“അവരുടെ പുഴു മരിക്കുന്നില്ല” എന്നത് നരകം എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുമെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ലേ?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


യേശു പറഞ്ഞു, “ നിന്റെ കണ്ണു നിനക്കു ഇടർച്ച വരുത്തിയാൽ അതിനെ ചൂന്നുകളക; ഒറ്റക്കണ്ണനായി ദൈവരാജ്യത്തിൽ കടക്കുന്നതു രണ്ടുകണ്ണുള്ളവനായി അഗ്നിനരകത്തിൽ വീഴുന്നതിനെക്കാൾ നിനക്കു നല്ലു. അവിടെ അവരുടെ പുഴു ചാകുന്നില്ല. തീ കെടുന്നതുമില്ല” (മർക്കോസ് 9:47, 48). ഈ ഭാഗത്തിൽ, “നരകം” എന്ന പദം ഹിന്നോം താഴ്‌വരയുടെ മറ്റൊരു പേരായ ഗെഹെന്ന എന്ന ഗ്രീക്ക് പദത്തിൽ നിന്നാണ് വിവർത്തനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ജറുസലേം നഗരത്തിലെ മാലിന്യങ്ങളും മൃഗങ്ങളുടെ ശവശരീരങ്ങളും എപ്പോഴുമുള്ള പുകയുന്ന തീയിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുന്ന സ്ഥലമായിരുന്നു ഇത്. അതിനാൽ, അഗ്നിജ്വാലയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ളത് പുഴുക്കളാൽ നശിപ്പിക്കപ്പെടും. അങ്ങനെ, ഗീഹെന്ന ഒരു അപമാനകരമായ നാശത്തിന്റെ സ്ഥലത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.

മരിക്കാത്ത പുഴു മരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ആത്മാവിന്റെ പ്രതീകമാണെന്ന് ചിലർ വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്നാൽ skōlēx, “worm” എന്ന വാക്കിൽ “പുഴു” എന്നതിനെ “ആത്മാവ്” (യെശയ്യാവ് 66:24) എന്ന് തുല്യമായി ഗണിക്കുന്ന ഈ ജനപ്രിയ വിശദീകരണത്തെ പിന്തുണക്കാൻ ഒന്നുമില്ല. ഈ വസ്തുത മിക്കവാറും എല്ലാ ബൈബിൾ വ്യാഖ്യാതാക്കളും തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. “അവരുടെ പുഴു മരിക്കുന്നില്ല” (മർക്കോസ് 9:48) എന്ന വാക്യത്തിന് അനശ്വരമായ ആത്മാവിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആശയമാണെന്ന് പിന്തുണയ്ക്കാൻ കഴിയില്ല, കാരണം “പുഴുക്കൾ” “പ്രേതാത്മാക്കളിൽ ” പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല, അവ യഥാർത്ഥ ശരീരങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. യേശു പറഞ്ഞതനുസരിച്ച്, അഗ്നി തടാകത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെടുന്ന മനുഷ്യർ ശാരീരികമായി അകത്തേക്ക് പോകും. കാരണം, അവൻ പറഞ്ഞു: “നിന്റെ ശരീരം മുഴുവനും നരകത്തിൽ പോകുന്നതിനെക്കാൾ അവയവങ്ങളിൽ ഒന്നു നശിക്കുന്നതു നിനക്കു പ്രയോജനമത്രേ ” (മത്തായി 5:30).

യേശു ഉപയോഗിച്ച ഭാഷ ആലങ്കാരിക ഭാഷയാണ്. മരണത്തെ സംബന്ധിച്ച ഈ ആലങ്കാരിക ഭാഷയുടെ ഉദാഹരണങ്ങൾ ബൈബിളിലുണ്ട്. യെശയ്യാവ് പറഞ്ഞു, “ഇതാ, അവർ താളടിപോലെ ആയി തീക്കു ഇരയാകും; അവർ അഗ്നിജ്വാലയിൽനിന്നു തങ്ങളെ തന്നേ വിടുവിക്കയില്ല” (യെശയ്യാവ്‌ 47:14 ). ഒപ്പം, യെരൂശലേം “അണയ്ക്കപ്പെടാത്ത” തീയിൽ കത്തിക്കുമെന്നും അത് “യെരൂശലേം കൊട്ടാരത്തെ വിഴുങ്ങുമെന്നും” ദൈവം പ്രവചിക്കുന്നു. “അണക്കപ്പെടാത്ത” ഈ തീ അണയ്ക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു തീജ്വാലയെ അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല, കാരണം ഇത് ഇന്ന് ജറുസലേമിൽ നിലവിലില്ല. പുരാതന ജറുസലേമിന്റെ നാശത്തെ വിവരിക്കുന്ന ആലങ്കാരിക ഭാഷയാണിത്. അങ്ങനെ, പാപികളുടെയും പാപത്തിന്റെയും ഉന്മൂലനം (ആത്യന്തിക അവസാനം) വിവരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആലങ്കാരിക ഭാഷകളാണ് ഗീഹെന്നയിലെ തീജ്വാലകളും പുഴുക്കളും നരകം, തീ അല്ലെങ്കിൽ പുഴുക്കൾ എന്ന ഈ ആശയം, അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുന്നതും ഒരിക്കലും കെടുത്താൻ കഴിയാത്തതുമായ ഒന്നാണെന്നു ബൈബിൾ പിന്തുണയ്ക്കുന്നില്ല.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.