അവസാന നാളിൽ ദൈവം ആളുകളെ എങ്ങനെ വിധിക്കും?

BibleAsk Malayalam

ദൈവം ആളുകളെ അവർക്ക് ലഭിച്ച വെളിച്ചത്തിനനുസരിച്ച് വിധിക്കും. സത്യം അറിയാൻ ലഭിച്ച മെച്ചപ്പെട്ടതോ അവഗണിക്കപ്പെട്ടതോ ആയ അവസരങ്ങളാൽ ദൈവം ആളുകളുടെ ജീവിതത്തെ അളക്കും. ദൈവം അവർക്ക് നൽകിയ വെളിച്ചം മനുഷ്യർ എങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചു എന്നതിന്റെ നേർ അനുപാതത്തിൽ ഉത്തരവാദിത്തം അളക്കപ്പെടും (മത്തായി 11:21-24).

ആർക്ക് കൂടുതൽ നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവോ, അവരിൽ നിന്നും വളരെയധികം ആവശ്യപ്പെടുമെന്ന് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു. “എന്നാൽ, അത് അറിയാത്തവനും ചാട്ടവാറടിക്ക് യോഗ്യമായ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തവനും കുറച്ച് മാത്രമേ ലഭിക്കൂ. അധികം കൊടുക്കപ്പെട്ട എല്ലാവരോടും വളരെ ആവശ്യപ്പെടും; അവൻ ആരോട് കൂടുതൽ ഭരമേല്പിച്ചുവോ അവനോട് അവൻ കൂടുതൽ ചോദിക്കും” (ലൂക്കാ 12:48).

കർത്താവ് ഒരുവന്റെ ധാർമ്മിക നിലവാരം അനുസരിച്ച് ആളുകളെ വിധിക്കും – പത്ത് കൽപ്പനകളെ ആധാരമാക്കി. (പുറപ്പാട് 20: 3-17) ദൈവം പറയുന്നു: അത് അവന്റെ ഇച്ഛയുടെ പ്രകടനമാണ്. “നിയമം മുഴുവനും പാലിക്കുന്നവൻ, ഒരു കാര്യത്തിൽ ഇടറിവീഴുന്നുവെങ്കിൽ, അവൻ എല്ലാറ്റിനും കുറ്റക്കാരനാണ്. “വ്യഭിചാരം ചെയ്യരുത്” എന്നു പറഞ്ഞവൻ “കൊല ചെയ്യരുത്” എന്നും പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വ്യഭിചാരം ചെയ്യാതെ കൊലപാതകം ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ നിയമം ലംഘിക്കുന്നവനായിത്തീർന്നു. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ നിയമത്താൽ വിധിക്കപ്പെടുന്നവരെപ്പോലെ സംസാരിക്കുകയും അങ്ങനെ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക” (യാക്കോബ് 2:10-12). ദൈവത്തിന്റെ നിയമത്തിന് അനുസൃതമായി സംസാരിക്കുന്നതിനും പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനുമുള്ള ദൈനംദിന പരിശീലനത്തിനായി ദൈവകൃപയാൽ പരിശ്രമിക്കാൻ അപ്പോസ്തലൻ തന്റെ സഹ സഭാംഗങ്ങളെ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്നു. എന്തെന്നാൽ, ദൈവം “നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തിക്കു തക്കവണ്ണം ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു ഏവർക്കും പകരം ചെയ്യും” (വെളിപാട് 2:23 കൂടാതെ ജെറമിയ 17:10).

ദൈവം നീതിപൂർവകമായ ന്യായാധിപനാണെന്നതാണ് നല്ല വാർത്ത (യെശയ്യാവ് 61:8). നീതിമാൻ അവനെ ഭയപ്പെടുകയില്ല, കാരണം അവൻ “പക്ഷപാതം കാണിക്കുന്നില്ല” (റോമർ 2:6,10,11). പക്ഷപാതത്തിൽ നിന്നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നീതിമാനായ ന്യായാധിപൻ എന്ന നിലയിൽ ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് (ആവർത്തനം 10:17; 2 ദിനവൃത്താന്തം 19:7). യേശു തന്നെ വിശ്വാസികളുടെ “വക്താവായി പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ ഉണ്ടു” (1 യോഹന്നാൻ 2:1). അതുകൊണ്ട്, “അവർ യഹോവയുടെ മുമ്പാകെ പാടും, അവൻ വരുന്നു, അവൻ ഭൂമിയെ വിധിക്കാൻ വരുന്നു. അവൻ ലോകത്തെ നീതിയിലും ജനതകളെ തന്റെ സത്യത്തിലും വിധിക്കും” (സങ്കീർത്തനം 96:13).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

More Answers: