അപ്പൊസ്തല പ്രവൃത്തികൾ 15-ലെ ജറുസലേം കൗൺസിൽ ശബത്ത് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ടോ?

BibleAsk Malayalam

Available in:

പ്രവൃത്തികൾ 15:1-5

“യെഹൂദ്യയിൽനിന്നു ചിലർ വന്നു: നിങ്ങൾ മോശെ കല്പിച്ച ആചാരം അനുസരിച്ചു പരിച്ഛേദന ഏൽക്കാഞ്ഞാൽ രക്ഷ പ്രാപിപ്പാൻ കഴികയില്ല എന്നു സഹോദരന്മാരെ ഉപദേശിച്ചു. 2പൗലൊസിന്നും ബർന്നബാസിന്നും അവരോടു അല്പമല്ലാത്ത വാദവും തർക്കവും ഉണ്ടായിട്ടു പൗലൊസും ബർന്നബാസും അവരിൽ മറ്റു ചിലരും ഈ തർക്കസംഗതിയെപ്പറ്റി യെരൂശലേമിൽ അപ്പൊസ്തലന്മാരുടെയും മൂപ്പന്മാരുടെയും അടുക്കൽ പോകേണം എന്നു നിശ്ചയിച്ചു. 3സഭ അവരെ യാത്ര അയച്ചിട്ടു അവർ ഫൊയ്നീക്ക്യയിലും ശമര്യയിലും കൂടി കടന്നു ജാതികളുടെ മാനസാന്തരവിവരം അറിയിച്ചു സഹോദരന്മാർക്കു മഹാസന്തോഷം വരുത്തി. 4അവർ യെരൂശലേമിൽ എത്തിയാറെ സഭയും അപ്പൊസ്തലന്മാരും മൂപ്പന്മാരും അവരെ കൈക്കൊണ്ടു; ദൈവം തങ്ങളോടുകൂടെ ഇരുന്നു ചെയ്തതൊക്കയും അവർ അറിയിച്ചു. 5എന്നാൽ പരീശപക്ഷത്തിൽനിന്നു വിശ്വസിച്ചവർ ചിലർ എഴുന്നേറ്റു അവരെ പരിച്ഛേദന കഴിപ്പിക്കയും മോശെയുടെ ന്യായപ്രമാണം ആചരിപ്പാൻ കല്പിക്കയും വേണം എന്നു പറഞ്ഞു.”

വിധി

ഈ ഭാഗം അടിസ്ഥാനപരമായി നമ്മോട് പറയുന്നത്, അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു ജറുസലേം കൗൺസിൽ കൂടിച്ചേർന്ന്. “ഈ ചോദ്യം … ഈ വിഷയം” “പരിച്ഛേദന”, “മോശയുടെ നിയമം” (പ്രവൃത്തികൾ 15: 1, 2, 5) എന്നിവ ചർച്ച ചെയ്യാൻ സംഘടിപ്പിച്ചു എന്നാണ്. എന്നാൽ ശബത്തിനെ ചൊല്ലി ചർച്ച ചെയ്യുകയോ തർക്കം നടത്തുകയോ ചെയ്തില്ല.

വിജാതീയർ “കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപയാൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു” (പ്രവൃത്തികൾ 15:11) എന്ന് സഭ തീരുമാനിച്ചു. അതിനാൽ അവർ പരിച്ഛേദന ചെയ്യേണ്ടതില്ല. എന്നിരുന്നാലും, യഹൂദന്മാരെ വ്രണപ്പെടുത്താതിരിക്കാൻ, അവർക്ക് ചില നിയന്ത്രണങ്ങൾ നൽകപ്പെട്ടു. അവർ പറഞ്ഞു, “ആകയാൽ ജാതികളിൽനിന്നു ദൈവത്തിങ്കലേക്കു തിരിയുന്നവരെ നാം അസഹ്യപ്പെടുത്താതെ അവർ വിഗ്രഹമാലിന്യങ്ങൾ, പരസംഗം, ശ്വാസംമുട്ടിച്ചത്തതു, രക്തം എന്നിവ വർജ്ജിച്ചിരിപ്പാൻ നാം അവർക്കു എഴുതേണം എന്നു ഞാൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.” (വാക്യങ്ങൾ 19, 20).

പ്രവൃത്തികൾ 15:21-ൽ വിശ്വസിക്കുന്ന വിജാതീയർ ഇപ്പോഴും യഹൂദന്മാരോടൊപ്പം അവരുടെ സിനഗോഗുകളിൽ “എല്ലാ ശബ്ബത്തുദിവസങ്ങളിലും” ആരാധിച്ചിരുന്നു എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ, “ശബ്ബത്ത് ദിവസം” ജറുസലേം കൗൺസിൽ റദ്ദാക്കിയിട്ടില്ലെന്ന് കാണിക്കുന്നു. മറിച്ച്, യഹൂദർക്കും വിജാതീയർക്കും വേണ്ടിയുള്ള ബൈബിൾപരമായ ശബ്ബത്ത് ആരാധന ദിനമായി വിയോജിപ്പില്ലാതെ ആവർത്തിച്ചു.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

More Answers:

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x