അശ്ലീലസാഹിത്യം സംബന്ധിച്ച് ദൈവവചനം എന്താണ് പറയുന്നത്?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


ബൈബിളും അശ്ലീലസാഹിത്യവും

ഇന്ന്, അശ്ലീലസാഹിത്യം മുമ്പത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ ജനപ്രിയവും സമീപിക്കാവുന്നതുമാണ്. ബൈബിൾ അശ്ലീലസാഹിത്യം പ്രത്യേകമായി പരാമർശിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും, അശ്ലീലസാഹിത്യത്തിൻ്റെ ഉപയോഗം ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനോട് നേർവിപരീതമാണ്. യേശു പറഞ്ഞു, “എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, ഒരു സ്ത്രീയെ മോഹിക്കാൻ നോക്കുന്നവൻ അവളുടെ ഹൃദയത്തിൽ അവളുമായി വ്യഭിചാരം ചെയ്തുകഴിഞ്ഞു” (മത്തായി 5:28).

കർത്താവ് ഇവിടെ പരാമർശിക്കുന്നത് പത്താമത്തെ കൽപ്പനയെയാണ് (പുറപ്പാട് 20:17) “ഒരു സ്ത്രീയെ കാമിക്കാൻ” നോക്കുന്നതിനെതിരെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയപ്പോൾ. അങ്ങനെ, പത്താം കൽപ്പനയ്ക്ക് അനുസൃതമായി തൻ്റെ വാത്സല്യങ്ങളും ഇഷ്ടങ്ങളും ക്രമീകരിക്കുന്ന വ്യക്തി, ഏഴാമത്തെ കൽപ്പന – വ്യഭിചാരം- (പുറപ്പാട് 20:14) ലംഘിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു.

പാപത്തിൻ്റെ മൂന്ന് പ്രധാന വിഭാഗങ്ങൾ ജഡമോഹം, കണ്ണുകളുടെ മോഹം, ജീവനത്തിന്റെ പ്രതാപം എന്നിവയാണ് (1 യോഹന്നാൻ 2:16). അശ്ലീലസാഹിത്യം ഒരു വ്യക്തിയെ ജഡത്തെ കൊതിപ്പിക്കുന്നു, അതിൽ കണ്ണുകളുടെ മോഹവും ഉൾപ്പെടുന്നു. മനസ്സിലുള്ള ആളുകളെ മോഹിക്കുക എന്നത് അശ്ലീലത്തിൻ്റെ കാതലായ പ്രവൃത്തിയാണ്. ഒരു മനുഷ്യൻ “തൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്നതുപോലെ അവനും” (സദൃശവാക്യങ്ങൾ 23:7).

സ്വഭാവം നിർണ്ണയിക്കുന്നത് ബാഹ്യമായ പ്രവൃത്തിയല്ല, മറിച്ച് പ്രവൃത്തിയെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ആന്തരിക മനോഭാവമാണ് എന്ന് ക്രിസ്തു ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. പാപം എല്ലാറ്റിനുമുപരിയായി മനസ്സിൻ്റെ ഉയർന്ന ശക്തികളുടെ പ്രവർത്തനമാണ് – കാരണം, തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ശക്തി, ഇച്ഛ (സദൃശവാക്യങ്ങൾ 7:19). ബാഹ്യമായ പ്രവൃത്തി ആന്തരിക തീരുമാനത്തിൻ്റെ വിപുലീകരണം മാത്രമാണ്.

അശ്ലീലം ഒരു വ്യക്തിയെ കഠിനമായ ലൈംഗിക ആസക്തികളിലേക്കും ദൈവവിരുദ്ധമായ ആഗ്രഹങ്ങളിലേക്കും നയിക്കുന്നു. ആളുകൾ അടിമകളാകുമ്പോൾ അവർ അവരുടെ ആസക്തികൾക്ക് അടിമകളാകുന്നു. “അവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുമ്പോഴും അവർ അഴിമതിയുടെ അടിമകളാണ്; എന്തെന്നാൽ, ആരിലൂടെ ഒരു വ്യക്തി ജയിക്കപ്പെടുന്നുവോ അവനാൽ അവനെയും അടിമത്തത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു” (2 പത്രോസ് 2:19). അശ്ലീലം ആരെയും വേദനിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്ന അവകാശവാദം “തിന്മയെ നന്മയെന്നും നല്ലതിന് തിന്മയെന്നുമുള്ള” (യെശയ്യാവ് 5:20) ഒരു ശ്രമം മാത്രമല്ല. വിശ്വാസികൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ആലയമാണ് (1 കൊരിന്ത്യർ 6:19) ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയത്തെ അശുദ്ധമാക്കുന്നത് ദൈവത്തിനെതിരായ പാപമാണ് (1 കൊരിന്ത്യർ 3:17).

