“അവരുടെ പുഴു മരിക്കുന്നില്ല” എന്നതിന്റെ അർത്ഥമെന്താണ്?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


അവരുടെ പുഴു മരിക്കുന്നില്ല” – പ്രതീകാത്മകം

നിന്റെ കണ്ണ് നിന്നെ പാപം ചെയ്യാൻ ഇടയാക്കിയാൽ അതിനെ പറിച്ചെടുക്കുക. രണ്ടു കണ്ണുള്ളവനെക്കാൾ, ഒറ്റക്കണ്ണുള്ള ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതാണ് നിനക്ക് നല്ലത് – നരകാഗ്നിയിൽ എറിയപ്പെടുന്നതാണ് – അവിടെ അവരുടെ പുഴു ചാകാത്തതും തീ കെടുത്താത്തതുമാണ്” (മർക്കോസ് 9:47, 48).

നരകം ശാശ്വതമല്ലെന്ന് ബൈബിൾ വ്യക്തമായി പഠിപ്പിക്കുന്നു. https://bibleask.org/is-hell-forever/.

സോദോമും ഗൊമോറയും ശാശ്വതമായ അല്ലെങ്കിൽ നിത്യമായ അഗ്നിയാൽ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു (യൂദാ 7), ആ തീ അവരെ “ചാരമാക്കി” മാറ്റി, “പിന്നീട് ഭക്തികെട്ടവരായി ജീവിക്കേണ്ടവർക്ക്” (2 പത്രോസ് 2:6). ഈ നഗരങ്ങൾ ഇന്ന് കത്തുന്നില്ലെന്ന് നമുക്കറിയാം. എല്ലാം കത്തിനശിച്ച ശേഷമാണ് തീ അണഞ്ഞത്.

അതുപോലെ, ശാശ്വതമായ നരകാഗ്നി ദുഷ്ടന്മാരെ ചാരമാക്കിയതിനുശേഷം അണയുന്നു (മലാഖി 4:3). അഗ്നിയുടെ ഫലങ്ങൾ ശാശ്വതമാണ്, പക്ഷേ കത്തുന്നത് തന്നെയല്ല. അതിനാൽ, വ്യക്തമായും “അവരുടെ പുഴു മരിക്കുന്നില്ല” എന്ന വാചകം അതിന്റെ അർത്ഥത്തിൽ പ്രതീകാത്മകമാണ്.

മരിക്കാത്ത പുഴു മരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ദേഹിയുടെ പ്രതീകമാണെന്ന് ചിലർ വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്നാൽ “പുഴു” എന്നതിനെ “ദേഹി ” (യെശയ്യാവ് 66:24) എന്നതിന് തുല്യമാക്കുന്ന പ്രശസ്തമായ വിശദീകരണത്തെ പിന്താങ്ങുന്ന ഒന്നും skōlēx, “worm” എന്ന വാക്കിൽ ഇല്ല. ഈ വസ്തുത മിക്കവാറും എല്ലാ ബൈബിൾ വ്യാഖ്യാതാക്കളും അംഗീകരിക്കുന്നു.

ഒരു പുഴു സമ്പൂർണ്ണ നാശത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ്. മർക്കോസ് 9:43-ൽ “ജീവൻ” എന്നത് “ഒരിക്കലും കെടാത്ത തീ”യിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. റോമർ 6:23-ലും മറ്റു പല തിരുവെഴുത്തുകളിലും, “ജീവൻ” “മരണ” ത്തിന് വിപരീതമായി നിലകൊള്ളുന്നു. യോഹന്നാൻ 3:16-ൽ “നിത്യജീവനും” “നശിക്കുന്നതും” തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം.

അതിനാൽ, മർക്കോസ് 9:47-ലെ യേശുവും ഇതേ വൈരുദ്ധ്യമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാണ്. “ഒരിക്കലും കെടുത്താൻ കഴിയാത്ത തീ” എന്നത് “അവരുടെ പുഴു മരിക്കുന്നില്ല” എന്നതിന് സമാന്തരമായി നിലകൊള്ളുന്നു. തീയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പുഴുക്കൾ നിലനിൽക്കില്ല. അതിനാൽ, പുഴു എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം വ്യക്തമായും പ്രതീകാത്മകമാണ്.

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Reply

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments