അവിശ്വാസിയായ ഭർത്താവു സമ്മതിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു വിശ്വാസി രഹസ്യമായി വരുമാനത്തിൽ നിന്നും ദശാംശം നൽകണമോ?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


വിശ്വാസിയായ ഭാര്യക്കും അവിശ്വാസിയായ ഭർത്താവിനും ഇടയിൽ ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ദശാംശം സംബന്ധിച്ച പ്രശ്നം. ബൈബിൾ താഴെപ്പറയുന്ന ഉപദേശം നൽകുന്നു, “ഭാര്യമാരേ, നിങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാർക്കു കീഴടങ്ങിയിരിപ്പിൻ; അവരിൽ വല്ലവരും വചനം അനുസരിക്കാത്തപക്ഷം ഭയത്തോടുകൂടിയ നിങ്ങളുടെ നിർമ്മലമായ നടപ്പു കണ്ടറിഞ്ഞു വചനം കൂടാതെ ഭാര്യമാരുടെ നടപ്പിനാൽ ചേർന്നുവരുവാൻ ഇടയാകും” (1 പത്രോസ്. 3:1, 2 ). ഒരു വിശ്വാസിയായ ഭാര്യ ആത്മാവിൽ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ആയിരിക്കണം, അവിശ്വാസിയായ ഭർത്താവുമായി പോലും സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കുന്നു. ദശാംശത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഭർത്താവിനോട് കീഴടങ്ങാൻ ഉപദേശിക്കുന്നു.

രഹസ്യങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നത് ദൈവം തീർച്ചയായും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല (എഫെസ്യർ 5:11).സ്പഷ്ടമല്ലാതിരിക്കുകയും നല്ല റിപ്പോർട്ടിന്റെ അഭാവത്തിൽ മികച്ച വിശ്വാസത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുന്നില്ല, പകരം അത് വിശ്വാസിയായ ഭാര്യയും അവിശ്വാസിയായ ഭർത്താവും തമ്മിലുള്ള വിടവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു (1 കൊരിന്ത്യർ 7:16).

വിശ്വാസിയായ ഇണയുടെ നല്ല മാതൃക ക്രിസ്തുവിനെ അംഗീകരിക്കാൻ അവിശ്വാസിയെ നയിച്ചേക്കാം. അവിശ്വാസിയെ രക്ഷിക്കുക എന്നത് ക്രിസ്ത്യൻ ഭാര്യയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യമായിരിക്കണം, ഇതിന് ക്ഷമയും ദീർഘക്ഷമയും ആവശ്യമാണ്. എന്ത് പ്രകോപനം ഉണ്ടായാലും ഒരു യഥാർത്ഥ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം നയിക്കാൻ അവൾ ഒരു നിമിഷം പോലും അതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയരുത്. (മത്തായി 5:16).

ഇപ്പോൾ, അവിശ്വാസിയായ ഭർത്താവ് ഭാര്യക്ക് അവൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്തും ചെലവഴിക്കാൻ വ്യക്തിപരമായ അലവൻസ് നൽകിയാൽ, അവൾക്ക് തീർച്ചയായും വരുമാനത്തിന്റെ ദശാംശം നൽകാനും ദശാംശം നൽകുന്നവർക്ക് വാഗ്ദത്തം ചെയ്ത അനുഗ്രഹം നേടാനും കഴിയും. ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാർ രണ്ടുപേരും ഒരു വരുമാനം നേടുകയും അത് കുടുംബ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്താൽ, ഭാര്യക്ക് അവളുടെ വരുമാനത്തിൽ ദശാംശം നൽകാമെന്ന് ഒരു ധാരണയിലെത്താം, കാരണം അവൾ ആ പണം സമ്പാദിച്ചതിനാൽ അവൾക്ക് അതിന് അർഹതയുണ്ട്.

എന്തുതന്നെയായാലും, ക്രിസ്ത്യാനികൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ക്രിസ്തുവിനെപ്പോലെ ആയിരിക്കണമെന്ന് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കർത്താവ് തീർച്ചയായും വിശ്വാസിയായ ഇണയെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ദൈവകൃപ ഭവനത്തിൽ സമൃദ്ധമായി ഉണ്ടാകേണ്ടതിന് എല്ലാം നന്മയ്ക്കായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യും (റോമർ 8:28).

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.