അന്തരിച്ച ആത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ബൈബിൾപരമാണോ?

Author: BibleAsk Malayalam


മരിച്ചവർക്കുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ബൈബിൾപരമാണോ ?

അന്തരിച്ച ആത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ബൈബിൾ പരമല്ല, അതിനാൽ അത് തെറ്റാണ്. മരിച്ചവരുടെ പുസ്തകങ്ങൾ അടച്ചുപൂട്ടി, ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കാനും പ്രതിഫലമോ ശിക്ഷകളോ നൽകാനും ഉയിർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് ദിവസം വരെ അവർ ഉറങ്ങുകയാണ്. മരിച്ചവരുടെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, ഇനിപ്പറയുന്ന ലിങ്ക് പരിശോധിക്കുക:

മരണശേഷം ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലമുണ്ടോ?

മരിച്ചവർക്കുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആളുകൾ അവരുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ ശുദ്ധീകരണസ്ഥലത്തെ കഷ്ടപ്പാടുകളിൽ നിന്ന് വേഗത്തിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ സഹായിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ജീവിതകാലത്ത് പൂർണ്ണമായി കഴുകിക്കളയാത്ത പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടാൻ മരണശേഷം ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ആത്മാവ് പോകുന്ന ( Purgatory ) ശുദ്ധീകരണസ്ഥലമെന്ന് കത്തോലിക്കർ പഠിപ്പിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും ശുദ്ധീകരണസ്ഥലം എന്ന ആശയം ബൈബിളിലല്ല. https://bibleask.org/is-purgatory-a-bible-teaching/

മനുഷ്യർ കഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ യേശു കഷ്ടപ്പെട്ടു

നമ്മുടെ എല്ലാ പാപങ്ങൾക്കുമുള്ള പ്രായശ്ചിത്തം നൽകാനാണ് യേശു മരിച്ചത് എന്ന് ബൈബിൾ (റോമർ 5:8). യെശയ്യാവ് 53:5 ). പ്രസ്താവിക്കുന്നു, “എന്നാൽ അവൻ നമ്മുടെ അതിക്രമങ്ങൾ നിമിത്തം മുറിവേറ്റു, നമ്മുടെ അകൃത്യങ്ങൾനിമിത്തം അവൻ തകർന്നിരിക്കുന്നു; നമുക്ക് സമാധാനം കൈവരുത്തിയ ശിക്ഷ അവന്റെ മേൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, അവന്റെ മുറിവുകളാൽ നാം സുഖപ്പെട്ടു. മനുഷ്യരുടെ പാപങ്ങൾക്കുവേണ്ടി യേശു കഷ്ടം സഹിച്ചു, അങ്ങനെ അവരുടെ കഷ്ടതയിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ചു. അവരുടെ പാപങ്ങൾക്കായി അവരും സഹിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് യേശുവിന്റെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ അപര്യാപ്തമായിരുന്നു എന്നാണ് (1 യോഹന്നാൻ 2:2)ൽ “അവൻ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്കു പ്രായശ്ചിത്തം ആകുന്നു; നമ്മുടേതിന്നു മാത്രം അല്ല, സർവ്വലോകത്തിന്റെ പാപത്തിന്നും തന്നേ “.

ഒരു വ്യക്തി ഒരിക്കൽ മരിച്ചാൽ, ഈ ജീവിതത്തിൽ ആളുകൾ അവർക്കായി ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലമായി മരണശേഷം അയാൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുമെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ബൈബിൾ പരാമർശങ്ങളൊന്നുമില്ല. മരിച്ചവരുടെ രക്ഷ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർ ചെയ്യുന്നതിനെ ആശ്രയിക്കുന്നില്ല. ഒരു വ്യക്തി തന്റെ രേഖകൾ തന്റെ ശവക്കുഴിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുകയും അന്ത്യ ന്യായവിധിയിൽ അവർ നേരിടേണ്ടി വരുകയും ചെയ്യും.

അബോധാവസ്ഥയിൽ ഉറങ്ങുന്ന അവസ്ഥയാണ് മരണം

ബൈബിൾ അനുസരിച്ച്, മരിച്ചവർ പുനരുത്ഥാന ദിവസം വരെ അവരുടെ ശവക്കുഴികളിൽ “ഉറങ്ങുന്നു” (സങ്കീർത്തനം 13:3; ദാനിയേൽ 12:2; പ്രവൃത്തികൾ 7:60; ഇയ്യോബ് 14:12; 1 തെസ്സലൊനീക്യർ 4:17; 1 കൊരിന്ത്യർ 15:15; 1 കൊരിന്ത്യർ 15; :15) 51;;;; തെസ്സലോനിക്യർ 4:17, ). “നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് ലാസർ ഉറങ്ങിപ്പോയി…അപ്പോൾ അവൻ അവരോട് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു, “ലാസർ മരിച്ചു” (യോഹന്നാൻ 11:11-14) എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മരണം ഒരു നിദ്രയുടെ അവസ്ഥയാണെന്ന് യേശു തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ചു.

15 മിനിറ്റോ ആയിരം വർഷമോ ഒരുപോലെ തോന്നുന്ന പൂർണ്ണ അബോധാവസ്ഥയാണ് മരണം. “അവന്റെ ശ്വാസം പുറപ്പെടുന്നു, അവൻ തന്റെ ഭൂമിയിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു; അന്നുതന്നെ അവന്റെ ചിന്തകൾ നശിക്കുന്നു” (ഇതും കാണുകസങ്കീർത്തനം 146:4; ഇയ്യോബ് 14:21; സങ്കീർത്തനം 115:17; സങ്കീർത്തനം 6:5; സഭാപ്രസംഗി 9:5,6; ഇയ്യോബ് 7:9,10 ). മരിച്ചവരുടെ ആത്മാക്കൾ സ്വർഗീയ മാലാഖമാരോ അല്ലെങ്കിൽ നീതിയുള്ള ചില പ്രേതങ്ങളെപ്പോലെയോ ആണെന്ന പഠിപ്പിക്കൽ, തിരുവെഴുത്തു അടിസ്ഥാനമില്ലാത്തതാണ്.

പുനരുത്ഥാനത്തിൽ പ്രതിഫലവും ശിക്ഷയും ലഭിക്കും

ലോകാവസാനത്തിൽ ഉയിർത്തെഴുന്നേൽപിൻറെ നാളിൽ മരിച്ചവർ അവരുടെ പ്രതിഫലമോ ശിക്ഷയോ ലഭിക്കുന്നതിന് ഉയിർപ്പിക്കപ്പെടും (ലൂക്കാ 14:14). നീതിമാൻമാരായ മരിച്ചവർ ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കപ്പെടും, അനശ്വരമായ ശരീരങ്ങൾ നൽകപ്പെടും, വായുവിൽ കർത്താവിനെ എതിരേൽക്കാൻ എടുക്കപ്പെടും. മരണത്തിൽ ആളുകളെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പുനരുത്ഥാനത്തിന് ഒരു ലക്ഷ്യവുമില്ല. “കർത്താവ് തന്നെ ആർപ്പുവിളിയോടെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിവരും, … ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കും … അങ്ങനെ നാം എന്നും കർത്താവിനോടൊപ്പം ആയിരിക്കും” (; കൊരിന്ത്യർ 15:51-53 കൂടി കാണുക).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment