അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് തന്റെ ആദ്യകാല ജീവിതത്തിൽ വിവാഹിതനായിരുന്നോ, അങ്ങനെയെങ്കിൽ അയാൾക്ക് കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നോ?

Author: BibleAsk Malayalam


ബൈബിളിൽ അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് വിവാഹിതനെന്നോ വിവാഹിതാനായിരുന്നുവെന്നോ കുട്ടികളുണ്ടായെന്നോ പരാമർശിക്കുന്നില്ല. തന്റെ സുവിശേഷ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അവിവാഹിതനയിരിക്കുന്നതിനോട് തനിക്ക് മുൻഗണനയുണ്ടെന്ന് പൗലോസ് തന്റെ കത്തിൽ പറഞ്ഞു. “നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്നെപ്പോലെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു” (കൊ1 രിന്ത്യർ 7:7). ഈ മുൻഗണന അക്കാലത്തെ പീഡനം മൂലമായിരുന്നു (1 കൊരിന്ത്യർ 7:26). ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പാടുകൾ സഹിക്കേണ്ടിവന്നു, അങ്ങനെ ഒരു കുടുംബവും കുട്ടികളുമായി ബന്ധമില്ലാത്തപ്പോൾ ഒരു സുവിശേഷകന് കൂടുതൽ ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു.

പൗലോസ് ഒരിക്കൽ വിവാഹിതനായിരുന്നു എന്നതിന്റെ സൂചനയായി ചിലർ താഴെപ്പറയുന്ന വാക്യം എടുക്കുന്നു: “മറ്റു അപ്പോസ്തലന്മാർക്കും കർത്താവിന്റെ സഹോദരന്മാർക്കും കേഫാമാർക്കും ഉള്ളതുപോലെ, വിശ്വാസിയായ ഒരു ഭാര്യയെ ഞങ്ങളോടൊപ്പം കൊണ്ടുപോകാൻ ഞങ്ങൾക്കും അവകാശമില്ലേ?” (1 കൊരിന്ത്യർ 9:5). അപ്പോസ്തലന്മാർ വിവാഹിതരാകുക എന്നത് പൊതുവേയുള്ള ആചാരമായിരുന്നു. അപ്പോസ്തലന്മാർ തങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരോടൊപ്പം തങ്ങളുടെ ദൗത്യ യാത്രകൾ തിരഞ്ഞെടുത്തതിന് കാരണങ്ങളുണ്ട്. പുരാതന കിഴക്കൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ, പുരുഷന്മാർക്ക് സ്ത്രീകളുമായി സ്വതന്ത്രമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നത് എളുപ്പമായിരുന്നില്ല, അതിനാൽ അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ ഭാര്യമാർക്ക് അത്തരം ബന്ധങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും. കൂടാതെ, ഭാര്യമാർ രോഗത്തിന്റെയും പീഡനത്തിന്റെയും സമയങ്ങളിൽ സഹായികളായി സേവിച്ചു.

1 തിമോത്തി 3:1-13, തീത്തോസ് 1:6-9 എന്നിവയിൽ മൂപ്പന്മാരും ബിഷപ്പുമാരും മേൽവിചാരകരും ഡീക്കന്മാരും വിവാഹിതരായിരിക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ചതുമുതൽ പൗലോസ് വിവാഹത്തിന്റെ മൂല്യം അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞതായി പോൾ ഒരിക്കൽ വിവാഹിതനായിരുന്നു എന്ന ആശയം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവർ പറയുന്നു. ഒരു മതനേതാവ്, “സ്വന്തം കുടുംബത്തെ നന്നായി കൈകാര്യം ചെയ്യണം” (1 തിമോത്തി 3:4,12), “അവന്റെ മക്കൾ ശരിയായ ആദരവോടെ അവനെ അനുസരിക്കുന്നു” (1 തിമോത്തി 3:4; തീത്തോസ് 1:6) എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

പൗലോസ് സൻഹെഡ്രിൻ എന്ന ഓഫീസിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു, അതിലെ അംഗങ്ങൾ വിവാഹിതരായിരിക്കണം. സൻഹെഡ്രിനിൽ തന്റെ പങ്കിനെക്കുറിച്ച് പോൾ പറയുന്നു: “ഞാൻ എന്റെ പ്രായത്തിലുള്ള പല യഹൂദന്മാരെയും മറികടന്ന് യഹൂദമതത്തിൽ മുന്നേറുകയായിരുന്നു, എന്റെ പിതാക്കന്മാരുടെ പാരമ്പര്യങ്ങളിൽ അത്യധികം തീക്ഷ്ണതയുള്ളവനായിരുന്നു” (ഗലാത്യർ 1:14). അപ്പോസ്തലൻ തന്റെ ശുശ്രൂഷ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവന്റെ ഭാര്യ മരിച്ചിരിക്കാമെന്ന് പലരും നിഗമനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ പോയിന്റുകൾ ഊഹക്കച്ചവടമാണ്, മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ, പോൾ വിവാഹിതനാണെന്നോ കുട്ടികളുണ്ടെന്നോ നേരിട്ടുള്ള ബൈബിൾ വാക്യങ്ങളോ ചരിത്ര രേഖകളോ ഇല്ല.

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment