അമാലേക്കിനോടെതിരായ യുദ്ധത്തിൽ മോശ കൈകൾ ഉയർത്തിയത് എന്തുകൊണ്ട്?

Author: BibleAsk Malayalam


അമാലേക്കിനോടുള്ള യുദ്ധത്തിൽ, മോശ കൈകൾ ഉയർത്തിയപ്പോൾ മാത്രമാണ് ഇസ്രായേല്യ സൈന്യത്തിന്റെ സേനാപതിയായ യോശുവ വിജയം നേടിയത്. മോശെ ക്ഷീണിതനായപ്പോൾ, അഹരോനും ഹൂരും ഒരു കല്ല് എടുത്തുവെച്ചു, അവൻ അതിന്മേൽ ഇരുന്നു അവന്റെ കൈകൾ ഉയർത്തുകയും ചെയ്തു (പുറപ്പാട് 17).

കൈകൾ ഉയർത്തുന്നത് പ്രാർത്ഥനയുടെ അടയാളമായാണ് ബൈബിൾ പണ്ഡിതന്മാർ പൊതുവെ കണക്കാക്കുന്നത്. ബൈബിൾ കാലങ്ങളിൽ ഉടനീളം പ്രാർഥനയിൽ കൈകൾ ഉയർത്തുന്ന പതിവ് ആരാധകർ പാലിച്ചിരുന്നു. കൈകൾ ഉയർത്തുന്നത് മോശ ഒരു സേനാ മേധാവിയുമാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് ചിലർ പറയുന്നു, എന്നാൽ ഈ കഥയുടെ സന്ദർഭം കാണിക്കുന്നത് മോശ യഥാർത്ഥത്തിൽ സഹായത്തിനും വിജയത്തിനും വേണ്ടി ദൈവത്തോട് ആത്മാർത്ഥമായ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നാണ്.

കൈകൾ തളർന്നപ്പോഴും മോശെ എന്തുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥന തുടർന്നില്ല എന്ന ചോദ്യം ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. ക്ഷീണം കാരണം മോശ കൈകൾ താഴെയിറക്കിയപ്പോൾ, പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ആവശ്യമായ മാനസിക ഏകാഗ്രതയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്രമിച്ചിരിക്കാം.

അതിനാൽ, മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയുടെ പ്രാധാന്യം ഇസ്രായേലിൽ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ, ദൈവം വിജയവും പരാജയവും അതനുസരിച്ച് മാറിമാറി അനുവദിച്ചു. അതേസമയം, താൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത നേതാക്കളുമായി സഹകരിച്ചാണ് അവരുടെ വിജയം കണ്ടെത്തേണ്ടതെന്ന് തന്റെ ജനം പഠിക്കണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചു.

യോശുവയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇസ്രായേൽ അതിന്റെ നിലനിൽപ്പിനായി പോരാടിയപ്പോൾ മോശയുടെ രണ്ട് കൂട്ടാളികൾ അവനെ പിന്തുണച്ചു. ഈ പിന്തുണ ശാരീരികം മാത്രമല്ല, ആത്മീയവും ആയിരുന്നു. അന്തിമ വിജയം നേടുന്നതുവരെ, ദിവസം അവസാനിക്കുന്നതുവരെ അവർ അവനോടൊപ്പം മധ്യസ്ഥതയിൽ തുടർന്നു.

ഈ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് നാം ഒരു വലിയ ആത്മീയ പാഠം പഠിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ശത്രുക്കൾക്കെതിരായ വിജയത്തിന് പ്രാർത്ഥനയും യാചനയും അനിവാര്യമാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. കൈകൾ നീട്ടുകയും ദേഹി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നിടത്തോളം കാലം നമ്മുടെ ആത്മീയ ശത്രുക്കളെ ജയിക്കാനാകും. പ്രാർത്ഥന മറക്കുകയും ദൈവവുമായുള്ള ബന്ധം നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, ആത്മീയ ശത്രുക്കൾ വിജയിക്കും. മറുവശത്ത്, സഭയുടെ അംഗങ്ങളും നേതാക്കളും പ്രാർത്ഥനയുടെ ആളുകളായിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം തിന്മയുടെ എല്ലാ ശക്തികൾക്കും മേൽ വിജയം ഉറപ്പാണ്.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment