അഞ്ചാമത്തെ മുദ്രയും (5-ആം മുദ്ര) വെളിപാടിലെ അതിന്റെ പ്രാധാന്യവും എന്താണ്?

BibleAsk Malayalam

Available in:

അഞ്ചാമത്തെ മുദ്ര

വെളിപാട് പുസ്തകം പ്രവചനങ്ങളും നിഗൂഢത കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ദൈവവചനം പഠിക്കുകയും അതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ ചുമതല. വെളിപാടിന്റെ ആദ്യ അധ്യായം, വാക്യം 3, ഈ അനുഗ്രഹം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു:

“ഈ പ്രവചനത്തിന്റെ വാക്കുകളെ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കുന്നവനും കേൾക്കുന്നവരും അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതു പ്രമാണിക്കുന്നവരും ഭാഗ്യവാന്മാർ; സമയം അടുത്തിരിക്കുന്നു ”

അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രവചനം വെളിപാടിന്റെ മുദ്രകളെ സംബന്ധിച്ചായിരുന്നു (ഇതും കാണുക: വെളിപാടിന്റെ ഏഴ് മുദ്രകൾ എന്തൊക്കെയാണ്?), പ്രത്യേകിച്ച് അഞ്ചാമത്തെ മുദ്ര. അഞ്ചാമത്തെ മുദ്ര വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു:

അവൻ അഞ്ചാം മുദ്ര പൊട്ടിച്ചപ്പോൾ: ദൈവവചനം നിമിത്തവും തങ്ങൾ പറഞ്ഞ സാക്ഷ്യം ഹേതുവായും അറുക്കപ്പെട്ടവരുടെ ആത്മാക്കളെ ഞാൻ യാഗപീഠത്തിങ്കീഴിൽ കണ്ടു; വിശുദ്ധനും സത്യവാനും ആയ നാഥാ, ഭൂമിയിൽ വസിക്കുന്നവരോടു ഞങ്ങളുടെ രക്തത്തെക്കുറിച്ചു നീ എത്രത്തോളം ന്യായവിധിയും പ്രതികാരവും നടത്താതെയിരിക്കും എന്നു അവർ ഉറക്കെ നിലവിളിച്ചു. അപ്പോൾ അവരിൽ ഓരോരുത്തന്നും വെള്ളനിലയങ്കി കൊടുത്തു; അവരെപ്പോലെ കൊല്ലപ്പെടുവാനിരിക്കുന്ന സഹഭൃത്യന്മാരും സഹോദരന്മാരും വന്നുതികയുവോളം അല്പകാലം കൂടെ സ്വസ്ഥമായി പാർക്കേണം എന്നു അവർക്കു അരുളപ്പാടുണ്ടായി

എപ്പോഴാണ് അത് നടന്നത്?

ഈ കാലഘട്ടം നവീകരണ കാലഘട്ടത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, ലക്ഷക്കണക്കിന് നിരപരാധികളായ ഇരകളെ കൊന്നൊടുക്കിയ ഭീകരമായ പീഡനങ്ങൾക്കിടയിലും സത്യം തെളിയിക്കപ്പെട്ട ഒരു യുഗം. ആ രക്തസാക്ഷികൾ അവരുടെ യഥാർത്ഥ വീരത്വത്തിനും ധൈര്യത്തിനും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. പ്രതീകാത്മക പ്രവചനത്തിൽ, “വെളുത്ത വസ്ത്രങ്ങൾ” അവർക്ക്, നീതിയുടെ വസ്ത്രങ്ങളായി സങ്കൽപ്പിക്കുന്നു . സത്യത്തോടുള്ള അവരുടെ വിശ്വസ്‌തത ദൈവത്തോടുള്ള കൂറും വലിയ അടയാളമായി ഇപ്പോൾ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

ഉല്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ നിരപരാധിയായ ഹാബെലിന്റെ രക്തം പ്രതികാരത്തിനായി നിലത്തു നിന്ന് നിലവിളിക്കുന്നതുപോലെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് പോലെ, ഇവിടെ തങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിനുവേണ്ടി മരിച്ച രക്തസാക്ഷികളുടെ രക്തം, പീഡകരിൽ നിന്നുള്ള പ്രതികാരത്തിനായി നിലവിളിക്കുന്നതായി പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ആ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ അന്യായമായ മരണം പ്രതികാരം ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

അന്ധകാരയുഗത്തിൽ ദാരുണമായ മരണത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന ബഹുജനങ്ങളെ ന്യായീകരിക്കാൻ സാധിച്ചത് നവീകരണ നേതാക്കളുടെ പ്രവർത്തനവും അച്ചടിശാലയുടെ ആമുഖവുമാണ്.

ഇതും കാണുക: ബൈബിൾ പ്രവചനത്തിൽ 1260 എന്ന സംഖ്യ എന്തിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു?

രക്ഷപ്പെട്ടവർ

ഈ ഘട്ടത്തിൽ, നീണ്ട കാലത്തെ പീഡനത്താൽ സത്യം പൂർണ്ണമായും തുടച്ചുനീക്കപ്പെട്ടില്ല. അപ്പോസ്തോലിക ക്രിസ്ത്യാനിത്വത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി അഭയാർത്ഥി കൂട്ടങ്ങൾ വീണ്ടും മലകളിലേക്ക് പലായനം ചെയ്യുകയും ഭൂമിയിലെ ഗുഹകളിൽ ഒളിക്കുകയും ചെയ്തു. കഠിനമായ പീഡനങ്ങളുടെയും കഷ്ടപ്പാടുകളുടെയും കാലത്ത് സുവിശേഷത്തിന്റെ പരിശുദ്ധി കാത്തുസൂക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ച പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ട ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളുടെ വീരത്വത്തെക്കുറിച്ച് മറ്റൊരു പ്രവൃത്തികളുടെ പുസ്തകം എഴുതാം.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

More Answers:

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x