അതി വിശുദ്ധ സ്ഥലം ഏതാണ്?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധ മന്ദിരം അല്ലെങ്കിൽ കൂടാരം മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു: അങ്കണം, വിശുദ്ധ സ്ഥലം, അതിവിശുദ്ധസ്ഥലം. അതിവിശുദ്ധസ്ഥലവും വിശുദ്ധസ്ഥലവും തമ്മിൽ ഒരു തിരശീലയാൽ വേർപെടുത്തപ്പെട്ടു (ഹെബ്രായർ 9:3).

അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്തിന് ഒരു ഉപകരണവും ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് ഉടമ്പടിയുടെ പെട്ടകം ആയിരുന്നു (പുറപ്പാട് 25:10-22). പെട്ടകം സ്വർണ്ണം പൊതിഞ്ഞ പെട്ടി ഖദിരമരംകൊണ്ടുള്ള ഒരു പെട്ടി ആയിരുന്നു. പെട്ടിയുടെ മുകളിൽ രണ്ട് മാലാഖ രൂപങ്ങൾ (പുറപ്പാട് 25:22) സ്വർണ്ണം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചത് (പുറപ്പാട് 25:18). ഈ രണ്ട് മാലാഖമാർക്കിടയിൽ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിദ്ധ്യം വസിച്ചിരുന്ന കരുണാസനമായിരുന്നു (പുറപ്പാട് 25:17-22; 40:20). ഇത് സ്വർഗ്ഗത്തിലെ ദൈവത്തിന്റെ സിംഹാസനത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, അത് രണ്ട് ദൂതന്മാർക്കിടയിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു (സങ്കീർത്തനം 80:1).

രണ്ട് കൽപ്പലകകളിൽ (പുറപ്പാട് 34:29) എഴുതിയ ദൈവത്തിന്റെ പത്ത് കൽപ്പനകൾ പെട്ടകത്തിനുള്ളിൽ സ്ഥാപിച്ചു (ആവർത്തനം 10:4, 5; പുറപ്പാട് 25:16). ഈ കൽപ്പനകൾ എഴുതിയത് “ദൈവത്തിന്റെ വിരൽ” കൊണ്ടായിരുന്നു. (പുറപ്പാട് 31:18). അവ കല്ലിൽ കൊത്തിവെച്ചിരുന്നു (പുറപ്പാട് 31:18), ദൈവത്തോടും മനുഷ്യനോടുമുള്ള മനുഷ്യരുടെ കടമയെക്കുറിച്ചുള്ള നിയമങ്ങൾ അത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നു (പുറപ്പാട് 20:2-17).

എന്നാൽ കൃപാസനം അവക്കു മുകളിലായിരുന്നു, അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ദൈവജനം തങ്ങളുടെ പാപം ഏറ്റുപറയുകയും അനുതപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നിടത്തോളം കാലം (സദൃശവാക്യങ്ങൾ 28:13), പുരോഹിതൻ കൃപാസനത്തിൽ തളിച്ച രക്തത്തിലൂടെ അവർക്ക് കരുണ ലഭിക്കും (ലേവ്യപുസ്തകം. 16:15, 16). മനുഷ്യർക്ക് പാപമോചനം നൽകുന്നതിനായി ചൊരിയപ്പെടുന്ന യേശുവിന്റെ രക്തത്തെ മൃഗത്തിന്റെ രക്തം പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു (മത്തായി 26:28; എബ്രായർ 9:22). കൂടാതെ, പെട്ടകത്തിനുള്ളിൽ അഹരോന്റെ തളിർത്തവടിയും മന്ന ഇട്ടുവെച്ച പൊൻപാത്രവും ഉണ്ടായിരുന്നു (എബ്രായർ 9:4).

യഹൂദ കലണ്ടറിന്റെ അവസാന ദിനമായ പാപപരിഹാര ദിനത്തിൽ (ലേവ്യപുസ്തകം 23:27) മഹാപുരോഹിതൻ മാത്രമാണ് അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് പ്രവേശിച്ചത്. എല്ലാ ആളുകളും അവരുടെ പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറയണം. വിസമ്മതിച്ചവർ അന്ന് ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് എന്നെന്നേക്കുമായി ഛേദിക്കപ്പെട്ടു (ലേവ്യപുസ്തകം 23:29).

ആ ദിവസം, രണ്ട് കോലാടുകളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു: ഒന്ന്, കർത്താവിന്റെ ആട് മറ്റൊന്ന്, സാത്താനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ബലിയാട് (ലേവ്യപുസ്തകം 16:8). ജനങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾക്കുവേണ്ടി കർത്താവിന്റെ ആട് കൊല്ലപ്പെടുകയും ബലിയർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു (ലേവ്യപുസ്തകം 16:9). എന്നാൽ ഈ ദിവസം, രക്തം അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുകയും കൃപാസനത്തിന് മുകളിലും മുമ്പിലും തളിക്കുകയും ചെയ്തു (ലേവ്യപുസ്തകം 16:14).

തളിച്ച രക്തം (യേശുവിന്റെ ബലിയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു) ദൈവം സ്വീകരിച്ചു, ജനങ്ങളുടെ ഏറ്റുപറഞ്ഞ പാപങ്ങൾ വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽ നിന്ന് മഹാപുരോഹിതനിലേക്ക് മാറ്റി. പിന്നീട് അവൻ ഈ ഏറ്റുപറഞ്ഞ പാപങ്ങളെ ബലിയാടിന് കൈമാറി, അത് മരിക്കാനായി മരുഭൂമിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി (ലേവ്യപുസ്തകം 16:16, 20-22). അങ്ങനെ, തിരശ്ശീലക്ക് മുന്നിൽ തളിച്ച രക്തത്താൽ, വർഷങ്ങളായി കുമിഞ്ഞുകൂടിയ ജനങ്ങളുടെ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് ദൈവാലയം ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടു.

ഇന്ന്, ക്രിസ്തു നമ്മുടെ മഹാപുരോഹിതനായി സ്വർഗ്ഗീയ ആലയത്തിലെ അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് എഴുതി, “നാം ഈ പറയുന്നതിന്റെ സാരം എന്തെന്നാൽ: സ്വർഗ്ഗത്തിൽ മഹിമാസനത്തിന്റെ വലത്തുഭാഗത്തു ഇരുന്നവനായി, വിശുദ്ധസ്ഥലത്തിന്റെയും മനുഷ്യനല്ല കർത്താവു സ്ഥാപിച്ച സത്യകൂടാരത്തിന്റെയും ശുശ്രൂഷകനായ മഹാപുരോഹിതൻ നമുക്കുണ്ടു” (എബ്രായർ 8:1,2).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.