അസൂയ ഒരു പാപമാണോ?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


അസൂയ പാപമാണെന്നു ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു, “സ്നേഹം ദീർഘമായി ക്ഷമിക്കയും ദയ കാണിക്കയും ചെയ്യുന്നു; സ്നേഹം സ്പർദ്ധിക്കുന്നില്ല, സ്നേഹം നിഗളിക്കുന്നില്ല, ചീർക്കുന്നില്ല” (1 കൊരിന്ത്യർ 13:4). അത്തരം വികാരങ്ങൾ കലഹത്തിനും ഭിന്നിപ്പിനും കാരണമാകുന്നു, അവ യേശുവിന്റെ പഠിപ്പിക്കലുകൾക്ക് വിരുദ്ധവുമാണ്, കാരണം അവൻ മനുഷ്യരെ പരസ്പരം സ്നേഹിക്കാനും ഒരുമിച്ചു ജീവിക്കാനും പഠിപ്പിച്ചു (യോഹന്നാൻ 15:12; 17:22; 1 യോഹന്നാൻ 3:23)

മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉള്ളതിൽ അസൂയ

നാമെല്ലാവരും ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നു: എന്തുകൊണ്ടാണ് ചില ആളുകൾക്ക് മറ്റുള്ളവരേക്കാൾ എളുപ്പമുള്ളത്? ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന നിലയിൽ, മറ്റുള്ളവരുമായി നമ്മെത്തന്നെ താരതമ്യപ്പെടുത്താൻ നാം നമ്മെത്തന്നെ അനുവദിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച്, ക്രിസ്തുവിലുള്ള നമ്മുടെ ഉയർന്ന വിളിയെ നാം മറക്കുന്നു (ഫിലിപ്പിയർ 2:3). നാം ചെയ്യുന്നതോ ചിന്തിക്കുന്നതോ ആയ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നാം “ക്രിസ്തുവിനെപ്പോലെ” ആയിരിക്കണം. രാജാക്കന്മാരുടെ രാജാവായ യേശു ഈ ഭൂമിയിൽ വന്ന് നമ്മെ രക്ഷിക്കാൻ സ്വർഗത്തിലുള്ളതെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചുവെന്ന് നാം എപ്പോഴും ഓർക്കണം (യോഹന്നാൻ 3:16). കർത്താവിന് താമസിക്കാൻ പോലും സ്ഥലം ഇല്ലായിരുന്നു. എന്തെന്നാൽ, “പുത്രന് തലചായ്ക്കാൻ കുറുനരികൾക്കു കുഴിയും ആകാശത്തിലെ പറവജാതിക്കു കൂടും ഉണ്ടു; മനുഷ്യപുത്രന്നോ തല ചായിപ്പാൻ സ്ഥലമില്ല ” (ലൂക്കാ 9:58).

അസൂയയോട് എന്ത് ചെയ്യണം

അസൂയ നമ്മെ ആക്രമിക്കുമ്പോൾ, നാം നമ്മോടുതന്നെ ചോദിക്കണം “സ്വന്തപുത്രനെ ആദരിക്കാതെ നമുക്കു എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി അവനെ ഏല്പിച്ചുതന്നവൻ അവനോടുകൂടെ സകലവും നമുക്കു നല്കാതിരിക്കുമോ? (റോമർ 8:32). സ്വന്തം പുത്രനെ അയച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ അവസ്ഥയെ ആലിംഗനം ചെയ്യുകയും ഏറ്റവും മോശമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് തന്നെത്തന്നെ തുറന്നുകാട്ടുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് എല്ലാം നമുക്കുവേണ്ടി നിരത്താൻ ദൈവം മടിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ – അവൻ സന്തോഷത്തോടെയും സ്വതന്ത്രമായും നമുക്കുവേണ്ടി ചെയ്യാത്ത മറ്റെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? (റോമർ 8:32).

നാം പ്രലോഭിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ്, നമുക്ക് ആവശ്യത്തിലധികം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. “ഓരോ ദിവസവും ഞങ്ങളുടെ ആഹാരം ഞങ്ങൾക്ക് തരേണമേ” എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ യേശു നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു (ലൂക്കാ 11:3). എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അവനോട് നന്ദി പറയാൻ നാം ഓർക്കണം. നാം സംതൃപ്തരായിരിക്കുമ്പോൾ, നാം പാപം ചെയ്യുന്നില്ല. പോരാ എന്ന പാപം…നമുക്ക് വേണ്ടത്ര കൃപ ലഭിച്ചതിന് നന്ദി പറയുമ്പോൾ സുഖം പ്രാപിക്കുന്നു. (2 കൊരിന്ത്യർ 12:19).

ഇനിയും കൂടുതൽ എന്ന ആഗ്രഹം

എല്ലായ്‌പ്പോഴും നമ്മുടെ സന്തോഷത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നത് കൂടുതലിനായുള്ള നമ്മുടെ കഠിനമായ ആഗ്രഹമാണ്. അപ്പോസ്തലനായ യാക്കോബ് വിശദീകരിച്ചു: “എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കു ഹൃദയത്തിൽ കൈപ്പുള്ള ഈർഷ്യയും ശാഠ്യവും ഉണ്ടെങ്കിൽ സത്യത്തിന്നു വിരോധമായി പ്രശംസിക്കയും ഭോഷ്കു പറകയുമരുതു. ഇതു ഉയരത്തിൽനിന്നു വരുന്ന ജ്ഞാനമല്ല, ഭൗമികവും പ്രാകൃതവും പൈശാചികവും ആയതത്രേ.” (യാക്കോബ് 3:14-15).

ദൈവത്തിന്റെ നന്മയെ ആഘോഷിക്കൂ, കാരണം നമ്മുടെ ഹൃദയം നന്ദിയോടെ നിറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അസൂയയ്ക്ക് ഇടമില്ല. “അവർ നിന്റെ വലിയ നന്മയുടെ ഓർമ്മയെ പ്രസിദ്ധമാക്കും; നിന്റെ നീതിയെക്കുറിച്ചു ഘോഷിച്ചുല്ലസിക്കും” (സങ്കീർത്തനം 145:7). പൗലോസ് വിശ്വാസികളെ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്നു, “കർത്താവിൽ എപ്പോഴും സന്തോഷിപ്പിൻ; സന്തോഷിപ്പിൻ എന്നു ഞാൻ പിന്നെയും പറയുന്നു! (ഫിലിപ്പിയർ 4:4).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.