അപ്പൊ-പ്രവൃത്തികൾ അനുസരിച്ച് ആദിമ സഭയിൽ പത്രോസിന്റെ പങ്ക് എന്തായിരുന്നു?

Author: BibleAsk Malayalam


ക്രിസ്തുവിനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞതിന് ശേഷം (ലൂക്കോസ് 22:54-62 പോലെ), പത്രോസിന് തന്നെക്കുറിച്ച് ഒരു യഥാർത്ഥ വിലയിരുത്തൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. തന്റെ ശക്തി ദൈവത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമാണെന്ന് അവൻ മനസ്സിലാക്കി. അതിനാൽ, അവൻ പശ്ചാത്തപിക്കുകയും പൂർണ്ണമായും മാനസാന്തരപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ക്രിസ്തു തന്റെ തീക്ഷ്‌ണതയെ നിയന്ത്രിച്ചു, അവന് മേലാൽ ആത്മവിശ്വാസമില്ലായിരുന്നു, എന്നാൽ ആത്മാഭിമാനമുള്ളവനും പഠിപ്പിക്കാവുന്നവനും എളിമയുള്ളവനുമായിരുന്നു.

യേശുവിൽ നിന്ന് അവൻ സ്വീകരിച്ച പാഠങ്ങൾ (ലൂക്കോസ് 22:32; യോഹന്നാൻ 21:15-17) അവന്റെ ജീവിതത്തിലും ശുശ്രൂഷയിലും വളരെയധികം ഫലം നൽകി. ദൈവം തന്റെ സ്വാഭാവിക കഴിവുകളെ ശുദ്ധീകരിച്ചതിനാൽ, അവൻ ആദിമ സഭയിൽ ഒരു വലിയ നേതാവായി ഉയർന്നു.

യൂദാസിന്റെ പകരക്കാരൻ

ക്രിസ്തുവിന്റെ നിയോഗം നിറവേറ്റുന്നതിനായി കഠിനമായ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ പത്രോസ് തന്റെ സഹോദരന്മാരെ പ്രേരിപ്പിച്ചു (മത്തായി 28:19). അത് ചെയ്യുന്നതിന്, അവർ ആദ്യം കർത്താവിനെ ഒറ്റിക്കൊടുത്ത യൂദാസ് ഈസ്‌കാരിയോത്തിന് പകരക്കാരനെ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അങ്ങനെ, അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചീട്ടിട്ടു, നറുക്ക് മത്തിയാസിന് വീണു, അവൻ പതിനൊന്ന് അപ്പോസ്തലന്മാരോടൊപ്പം എണ്ണപ്പെട്ടു (അപ്പ. 1:15-26).

പെന്തക്കോസ്ത് പ്രസംഗം

പത്രോസിന്റെ പ്രസംഗം മാത്രമാണ് പെന്തക്കോസ്ത് പ്രസംഗമായി പ്രവൃത്തികളുടെ പുസ്തകം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് (അപ്പൊ-പ്രവൃത്തികൾ 2:14-40). പത്രോസിന്റെ മനസ്സ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ പ്രകാശിതമായതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന് തിരുവെഴുത്തുകളെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ഗ്രാഹ്യമുണ്ടായിരുന്നു (ലൂക്കാ 24:45). അവൻ ജറുസലേമിലെ ജനങ്ങളോട് മിശിഹായെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനങ്ങളെക്കുറിച്ചും ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതത്തിലും മരണത്തിലും അവയുടെ വ്യക്തമായ നിവൃത്തിയെക്കുറിച്ചും സംസാരിച്ചു.

തുടർന്ന്, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ദാനം ലഭിക്കേണ്ടതിന് പാപമോചനത്തിനായി മാനസാന്തരപ്പെടാനും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനം സ്വീകരിക്കാനും പത്രോസ് ജനത്തെ വിളിച്ചു. പത്രോസിന്റെ മറ്റ് പ്രഭാഷണങ്ങൾക്കും പ്രവൃത്തികളുടെ പുസ്തകം പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ നൽകുന്നു (അപ്പൊ-പ്രവൃത്തികൾ 3:12-26; 4:8-12; 10:34-43).

പത്രോസിന്റെ അത്ഭുതങ്ങൾ

പത്രോസും യോഹന്നാനും അമ്മയുടെ ഗർഭം മുതൽ മുടന്തനായ ഒരാളെ സുഖപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു അത്ഭുതം പ്രവർത്തിച്ചതായി അപ്പോസ്തലനായ ലൂക്കോസ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പത്രോസിന്റെ കൽപ്പനപ്രകാരം ആ മനുഷ്യൻ എഴുന്നേറ്റു, ചാടി, ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചു. അത്ഭുതം കണ്ട ജനമെല്ലാം കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തി (പ്രവൃത്തികൾ 3:1-11).

