അപ്പോസ്തലനായ ഫിലിപ്പോസ് ആരായിരുന്നു?

Author: BibleAsk Malayalam


യേശുവിന്റെ പന്ത്രണ്ട് അപ്പോസ്തലന്മാരിൽ ഒരാളായിരുന്നു ഫിലിപ്പോസ്. ഫിലിപ്പ് (Gr. ഫിലിപ്പോസ്) എന്ന പേരിന്റെ അർത്ഥം “കുതിരകളെ ഇഷ്ടം” എന്നാണ്. അവൻ ഗലീലി തടാകത്തിന്റെ വടക്കേ അറ്റത്തിനടുത്തുള്ള ബെത്‌സൈദ (യോഹന്നാൻ 1:44) സ്വദേശിയായിരുന്നു. യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ യേശുവിനെ ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാടായി ആദ്യം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചപ്പോൾ ചുറ്റുമുള്ളവരിൽ അവനും ഉണ്ടായിരുന്നു (യോഹന്നാൻ 1:43). ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്വർഗ്ഗാരോഹണത്തിന് മുമ്പ് ഫിലിപ്പോസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന മിക്ക കാര്യങ്ങളും യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിന്റെ രേഖയിലൂടെയാണ് നമ്മിലേക്ക് വരുന്നത് (അധ്യായം. 1:43-48; 6:5-7; 12:21, 22; 14:8, 9).

ഫിലിപ്പോസിനെ പറ്റി ആദ്യത്തെ പരാമർശം, നഥനയേൽ പറയുന്നതായി കണ്ടപ്പോൾ, “മോശെയും പ്രവാചകന്മാരും ന്യായപ്രമാണത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നവനെ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി – ജോസഫിന്റെ പുത്രനായ നസ്രത്തിലെ യേശു” (യോഹന്നാൻ 1:45). ഇവിടെ, യഥാർത്ഥമായി പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരാളുടെ ഹൃദയത്തിലെ ആദ്യത്തെ പ്രേരണ മറ്റുള്ളവരുമായി, പ്രത്യേകിച്ച് അടുത്തുള്ളവരും പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായവരുമായി, രക്ഷയുടെ സന്തോഷവും അനുഗ്രഹവും പങ്കിടുക എന്നതാണ്.

ഫിലിപ്പോസിനെ പറ്റിയുള്ള രണ്ടാമത്തെ പരാമർശം അയ്യായിരം പേർക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുന്ന കഥയിലാണ്. യേശു ഫിലിപ്പോസിനോട്, “ഇവർക്കു തിന്നുവാൻ നാം എവിടെ നിന്നു അപ്പം വാങ്ങും എന്നു ചോദിച്ചു. ഇതു അവനെ പരീക്ഷിപ്പാനത്രേ ചോദിച്ചതു; താൻ എന്തു ചെയ്‌വാൻ പോകുന്നു എന്നു താൻ അറിഞ്ഞിരുന്നു. ഫിലിപ്പൊസ് അവനോടു: ഓരോരുത്തന്നു അല്പമല്പം ലഭിക്കേണ്ടതിന്നു ഇരുനൂറു പണത്തിന്നു അപ്പം മതിയാകയില്ല എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു” (യോഹന്നാൻ 6:6,7).

ഫിലിപ്പോസിനെ പറ്റി മൂന്നാമത്തെ പരാമർശം, ചില ഗ്രീക്കുകാർ യേശുവിനെ തേടി വന്നതാണ് (യോഹന്നാൻ 12:20,21). ഫിലിപ്പൊസിനും അന്ത്രെയാസിനും ഗ്രീക്ക് പേരുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, അവരുടെ ഹെല്ലനിസ്റ്റിക് വംശാവലി ഇന്നത്തെ സംഭവത്തിൽ അവരുടെ പങ്കു വഹിച്ചേക്കാം. അവരുടെ അഭ്യർത്ഥനയ്ക്ക് യേശു മറുപടി പറഞ്ഞു, “മനുഷ്യപുത്രൻ മഹത്വീകരിക്കപ്പെടേണ്ട സമയം വന്നിരിക്കുന്നു” (വാക്യം 23). ഗ്രീക്കുകാരുടെ സന്ദർശനം യേശുവിനോട് അവന്റെ മരണത്തിന്റെ ഫലം എന്തായിരിക്കുമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചു, അതായത്, വിജാതീയ രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അനേകരുടെ പരിവർത്തനം.

ഫിലിപ്പോസിനെ പറ്റിയുള്ള നാലാമത്തെ പരാമർശം, അവൻ യേശുവിനോട് ചോദിച്ചു, “കർത്താവേ, പിതാവിനെ ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചുതരിക, അത് ഞങ്ങൾക്ക് മതി. യേശു അവനോട്: “ഇത്രയും കാലം ഞാൻ നിന്നോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും ഫിലിപ്പൊസേ, നീ എന്നെ അറിഞ്ഞില്ലേ? എന്നെ കണ്ടവൻ പിതാവിനെ കണ്ടു; അപ്പോൾ, ‘പിതാവിനെ ഞങ്ങൾക്കു കാണിച്ചുതരേണമേ’ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയും?” (യോഹന്നാൻ 14: 8, 9).

ഫിലിപ്പോസ് എന്ന അപ്പോസ്തലനെ ഫിലിപ്പോസ് എന്ന സുവിശേഷകനുമായി ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാകരുത്, അദ്ദേഹം ജീവകാരുണ്യ വിതരണങ്ങളുടെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കാൻ സ്തെഫാനൊസിനോടൊപ്പം നിയമിക്കപ്പെട്ടു (പ്രവൃത്തികൾ 6:5). എന്നാൽ ഗ്രീസ്, സിറിയ, ഫ്രിഗിയ എന്നിവിടങ്ങളിൽ പ്രസംഗിക്കുകയും അവിടെ ഹിരാപോളിസിൽ രക്തസാക്ഷിത്വം വരിക്കുകയും ചെയ്ത അപ്പോസ്തലൻ എന്നാണ് ക്രിസ്ത്യൻ പാരമ്പര്യങ്ങൾ ഫിലിപ്പിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment