും അവനവന്റെ വടി താഴെയിട്ടു, അവർ സർപ്പങ്ങളായിത്തീർന്നു (വാ. 11, 12).

ജ്ഞാനികൾ അക്കാലത്തെ എഴുത്തിലും ശാസ്ത്രത്തിലും വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയിരുന്നു. “മന്ത്രവാദികൾ” മാന്ത്രിക മന്ത്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന മന്ത്രവാദികളായിരുന്നു. ഈജിപ്ത് ദേശത്ത് മാന്ത്രികവിദ്യ ഏറെ പഠനവിഷയമായിരുന്നു. അവരുടെ മാന്ത്രികതയിൽ ശക്തിയുണ്ടെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന വശ്യതകളും പ്രത്യേക ഇഴജന്തുക്കളിൽ മൃഗങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ഈ അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള അവരുടെ ശക്തിയുടെ ഉറവിടം കൗശലത്തിനുപുറമെ ദുരാത്മാക്കളുടെ ശക്തിയാണ്. പിശാചുക്കൾക്കും ശക്തിയുണ്ടെന്നും അവർക്ക് അവിശ്വസനീയമാംവിധം ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു (വെളിപാട് 13:13, 14).

അഹരോന്റെ വടി പോലെ മന്ത്രവാദികളുടെ വടി യഥാർത്ഥത്തിൽ സർപ്പങ്ങളായിരുന്നില്ല. കാരണം, ജാലവിദ്യക്കാർക്കോ സാത്താനോ ജീവൻ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. പക്ഷേ, ദുർമന്ത്രവാദത്തിന്റെ ശക്തിയാൽ, അവരുടെ വടികൾ സർപ്പങ്ങളെപ്പോലെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. മാന്ത്രികരുടെ സർപ്പങ്ങൾ വെറും ബിംബങ്ങളായിരുന്നു, യഥാർത്ഥ സർപ്പങ്ങളല്ല.

അഹരോന്റെ സർപ്പം അതിന്റെ എതിരാളികളുടെ നേരെ തിരിഞ്ഞ് അവരെ വിഴുങ്ങി, അവരേക്കാൾ പ്രകടമായ ശ്രേഷ്ഠത പ്രകടമാക്കി. അങ്ങനെ എബ്രായരുടെ ദൈവത്തിന്റെ മേൽക്കോയ്മ ഫറവോന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടന്ന ആദ്യത്തെ അത്ഭുത അടയാളത്തിൽ തന്നെ ചിത്രീകരിക്കപ്പെട്ടു.

പിന്നീട്, പുറപ്പാട് 8:18-ൽ ജാലവിദ്യക്കാരുടെ പരിമിതമായ ശക്തികൾ നാം കാണുന്നു, അവർ ഈജിപ്ത് ദേശത്ത് ദൈവത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ബാധ തടയാൻ അവരുടെ മാന്ത്രികവിദ്യ പരീക്ഷിച്ചുവെങ്കിലും ഫലം ലഭിച്ചില്ല. ആ സമയത്ത് അവർ ഉപേക്ഷിച്ചു, “ഇത് ദൈവത്തിന്റെ വിരൽ” എന്ന് സമ്മതിച്ചു.

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Photo Credit: ©iStock/Getty Images Plus/rudall30

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.