ദൈവം കുറ്റം വിധിക്കുന്ന ജഡത്തിൻ്റെ ചില പ്രവൃത്തികളെ പൗലോസ് പട്ടികപ്പെടുത്തി: “ഇപ്പോൾ ജഡത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ വ്യക്തമാണ്, അവ: വ്യഭിചാരം, പരസംഗം, അശുദ്ധി, പരദൂഷണം…മദ്യപാനം, ഉല്ലാസങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ; അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർ ദൈവരാജ്യം അവകാശമാക്കുകയില്ലെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് മുൻകൂട്ടി പറയുന്നു” (ഗലാത്യർ 5:19-21). അശ്ലീലം പരസംഗം, അശുദ്ധി, പരദൂഷണം, ആഹ്ലാദപ്രകടനം എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിൽ പെടുന്നു, അത് അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന എല്ലാവരെയും ദൈവരാജ്യത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കും.

അതിനാൽ, പൗലോസ് വിശ്വാസികളെ ഉദ്‌ബോധിപ്പിച്ചു, “നിങ്ങളുടെ ജഡത്തിൻ്റെ ബലഹീനത നിമിത്തം ഞാൻ മാനുഷികമായി സംസാരിക്കുന്നു. എന്തെന്നാൽ, നിങ്ങളുടെ അവയവങ്ങളെ അശുദ്ധിയുടെയും കൂടുതൽ അധർമ്മത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന അധർമ്മത്തിൻ്റെയും അടിമകളായി നിങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചതുപോലെ, ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അവയവങ്ങളെ വിശുദ്ധിക്കുവേണ്ടി നീതിയുടെ അടിമകളായി അവതരിപ്പിക്കുക” (റോമർ 6:19 ഗലാത്യർ 5:16-17). ഒരു വ്യക്തി “ജഡത്തെ അതിൻ്റെ വികാരങ്ങളോടും ആഗ്രഹങ്ങളോടും കൂടി” ക്രൂശിക്കാനും ആത്മാവിൻ്റെ ഫലങ്ങളായ “സ്നേഹം, സന്തോഷം, സമാധാനം, ദീർഘക്ഷമ, ദയ, നന്മ, വിശ്വസ്തത, എന്നിവയെ പരിപോഷിപ്പിക്കാനും തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ യഥാർത്ഥ വിശുദ്ധി കൈവരിക്കാൻ കഴിയൂ എന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സൗമ്യതയും ആത്മനിയന്ത്രണവും” (ഗലാത്യർ 5:22-24).

കർത്താവ് തൻറെ മക്കളെ ക്ഷണിക്കുന്നു, “ഏതു കാര്യങ്ങൾ സത്യമോ, ഏതൊക്കെയോ ശ്രേഷ്ഠമായതോ, നീതിയുള്ളതോ, ഏതൊക്കെയോ ശുദ്ധമായതോ, മനോഹരങ്ങളായതോ, ഏതൊക്കെയോ നല്ല വർത്തമാനമുള്ളതോ, എന്തെങ്കിലും പുണ്യമുണ്ടോ, ഉണ്ടെങ്കിലോ? സ്തുത്യാർഹമായ എന്തും – ഇവയെക്കുറിച്ചു ധ്യാനിക്കുക” (ഫിലിപ്പിയർ 4:8).

അതിനായി, മനസ്സിനെ പരിവർത്തനം ചെയ്തുകൊണ്ട് അശ്ലീലതയുടെ പാപത്തെ മറികടക്കാൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ കൃപയും ശക്തിയും നൽകുമെന്ന് ദൈവം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു (റോമർ 12:2). അശ്ലീലത്തിൻ്റെ പാപത്തെ മറികടക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നവർ, മനസ്സിനെ ദൈവവചനത്താൽ പൂരിതമാക്കാൻ പുറപ്പെടണം (യോഹന്നാൻ 6:51), നിരന്തരം പ്രാർത്ഥിക്കുക (1 തെസ്സലൊനീക്യർ 5:16-18), ഹൃദയങ്ങൾ തുറന്നുകാട്ടരുത്. തിന്മയിലേക്ക്. സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറഞ്ഞു, “ഞാൻ ഒരു തിന്മയും എൻ്റെ കൺമുമ്പിൽ സ്ഥാപിക്കുകയില്ല” (സങ്കീർത്തനം 101:3).

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവൻ്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.