അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് വിവാഹിതനായിരുന്നോ?

Author: BibleAsk Malayalam


അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് വിവാഹം കഴിച്ചോ എന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നില്ല. എന്നാൽ അതിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്ന ചില സൂചനകളുണ്ട്. പ്രവൃത്തികൾ 26:10 അനുസരിച്ച്, പൗലോസ് വിശുദ്ധന്മാർക്കെതിരെ വോട്ട് ചെയ്തു, അദ്ദേഹം സൻഹെദ്രിൻ അംഗമാണെന്ന് ചിലർ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു. ആ ശരീരത്തിലെ അംഗങ്ങൾ വിവാഹിതരാകാൻ നിർബന്ധിതരായിരുന്നു എന്നത് ഒരു വസ്തുതയാണ് (താൽമൂഡ് സാൻഹെഡ്രിൻ 36 ബി, സോൻസിനോ എഡി., വാല്യം. 1, പേജ്. 229). കൂടാതെ, കർക്കശക്കാരനായ ഒരു പരീശനെന്ന നിലയിൽ, യഹൂദന്മാർ വിശുദ്ധമായ ഒരു കടമയായി കണക്കാക്കിയിരുന്ന വിവാഹത്തെ, അതായത് വിവാഹം (മിഷ്ന യെബമോത്ത് 6. 6, സോൺസിനോ എഡി. ഓഫ് തൽമൂഡ്, വാല്യം. 1, പേജ്. 411).

താൻ നിയമങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കുന്നവനാണെന്ന് പോൾ തന്നെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി, “ഞാൻ എന്റെ പ്രായത്തിലുള്ള പല യഹൂദന്മാരെയും മറികടന്ന് യഹൂദമതത്തിൽ മുന്നേറുകയായിരുന്നു, എന്റെ പിതാക്കന്മാരുടെ പാരമ്പര്യങ്ങളിൽ അത്യധികം തീക്ഷ്ണതയുള്ളവനായിരുന്നു” (ഗലാത്യർ 1:14). കൂടാതെ, വിവാഹിതർക്കുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശദമായ ഉപദേശം വിവാഹത്തിനുള്ളിൽ സംഭവിക്കുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങളുമായി അടുത്ത പരിചയം നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

ഇക്കാരണങ്ങളാൽ, കൊരിന്ത്യർക്കുള്ള ആദ്യ ലേഖനം എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ്, പൗലോസ് വിവാഹിതനായിരുന്നുവെന്നും ഒരുപക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ മരിച്ചുവെന്നും ചിലർ വിശ്വസിക്കുന്നു. പോൾ തന്റെ കത്തുകൾ എഴുതിയ സമയത്ത് അദ്ദേഹം വിവാഹിതനല്ലായിരുന്നുവെന്ന് വളരെ വ്യക്തമാണ്. എന്തെന്നാൽ, അദ്ദേഹം പ്രത്യേകം എഴുതി, “ഇപ്പോൾ അവിവാഹിതരോടും വിധവകളോടും ഞാൻ പറയുന്നു: എന്നെപ്പോലെ അവർ അവിവാഹിതരായിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. എന്നാൽ അവർക്ക് സ്വയം നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ, അവർ വിവാഹം കഴിക്കണം, കാരണം അഭിനിവേശം കൊണ്ട് ജ്വലിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്” (1 കൊരിന്ത്യർ 7:8-9). പക്ഷേ, പൗലോസ് മുമ്പ് വിവാഹിതനായിരുന്നുവെന്ന് വ്യക്തമായും തെളിയിക്കാനാവില്ല.

1 കൊരിന്ത്യർ 9:5-ൽ തനിക്ക് വിവാഹം കഴിക്കാനും കുട്ടികളുണ്ടാകാനും അവകാശമുണ്ടെന്ന് പൗലോസ് പറഞ്ഞു, “മറ്റു അപ്പോസ്തലന്മാർക്കും കർത്താവിന്റെ സഹോദരന്മാർക്കും കേഫാമാർക്കും ഉള്ളതുപോലെ, വിശ്വാസിയായ ഒരു ഭാര്യയെ നമ്മോടൊപ്പം കൊണ്ടുപോകാൻ ഞങ്ങൾക്ക് അവകാശമില്ലേ?” എന്നാൽ 1 കൊരിന്ത്യർ 7:1-7 വാക്യങ്ങളിൽ തനിക്ക് ബ്രഹ്മചര്യത്തിന്റെ വരമുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു. വിവാഹത്തെ അനാവശ്യമാക്കുന്ന ഒരു വരം ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം ”അങ്ങനെ അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ച നപുംസകങ്ങളുണ്ട്, മനുഷ്യരാൽ നപുംസകരാക്കിയ ഷണ്ഡന്മാരുണ്ട്, സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിനുവേണ്ടി സ്വയം നപുംസകങ്ങളാക്കിയ ഷണ്ഡന്മാരുമുണ്ട്. അത് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിവുള്ളവൻ സ്വീകരിക്കട്ടെ” (മത്താ. 19:12).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment