അവസാനത്തെ ഏഴ് ബാധകളിലൂടെ ദൈവം തന്റെ മക്കളെ സംരക്ഷിക്കുമോ?

BibleAsk Malayalam

പല ബൈബിൾ അധ്യാപകരും തെറ്റായി പഠിപ്പിക്കുന്നത് “സഭ” അവസാനത്തെ ഏഴ് ബാധകളിലൂടെ കടന്നുപോകുകയില്ലെന്നും എന്നാൽ സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് “ഉയർത്തപ്പെടും” എന്നാണ്. അവസാന ബാധകളിൽ ദൈവത്തിന്റെ സഭ തീർച്ചയായും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു, എന്നാൽ അവയിൽ നിന്ന് അവന്റെ ജനം ദൈവികമായി സംരക്ഷിക്കപ്പെടും എന്നതാണ് നല്ല വാർത്ത. നമുക്ക് ബൈബിൾ പരിശോധിക്കാം:

മൃഗത്തിന്റെ അടയാളം ലഭിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ബാധകൾ വീഴുകയുള്ളൂ, അല്ലാത്തവരുടെ മേൽ അല്ല (വെളിപാട് 16:2).

ബാധകളെ “ദൈവത്തിന്റെ ക്രോധം” എന്ന് വിളിക്കുന്നു (വെളിപാട് 16:1), ദൈവത്തിന്റെ ക്രോധം അനുസരണമില്ലാത്തവരുടെ മേൽ മാത്രമാണ് വീഴുന്നത്, അനുസരണമുള്ളവരിലല്ല (എഫെസ്യർ 5:6).

അവസാനത്തെ ബാധകൾ “അവസാനത്തെ ഏഴ് ബാധകൾ” (വെളിപാട് 15:1) എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു, അവ മോശയുടെ കാലത്ത് ഈജിപ്തിൽ വീണ പത്ത് ബാധകൾക്ക് സമാനമാണ്. ആ മുൻകാല ബാധകളിൽ ഓരോന്നിനും ദൈവജനം ഈജിപ്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ (ഗോഷെൻ ദേശത്ത്) തുടർന്നു, എന്നിട്ടും അവർ ദൈവികമായി സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടു.

ബാധകളുടെ സമയത്ത് യഹോവ ഇസ്രായേല്യരെ പൂർണ്ണമായി സംരക്ഷിച്ചതെങ്ങനെയെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക:

“ഭൂമിയിൽ ഞാൻ തന്നേ യഹോവ എന്നു നീ അറിയേണ്ടതിന്നു എന്റെ ജനം പാർക്കുന്ന ഗോശെൻദേശത്തെ അന്നു ഞാൻ നായീച്ച വരാതെ വേർതിരിക്കും. 23എന്റെ ജനത്തിന്നും നിന്റെ ജനത്തിന്നും മദ്ധ്യേ ഞാൻ ഒരു വ്യത്യാസം വെക്കും; നാളെ ഈ അടയാളം ഉണ്ടാകും. ” (പുറപ്പാട് 8:22, 23)

“അങ്ങനെ പിറ്റേദിവസം യഹോവ ഈ കാര്യം ചെയ്തു: മിസ്രയീമ്യരുടെ മൃഗങ്ങൾ എല്ലാം ചത്തു; യിസ്രായേൽമക്കളുടെ മൃഗങ്ങളോ ഒന്നുപോലും ചത്തില്ല. ” (പുറപ്പാട് 9:6).

“ഇസ്രായേൽമക്കൾ താമസിച്ചിരുന്ന ഗോഷെൻ ദേശത്ത് മാത്രം കൽമഴ ഉണ്ടായില്ല” (പുറപ്പാട് 9:26).

“അങ്ങനെ മോശെ തന്റെ കൈ ആകാശത്തേക്ക് നീട്ടി, ഈജിപ്ത് ദേശത്ത് എല്ലായിടത്തും മൂന്ന് ദിവസം കനത്ത ഇരുട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർ തമ്മിൽ കണ്ടില്ല; മൂന്നു ദിവസത്തേക്ക് ആരും അവന്റെ സ്ഥലത്തുനിന്നു എഴുന്നേറ്റുമില്ല. എന്നാൽ യിസ്രായേൽമക്കൾക്കെല്ലാം അവരുടെ വാസസ്ഥലങ്ങളിൽ വെളിച്ചമുണ്ടായിരുന്നു” (പുറപ്പാട് 10:22, 23).

ഇസ്രായേല്യർ ഈജിപ്തിൽ താമസിച്ചിരുന്നപ്പോൾ, യഹോവ അവരെ അത്ഭുതകരമായി സംരക്ഷിച്ചതുപോലെ, തന്റെ കൽപ്പനകളോട് വിശ്വസ്തത പുലർത്തുകയും മൃഗത്തിന്റെ അടയാളം നിരസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനാൽ “അവസാനത്തെ ഏഴ് ബാധകൾ” സമയത്തും അവൻ തന്റെ മക്കളെ സംരക്ഷിക്കും.

ഈജിപ്തിലെ ബാധകളുടെയും വെളിപാടിലെ അവസാനത്തെ ഏഴ് ബാധകളുടെയും മറ്റൊരു പ്രധാന സാമ്യം രക്തത്തിന്റെ സ്വഭാവമാണ് ഇസ്രായേല്യർ അവരുടെ വാതിലുകളിൽ രക്തം തളിക്കണമെന്ന് യഹോവ ആവശ്യപ്പെട്ടു. “നിങ്ങൾ പാർക്കുന്ന വീടുകളിന്മേൽ രക്തം അടയാളമായിരിക്കും; ഞാൻ രക്തം കാണുമ്പോൾ നിങ്ങളെ ഒഴിഞ്ഞു കടന്നു പോകും; ഞാൻ മിസ്രയീംദേശത്തെ ബാധിക്കുന്ന ബാധ നിങ്ങൾക്കു നാശഹേതുവായ്തീരുകയില്ല” (പുറപ്പാട് 12:13). യഹൂദരുടെ അവധിക്കാല പെസഹാ ഇവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്. പാപത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ രക്ഷിക്കാൻ തൻറെ രക്തം ചിന്തിയപ്പോൾ യേശു നമ്മുടെ പെസഹാ ആയിത്തീർന്നു എന്ന് പൗലോസ് പഠിപ്പിക്കുന്നു (1 കൊരിന്ത്യർ 5:7). അതുപോലെ, കാലാവസാനത്തിൽ, കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തം വിശ്വസ്തരെ സംരക്ഷിക്കും, “അവർ [ദൈവത്തിന്റെ ജനം] കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തത്താലും അവരുടെ സാക്ഷ്യത്തിന്റെ വചനത്താലും അവനെ [പിശാചിനെ] ജയിച്ചു” (വെളിപാട് 12:11) .

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

More Answers: