അബ്രഹാമിന്റെ പുത്രനായ ഇസഹാക്കിന്റെ ജീവിതത്തെ തിരിച്ചറിയുന്ന സ്വഭാവം ഏതാണ്?

Author: BibleAsk Malayalam


ദൈവത്തോടുള്ള വിശ്വസ്തതയുടെയും അനുസരണത്തിന്റെയും ജീവിതം നയിച്ച ഒരു ദൈവഭക്തനായിരുന്നു യിസ്ഹാക്ക്. എന്നാൽ ദൈവഹിതത്തോടുള്ള തികഞ്ഞ സമർപ്പണമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വേറിട്ടുനിൽക്കുന്ന പ്രധാന സവിശേഷതകൾ. മനുഷ്യനോടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ അനന്തമായ സ്നേഹവും ത്യാഗവും അബ്രഹാമിന്റെ മനസ്സിൽ ആകർഷിക്കാനും അവന്റെ വിശ്വാസത്തെ പരീക്ഷിക്കാനും കർത്താവ് ആഗ്രഹിച്ചപ്പോഴാണ് ഇത് കണ്ടത്. ദൈവം അബ്രഹാമിനോട് തന്റെ പുത്രനായ ഇസഹാക്കിനെ ബലിയർപ്പിക്കാൻ കൽപ്പിച്ചു: “നിന്റെ മകനും നീ സ്നേഹിക്കുന്ന ഏക മകനുമായ യിസ്ഹാക്കിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു മോറിയയുടെ പ്രദേശത്തേക്കു പോകുക. അവനെ അവിടെ ഹോമയാഗമായി അർപ്പിക്കുക” (ഉല്പത്തി 22:2).

മനസ്സൊരുക്കമുള്ള സമർപ്പണം

ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പന അനുസരിച്ചുകൊണ്ട്, അബ്രഹാം തന്റെ മകനെയും കൂട്ടി യാഗം അർപ്പിക്കാൻ മോറിയ പർവതത്തിലേക്ക് യാത്രയായി. അവർ ബലിയർപ്പിക്കാൻ നിശ്ചയിച്ച സ്ഥലത്ത് എത്തിയപ്പോൾ, അബ്രഹാം തന്റെ മകനോട് ദൈവിക നിർദേശം പറഞ്ഞു. ഐസക്ക് തികച്ചും ആശ്ചര്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകണം, എന്നിരുന്നാലും, അവൻ എതിർപ്പൊന്നും പ്രകടിപ്പിച്ചില്ല. അവൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അവന്റെ ദുർവിധിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാമായിരുന്നു. അബ്രഹാമിന് 100 വയസ്സായിരുന്നു, വിചാരണയുടെ വേദനയാൽ ക്ഷീണിതനായിരുന്നു, ഐസക്ക് ശക്തനായിരുന്നു, പിതാവിനെ എളുപ്പത്തിൽ ചെറുക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു, പകരം അവൻ തന്റെ ഇഷ്ടം ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു.

മാതാപിതാക്കളോടും ദൈവത്തോടും അനുസരണയുള്ളവനായിരിക്കാൻ ഐസക്കിനെ കുട്ടിക്കാലം മുതൽ പരിശീലിപ്പിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹം മനസ്സൊരുക്കത്തോടെ ഒരു സമർപ്പണം നടത്തുകയും ചെയ്തു. അവൻ അബ്രഹാമിന്റെ വിശ്വാസം പങ്കുവെച്ചു, തന്റെ സ്രഷ്ടാവിനു വേണ്ടി തന്റെ ജീവിതം സമർപ്പിക്കുന്നത് ഒരു ബഹുമതിയായി അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചു.

ദൈവം ഇസഹാക്കിനും അബ്രഹാമിനും പ്രതിഫലം നൽകുന്നു

അബ്രഹാം ഇസഹാക്കിന്റെ ജീവനെടുക്കാൻ തയ്യാറായപ്പോൾ, “ഉടനെ യഹോവയുടെ ദൂതൻ ആകാശത്തുനിന്നു: അബ്രാഹാമേ, അബ്രാഹാമേ, എന്നു വിളിച്ചു; ഞാൻ ഇതാ, എന്നു അവൻ പറഞ്ഞു. ബാലന്റെ മേൽ കൈവെക്കരുതു; അവനോടു ഒന്നും ചെയ്യരുതു; നിന്റെ ഏകജാതനായ മകനെ തരുവാൻ നീ മടിക്കായ്കകൊണ്ടു നീ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്നു എന്നു ഞാൻ ഇപ്പോൾ അറിയുന്നു എന്നു അവൻ അരുളിച്ചെയ്തു. ” (ഉൽപത്തി 22:11, 12).

അപ്പോൾ, മനുഷ്യന്റെ രക്ഷയ്‌ക്കായി ദൈവം ചെയ്‌തിരിക്കുന്ന അത്ഭുതകരമായ കരുതൽ അബ്രഹാമിനും യിസ്‌ഹാക്കും കൂടുതൽ വ്യക്തമായി മനസ്സിലായി. “എന്റെ ദിവസം കാണുന്നതിൽ നിങ്ങളുടെ പിതാവായ അബ്രഹാം സന്തോഷിച്ചു; അവൻ അതു കണ്ടു സന്തോഷിച്ചു” (യോഹന്നാൻ 8:56). ദൈവം അബ്രഹാമിന്റെ പുത്രനെ മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചപ്പോൾ, മനുഷ്യവർഗത്തെ വീണ്ടെടുക്കാൻ അവൻ തന്റെ സ്വന്തം പുത്രനെ സമർപ്പിച്ചു. “തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചുപോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന്നു ദൈവം അവനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു” (യോഹന്നാൻ 3:16).

ഐസക്കിന്റെ സമർപ്പണം നിമിത്തം, ദൈവം അബ്രഹാമുമായി അവന്റെ മുമ്പാകെ ഉണ്ടാക്കിയ ഉടമ്പടി വീണ്ടും ഉറപ്പിച്ചു “ഞാൻ നിന്റെ സന്തതിയെ ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങളെപ്പോലെ വർദ്ധിപ്പിച്ചു നിന്റെ സന്തതിക്കു ഈ ദേശമൊക്കെയും കൊടുക്കും; നിന്റെ സന്തതി മുഖാന്തരം ഭൂമിയിലെ സകല ജാതികളും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും” (ഉൽപത്തി 26:4). ഐസക്ക് ദൈവരാജ്യത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന മറ്റ് ഗോത്രപിതാക്കന്മാരോടൊപ്പം പട്ടികപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. (ലൂക്കാ 13:28)

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment