“അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നവൻ മനുഷ്യരോടല്ല ദൈവത്തോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്” എന്ന് പൗലോസ് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്?

Author: BibleAsk Malayalam


ഈ ഉദ്ധരണി 1 കൊരിന്ത്യർ 14:2-ലും പിന്നീട് ആ അധ്യായത്തിലും പൗലോസ് താഴെ പറയുന്ന വാക്യത്തിൽ സ്വയം വിശദീകരിക്കുന്നു: “ചുറ്റുമുള്ളവർക്ക് അറിയാത്ത ഭാഷയിൽ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ, ഞാൻ ആത്മാവിനോടൊപ്പമാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്, പക്ഷേ എന്റെ ചിന്തകൾ കേൾക്കുന്നവർക്കു ഫലമില്ലാത്തതായിരിക്കും” (1 കൊരിന്ത്യർ 14:14). നമ്മൾ ഉറക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നും അല്ലെങ്കിൽ മിണ്ടാതിരിക്കണമെന്നും പൗലോസ് ഇവിടെ നിർബന്ധിക്കുന്നു!

അടുത്ത ഏതാനും വാക്യങ്ങൾ കൂടുതൽ വെളിച്ചം വീശുന്നു: “അപ്പോൾ എന്താണ് നിഗമനം? ആകയാൽ എന്തു? ഞാൻ ആത്മാവുകൊണ്ടു പ്രാർത്ഥിക്കും; ബുദ്ധികൊണ്ടും പ്രാർത്ഥിക്കും; ആത്മാവുകൊണ്ടു പാടും; ബുദ്ധികൊണ്ടും പാടും. അല്ല, നീ ആത്മാവുകൊണ്ടു സ്തോത്രം ചൊല്ലിയാൽ ആത്മവരമില്ലാത്തവൻ നീ പറയുന്നതു തിരിയാതിരിക്കെ നിന്റെ സ്തോത്രത്തിന്നു എങ്ങനെ ആമേൻ പറയും? (1 കൊരിന്ത്യർ 14:15,16)?

ഈ വാക്യങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ ആർക്കാണ് പ്രശ്നം? സാധാരണയായി പഠിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ അത് ശ്രോതാവാണ്, സംസാരിക്കുന്നയാളല്ല. നിങ്ങൾക്ക് അപരിചിതമായ ഒരു ഭാഷയിൽ പ്രാർത്ഥന നടത്തുന്ന ഒരാളുമായി നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, പ്രാർത്ഥനയുടെ അവസാനം “ആമേൻ” എന്ന് പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് പൗലോസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഒരു പരിഭാഷപ്പെടുത്തൽ ഇല്ലാതെ, നിങ്ങൾ എന്താണ് അതിൽ സമ്മതിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല.

ഇപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്ത കാര്യങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ പ്രസ്തുത വാക്യത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവരുന്നു, “അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നവൻ മനുഷ്യരോടല്ല ദൈവത്തോടത്രേ സംസാരിക്കുന്നു; ആരും തിരിച്ചറിയുന്നില്ലല്ലോ; എങ്കിലും അവൻ ആത്മാവിൽ മർമ്മങ്ങളെ സംസാരിക്കുന്നു” (1 കൊരിന്ത്യർ 14:2). അറിയാത്ത ഭാഷയിലോ, മറ്റൊരു രാജ്യത്തെ ഭാഷയിലോ ഒരാൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആ ഭാഷ അറിയാത്ത മറ്റ് ആളുകൾക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും അത് അവർക്ക് ഒരു നിഗൂഢതയായിരിക്കുമെന്നും വ്യക്തമാണ്. ദൈവത്തിന് മാത്രമേ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയൂ, അതിനാൽ, ഒരാളുടെ ഭാഷ മനസ്സിലാകാത്തവരെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കുന്നതിനേക്കാൾ മര്യാദയുള്ളതും നിശബ്ദമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതുമാണ് നല്ലത്.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment