“അവരുടെ ദണ്ഡനത്തിന്റെ പുക എന്നെന്നേക്കുമായി ഉയരുന്നു” എന്ന വാക്യത്തിന്റെ അർത്ഥം നിത്യനരകമല്ലേ?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


നരകം ശാശ്വതമാണോ?

നരകം ശാശ്വതമാണോ എന്ന് ചർച്ചചെയ്യുമ്പോൾ, ഇനിപ്പറയുന്ന ഭാഗങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നു:

“ദൈവകോപത്തിന്റെ പാത്രത്തിൽ കലർപ്പില്ലാതെ പകർന്നിരിക്കുന്ന ദൈവക്രോധമദ്യം കുടിക്കേണ്ടിവരും; വിശുദ്ധദൂതന്മാർക്കും കുഞ്ഞാടിന്നും മുമ്പാകെ അഗ്നിഗന്ധകങ്ങളിൽ ദണ്ഡനം അനുഭവിക്കും. അവരുടെ ദണ്ഡനത്തിന്റെ പുക എന്നെന്നേക്കും പൊങ്ങും; മൃഗത്തെയും അതിന്റെ പ്രതിമയെയും നമസ്കരിക്കുന്നവർക്കും അതിന്റെ പേരിന്റെ മുദ്ര ഏല്ക്കുന്ന ഏവന്നും രാവും പകലും ഒരു സ്വസ്ഥതയും ഉണ്ടാകയില്ല.” (വെളിപാട് 14:10, 11).

ബൈബിളിൽ, “എന്നേക്കും” എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം ഒരു കാലഘട്ടം മാത്രമാണ്. ഇതിനകം അവസാനിച്ച സംഭവങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇത് ബൈബിളിൽ 56 തവണ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. യോനാ 2:6-ൽ, “എന്നേക്കും” എന്നതിനർത്ഥം “മൂന്നു രാവും പകലും” എന്നാണ് (യോനാ 1:17). ആവർത്തനപുസ്‌തകം 23:3-ൽ ഇതിനർത്ഥം “10 തലമുറകൾ” എന്നാണ്. മനുഷ്യന്റെ കാര്യത്തിൽ, ഇതിനർത്ഥം “അവൻ ജീവിക്കുന്നിടത്തോളം” അല്ലെങ്കിൽ “മരണം വരെ” എന്നാണ് (1 സാമുവൽ 1:22, 28; പുറപ്പാട് 21:6; സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 48:14).

അതിനാൽ, ദുഷ്ടന്മാർ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ നിയുക്ത മരണം വരെ നരകാഗ്നിയിൽ കത്തിക്കും. പാപത്തിനുള്ള ഈ അഗ്നിശിക്ഷ ഓരോ വ്യക്തിക്കും അവരുടെ പാപങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും (ലൂക്കോസ് 12:48), എന്നാൽ ശിക്ഷയ്ക്ക് ശേഷം തീ അണയും. “ഇതാ, ചൂളപോലെ കത്തുന്ന ദിവസം വരുന്നു; അഹങ്കാരികളെല്ലാം, അതെ, ദുഷ്ടത പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെല്ലാം താളടിയാകും; വരുന്ന ദിവസം അവരെ ദഹിപ്പിച്ചുകളയും എന്ന് സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവ് അരുളിച്ചെയ്യുന്നു, അത് അവരെ വേരും കൊമ്പും ശേഷിപ്പിക്കാതെ അവരെ ദഹിപ്പിച്ചുകളയും” (മലാഖി 4:1 സങ്കീർത്തനങ്ങൾ. 37:10, 20; യെശയ്യാവ് 47:14).

ദുഷ്ടന്മാർ നശിപ്പിക്കപ്പെടും (മത്തായി 10:28; വെളിപ്പാട് 20:14). അവർ “മരണം” അനുഭവിക്കുമെന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നു (റോമർ 6:23), നാശം” (ഇയ്യോബ് 21:30), “നശിക്കും” (സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 37:20), “കത്തിപ്പോകും” (മലാഖി 4:1), ” ഒരുമിച്ച് നശിപ്പിക്കപ്പെടും” (സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 37:38), “സംഹരിക്കും” (സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 37:20), “ഛേദിക്കപ്പെടും” (സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 37:9), “കൊല്ലപ്പെടും” (സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 62:3). ദൈവം അവരെ “നശിപ്പിക്കും” (സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 145:20), “അഗ്നി അവരെ ദഹിപ്പിക്കും” (സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 21:9). ഈ വാക്യങ്ങളെല്ലാം പൂർണ്ണമായ അവസാനത്തിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നു.

നരകത്തിലെ നിത്യ ദണ്ഡനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠിപ്പിക്കൽ, തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനെ മരിക്കാനും മനുഷ്യത്വത്തെ വീണ്ടെടുക്കാനും നൽകിയ നമ്മുടെ സ്‌നേഹനിധിയായ സ്വർഗ്ഗീയ പിതാവിനോടുള്ള അപമാനമാണ് (യോഹന്നാൻ 3:16). നരകത്തിൽ ദുഷ്ടന്മാരെ നശിപ്പിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തിന് വളരെ അന്യമാണ്, ബൈബിൾ അതിനെ അവന്റെ “വിചിത്രമായ പ്രവൃത്തി” എന്ന് വിളിക്കുന്നു (യെശയ്യാവ് 28:21). നമ്മുടെ സ്നേഹവാനായ പിതാവിനെ ഹൃദയമില്ലാത്ത സ്വേച്ഛാധിപതിയായി ചിത്രീകരിക്കുന്നതിൽ പിശാച് സന്തോഷിക്കുന്നു.

കർത്താവ് അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: “ദൈവമായ കർത്താവ് അരുളിച്ചെയ്യുന്നു, ഞാൻ ജീവിക്കുന്നതുപോലെ, ദുഷ്ടന്റെ മരണത്തിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമില്ല; എന്നാൽ ദുഷ്ടൻ തന്റെ വഴി വിട്ടുതിരിഞ്ഞു ജീവിക്കേണ്ടതിന്നു: നിങ്ങൾ തിരിഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ദുർമ്മാർഗ്ഗം വിട്ടുതിരിവിൻ. നിങ്ങൾ എന്തിനു മരിക്കും? (യെഹെസ്കേൽ 33:11). എല്ലാ ആത്മാവിനെയും രക്ഷിക്കാൻ കർത്താവ് ശ്രമിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഒരു വ്യക്തി തന്റെ സ്നേഹം നിരസിക്കുകയും പാപത്തോട് ഐക്യപ്പെടുകയും ചെയ്താൽ, അനുതപിക്കാത്ത പാപിയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ ബഹുമാനിക്കുകയല്ലാതെ കർത്താവിന് മറ്റ് മാർഗമില്ല.

ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, പരിശോധിക്കുക: https://bibleask.org/is-hell-forever/

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.