വീണ്ടും, ദൈവശക്തിയാൽ പത്രോസ് മറ്റ് അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്തു, “അതിനാൽ അവർ രോഗികളെ തെരുവുകളിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കിടക്കകളിലും കട്ടിലുകളിലും കിടത്തി, കുറഞ്ഞത് പത്രോസിന്റെ നിഴൽ അവരിൽ ചിലരുടെ മേൽ പതിക്കട്ടെ” (പ്രവൃത്തികൾ 5:15) .

കൂടാതെ, എട്ടുവർഷമായി തളർവാതം പിടിപെട്ട് കിടപ്പിലായ ഐനെയാസ് എന്ന മനുഷ്യനെ അപ്പോസ്തലൻ സുഖപ്പെടുത്തി (അപ്പൊ. പ്രവൃത്തികൾ 9:32-35). എന്നാൽ പത്രോസിന്റെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ അത്ഭുതം ഡോർക്കസിനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയിർത്തെഴുന്നേൽപിച്ചതാണ് (അപ്പ. 9:32-41). ഈ അത്ഭുതകരമായ അത്ഭുതത്തിനുശേഷം, പലരും യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു.

സഭയെ തിരുത്തുന്നു

അനന്യാസിനെയും സഫീറയെയും അവരുടെ പാപത്തിന് ശാസിക്കുന്നതിൽ അപ്പോസ്തലൻ പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ചു (പ്രവൃത്തികൾ 5:3-11). വിവേചന ദാനത്തിലൂടെ (1 കൊരിന്ത്യർ 2:14; 12:10), അനന്യാസും സഫീറയും കള്ളം പറയുകയാണെന്ന് അവനു വെളിപ്പെട്ടു (യോഹന്നാൻ 14:17, 26; 16:13). അനനിയാസ് തന്റെ ഭൂമി വിൽക്കാൻ നിർബന്ധിതനായില്ല, എന്നാൽ താൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത ലാഭം കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ സത്യസന്ധത പുലർത്തുക മാത്രമാണ് ആവശ്യമായിരുന്നത്. അവരുടെ പാപം കാരണം അനന്യാസും സഫീറയും ദൈവത്താൽ പ്രഹരിക്കപ്പെട്ടു. അപ്പോസ്തലനുമായുള്ള അവരുടെ കണ്ടുമുട്ടൽ ആദ്യകാല വിശ്വാസികളിൽ വലിയ ഭയം ഉളവാക്കി.

വിജാതീയരോട് പ്രസംഗിക്കുന്നു

വിജാതീയരോടും പ്രത്യേകിച്ച് കൊർണേലിയൂസിന്റെ ഭവനത്തോടും പ്രസംഗിക്കുന്നതിന് ഒരു പ്രത്യേക ദർശനത്തിലൂടെ പത്രോസിനെ ദൈവം നയിച്ചു (പ്രവൃത്തികൾ 10). വിജാതീയർ കർത്താവായ യേശുവിനെ സ്വീകരിക്കുകയും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിക്കുകയും അപ്പോസ്തലൻ അവരെ സ്നാനപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു (വാക്യങ്ങൾ 44-48). എന്നാൽ ഈ ശിഷ്യൻ ജറുസലേമിലേക്ക് പോയപ്പോൾ, വിജാതീയരോട് പ്രസംഗിച്ചതിന് യഹൂദന്മാർ അവനെ വിമർശിച്ചു.

എന്നാൽ അവൻ അവരോടു ഉത്തരം പറഞ്ഞു: “ആകയാൽ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ചവരായ നമുക്കു തന്നതുപോലെ അതേ ദാനത്തെ അവർക്കും ദൈവം കൊടുത്തു എങ്കിൽ ദൈവത്തെ തടുപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഞാൻ ആർ?”(പ്രവൃത്തികൾ 11:17). അവന്റെ വാക്കുകളിൽ ബോധ്യപ്പെട്ട യഹൂദന്മാർ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തി, “വിജാതീയർക്കും ദൈവം ജീവപ്രാപ്തിക്കായി നയിക്കുന്ന മാനസാന്തരം നൽകിയിട്ടുണ്ട്” (വാക്യം 18).

അപ്പൊ-പ്രവൃത്തികളുടെ പുസ്‌തകമനുസരിച്ച് ദൈവദാസന് ആദിമ സഭയുടെ കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു മുൻനിര സ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് വ്യക്തമാണ്, എന്നാൽ പ്രവൃത്തികൾ 15: 7 ന് ശേഷം അവനെ പരാമർശിച്ചിട്ടില്ല, കാരണം അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസിലായിരുന്നു ശ്രദ്ധ.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment