അടയാളങ്ങൾക്കും കാലങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ആകാശഗോളങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത്?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


സ്വർഗ്ഗീയ ഗോളങ്ങൾ

സ്വർഗ്ഗീയ ഗോളങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ ദൈവം ഉല്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞു, “പകലിനെ രാത്രിയിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്താൻ ആകാശവിതാനത്തിൽ പ്രകാശങ്ങൾ ഉണ്ടാകട്ടെ; അവ അടയാളങ്ങൾക്കും കാലങ്ങൾക്കും ദിവസങ്ങൾക്കും വർഷങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയാകട്ടെ” (ഉൽപത്തി 1:14).

അടയാളങ്ങൾ

ആകാശഗോളങ്ങൾ (സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ, നക്ഷത്രങ്ങൾ) ദൈവത്തിന്റെ പ്രീതി അല്ലെങ്കിൽ അപ്രീതിയുടെ പ്രത്യേക പ്രവൃത്തികൾ അടയാളപ്പെടുത്തി. പഴയനിയമത്തിൽ, യോശുവായുടെ സമയത്ത് സൂര്യന്റെ ചലനം തടഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൈവം തന്റെ ജനത്തെ അത്ഭുതകരമായി സഹായിച്ചു. നാം വായിക്കുന്നു, “എന്നാൽ യഹോവ അമോർയ്യരെ യിസ്രായേൽമക്കളുടെ കയ്യിൽ ഏല്പിച്ചുകൊടുത്ത ദിവസം യോശുവ യഹോവയോടു സംസാരിച്ചു, യിസ്രായേൽമക്കൾ കേൾക്കെ: സൂര്യാ, നീ ഗിബെയോനിലും ചന്ദ്രാ, നീ അയ്യാലോൻ താഴ്വരയിലും നിൽക്ക എന്നു പറഞ്ഞു.
13 ജനം തങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളോടു പ്രതികാരം ചെയ്യുവോളം സൂര്യൻ നിന്നു, ചന്ദ്രനും നിശ്ചലമായി. ശൂരന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിൽ അങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ. ഇങ്ങനെ സൂര്യൻ ആകാശമദ്ധ്യേ ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ അസ്തമിക്കാതെ നിന്നു”(യോശുവ 10:12, 13).

വീണ്ടും, ഹിസ്‌കിയയുടെ കാലത്ത്‌ കർത്താവ്‌ സൂര്യന്റെ ചലനം തടഞ്ഞു. നാം വായിക്കുന്നു, “അപ്പോൾ യെശയ്യാപ്രവാചകൻ യഹോവയെ വിളിച്ചപേക്ഷിച്ചു; അവൻ ആഹാസിന്റെ സൂര്യഘടികാരത്തിൽ ഇറങ്ങിപ്പോയിരുന്ന നിഴലിനെ പത്തു പടി പിന്നോക്കം തിരിയുമാറാക്കി ” (2 രാജാക്കന്മാർ 20:11).

പുതിയനിയമത്തിൽ , കുരിശുമരണ ദിനത്തിൽ കർത്താവ് സൂര്യന്റെ പ്രകാശത്തെ ഇരുണ്ടതാക്കി. മത്തായി എഴുതി, “ആറാം മണിക്കൂർ മുതൽ ഒമ്പതാം മണിക്കൂർ വരെ ദേശത്തുടനീളം അന്ധകാരം ഉണ്ടായിരുന്നു” (മത്തായി 27:45).

തന്റെ രണ്ടാം വരവിന് മുമ്പ് ആകാശഗോളങ്ങളിൽ (സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ, നക്ഷത്രങ്ങൾ) അന്ത്യകാല അടയാളങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് യേശു പ്രവചിച്ചു (മത്തായി 24:29). കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, ഇനിപ്പറയുന്ന ലിങ്ക് പരിശോധിക്കുക: https://bibleask.org/is-the-darkening-of-the-sun-and-falling-of-stars-in-matthew-2429-literal-or-symbolic/

കാലങ്ങൾ

യഹൂദർക്കുള്ള വാർഷിക ഉത്സവങ്ങളും അവധി ദിനങ്ങളും സ്വർഗ്ഗീയ ഗോളങ്ങളുടെ ചലനത്താൽ കണക്കാക്കപ്പെട്ടു (സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 104:19; സഖറിയാ 8:19). കൂടാതെ, സൂര്യനും ചന്ദ്രനും കൃഷി, ഗതിനിയന്ത്രണം, മൃഗങ്ങളുടെയും കർഷകവൃത്തിയുടെയും, ജീവിതത്തിന്റെയും മേൽ കൃത്യമായ ആനുകാലിക സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു, ഉദാഹരണത്തിന് മൃഗങ്ങളുടെ പ്രജനന സമയം, പക്ഷികളുടെ കുടിയേറ്റം (ജറെമിയ 8:7). സൂര്യനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഭൂമിയുടെ ചലനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ദിവസങ്ങളും വർഷങ്ങളും നിശ്ചയിക്കുന്നത്, ചന്ദ്രനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എല്ലാ കാലത്തും ആളുകൾക്ക് കലണ്ടറുകൾക്ക് അടിസ്ഥാനം നൽകിയിട്ടുണ്ട് – സൂര്യ, ചന്ദ്രാ , അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും.

ജ്യോതിഷം നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു

സ്വർഗീയ ഗോളങ്ങൾ മനുഷ്യരുടെ വ്യക്തിഗത വിധി നിർണയിക്കാനാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതെന്ന് ചിലർ തെറ്റായി വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു. ജ്യോതിഷികൾ തങ്ങളുടെ തെറ്റായ ഭാവനയെ ന്യായീകരിക്കാൻ ഉല്പത്തി 1:14 ഉപയോഗിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഭാവിപ്രവചനവും ഭാഗ്യം പറയലും ബൈബിൾ വ്യക്തമായി നിരസിക്കുന്നു. മനുഷ്യസംഭവങ്ങളും വിധികളും പ്രവചിക്കുന്നതിനുള്ള വഴികാട്ടികളായി ജ്യോതിഷികളെ സേവിക്കാൻ കർത്താവ് സ്വർഗീയ ഗോളങ്ങളെ നിയമിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് തിരുവെഴുത്തുകൾ വ്യക്തമാണ്.

പുരാതന കാലം മുതൽ ആളുകൾ വീണുപോയ ഒരു കെണിയാണ് സ്വർഗ്ഗീയ ഗോളങ്ങളുടെ ആരാധന. കർത്താവ് അതിനെതിരെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി: “നീ ആകാശസൈന്യമായ സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും നക്ഷത്രങ്ങളെയും നോക്കിക്കാണുമ്പോൾ അവയെ നമസ്കരിപ്പാനും സേവിപ്പാനും വശീകരിക്കപ്പെടരുതു; അവയെ നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ ആകാശത്തിൻ കീഴെങ്ങുമുള്ള സർവ്വജാതികൾക്കും പങ്കിട്ടു കൊടുത്തിരിക്കുന്നു”(ആവർത്തനം 4:19).

സ്വർഗ്ഗീയ ഗോളങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിജാതീയരുടെ ആചാരങ്ങൾ പിന്തുടരരുതെന്ന് യിരേമ്യാവ്‌ ദൈവമക്കളോട് ആഹ്വാനം ചെയ്തു (യിരേമ്യാവ്‌10:2). തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്ന ജ്യോതിഷികൾ, നക്ഷത്ര നിരീക്ഷകർ, പ്രവചനക്കാർ എന്നിവർക്കെതിരെ യെശയ്യാവ് പരിഹാസത്തോടെ സംസാരിച്ചു (യെശയ്യാവ് 47:13, 14). നക്ഷത്രങ്ങളിൽ മനുഷ്യരുടെ ഭാഗധേയം അന്വേഷിക്കുക എന്ന അന്ധവിശ്വാസം പുരാതന ഇസ്രായേല്യർക്കിടയിൽ അനുവദനീയമല്ലെങ്കിലും, തങ്ങളുടെ വിജാതീയരായ അയൽക്കാർ ചെയ്തിരുന്ന നക്ഷത്രാരാധനയ്‌ക്കെതിരെ അവർ സംസാരിച്ചില്ല (യിരെമ്യാവ് 19:13; യെഹെസ്കേൽ 8:16; സെഫന്യാവ് 1:5).

പഴയനിയമത്തിലെ ദൈവജനം സ്വർഗ്ഗീയ ഗോളങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്ന പുറജാതീയ ആചാരങ്ങളുടെ ഭാഗമായി പാപം ചെയ്തു (2 രാജാക്കന്മാർ 17:16; 21:3, 5; 23:4, 5; യെഹെസ്കേൽ 8:16; സെഫന്യാവ് 1:5). ദൗർഭാഗ്യവശാൽ, ഇന്നും പല പൗരസ്ത്യ രാജ്യങ്ങളിലും ഇത്തരം ആരാധനകൾ നിലവിലുണ്ട്, പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ നുഴഞ്ഞുകയറിയ നവയുഗ മതം ഇത് സ്വീകരിച്ചു.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.