അഹരോന്റെ പൗരോഹിത്യത്തെ കർത്താവ് എങ്ങനെയാണ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്?

Author: BibleAsk Malayalam


ദൈവാധിപത്യ സഭ അതിന്റെ ബാഹ്യമായ പൗരോഹിത്യ പ്രവർത്തനം ആ ഉദ്ദേശ്യത്തിനായി വേർതിരിക്കപ്പെട്ട അഹരോന്റെ കുടുംബത്തിലൂടെ നടത്തണമെന്ന് ദൈവം കൽപ്പിച്ചിരുന്നു. ദൗർഭാഗ്യവശാൽ, കോറഹിനും അവന്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ലേവ്യർക്കും മറ്റ് ഗോത്രങ്ങളേക്കാൾ വലിയ പദവികൾ ഇതിനകം ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ അവർ തൃപ്തരായില്ല. അഹരോന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ അതേ പ്രത്യേകാവകാശങ്ങൾ അവർ ആഗ്രഹിച്ചു (സംഖ്യ 16:1-3). ലേവ്യർ വിശുദ്ധസേവനത്തിനായി നിയമിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു; അതിനാൽ, അവർ പൗരോഹിത്യം തേടുന്നതും ഏറ്റവും അപകീർത്തികരമായ അനുമാനമായിരുന്നു (വാ. 8-11). കലാപം അഹരോനെതിരെയല്ല, മറിച്ച് ദൈവത്തിന് എതിരായിരുന്നു (പുറ. 16:8; 1 സാമു. 8:7; പ്രവൃത്തികൾ 5:3).

ഭൂമി തുറന്ന് അവരെ വിഴുങ്ങിക്കൊണ്ട് കോരഹിന്റെയും അവന്റെ 250 അനുയായികളുടെയും കലാപത്തിൽ കർത്താവ് തന്റെ ദൈവിക വിസമ്മതം പ്രകടിപ്പിച്ചു (വാക്യം 29-35). അതിശയകരമെന്നു പറയട്ടെ, അവിശ്വാസവും കലാപവും മൂലം അടുത്ത ദിവസം, ദൈവത്തിന്റെ ന്യായവിധികൾക്കെതിരായ മനുഷ്യന്റെ ശാഠ്യം കാണിക്കുന്ന മോശയ്‌ക്കെതിരെ സഭ വീണ്ടും പിറുപിറുത്തു.

അതുകൊണ്ട്, അഹരോനും അവന്റെ സന്തതിപരമ്പരകളും കർത്താവിന്റെ മുമ്പാകെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരാണെന്ന് കാണിക്കാൻ കർത്താവ് മറ്റൊരു അത്ഭുതം നൽകി. “അങ്ങനെ മോശെ യിസ്രായേൽമക്കളോട് സംസാരിച്ചു, അവരുടെ നേതാക്കന്മാരിൽ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ വടി വീതം, ഓരോ നേതാവിന് അവരുടെ പിതൃഭവനങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പന്ത്രണ്ട് വടി വീതം” (സംഖ്യ 17:6). രാജകുമാരന്മാരിൽ നിക്ഷിപ്തമായ ഗോത്ര അധികാരത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക ചിഹ്നങ്ങളായിരുന്നു ഈ തണ്ടുകൾ. ലേവിയെ പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ ഒരു രാജകുമാരനും ഇല്ലാതിരുന്നതിനാൽ, ലേവി ഗോത്രത്തിന്റെ വടിയിൽ അഹരോന്റെ പേര് മോശ ആലേഖനം ചെയ്തു. താൻ ഏൽപ്പിച്ച ഉന്നതസ്ഥാനം അഹരോൻ മാത്രം വഹിക്കണം. ലേവി ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട മറ്റാർക്കും ആ പദവി ലഭിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാൻ പാടില്ല.

ഇവിടെ, ദൈവത്തിന്റെ പ്രീതിയുടെ തെളിവായിരുന്നു. ദൈവം അതിന് ജീവനും അത്ഭുതകരമായ വളർച്ചയും നൽകിയിരുന്നില്ലെങ്കിൽ, അഹരോനുവേണ്ടി അവിടെ വെച്ചിരുന്ന വടിക്ക് ജീവൻ ലഭിക്കില്ല, മുളച്ച്, മൊട്ടും, പൂവും, പാകമായ കായ്കളും ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല. ഒരു അത്ഭുതം സംഭവിച്ചുവെന്നതിൽ ആർക്കും സംശയമില്ല. യഹോവയിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം, കോരഹിലൂടെ (അദ്ധ്യായം 16: 3-5) അവർ തേടിയിരുന്ന പദവി, ദൈവം നിയമിച്ചവരുടെ മധ്യസ്ഥതയിലൂടെ മാത്രമേ തങ്ങളുടേതാകൂ എന്ന് ആളുകൾ ഇപ്പോൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു.

ഈ തണ്ടുകൾ ഒറ്റരാത്രികൊണ്ട് ഉടമ്പടിയുടെ പേടകത്തിനുമുമ്പിൽ സമാഗമനകൂടാരത്തിൽ വെച്ചു, പിറ്റേന്ന് രാവിലെ അഹരോന്റെ വടി “തളിർക്കുക മാത്രമല്ല, തളിർക്കുകയും, പൂക്കുകയും, ബദാം പഴങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ചെയ്തു” (സംഖ്യകൾ 17:8). അഹരോന്റെ വടി പെട്ടകത്തിനുള്ളിൽ വയ്ക്കാൻ ദൈവം മോശയോട് കൽപ്പിച്ചു, “ഇത് എന്നോടുള്ള അവരുടെ പിറുപിറുക്കലിന് അറുതി വരുത്തും” (വാക്യം 10).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment